Newidiadau i gasgliadau biniau o 1 Ebrill

215 diwrnod yn ôl

Bydd newidiadau i gasgliadau biniau i rai aelwydydd yn Sir Gaerfyrddin o 1 Ebrill ymlaen.

Gallai'r newid i'r diwrnod casglu neu'r wythnosau bagiau glas/du effeithio ar oddeutu 13,000 o gartrefi ledled y sir, a bydd oddeutu 2,000 yn cael gwasanaeth ailgylchu llawn am y tro cyntaf.

Bydd y preswylwyr y bydd y newidiadau yn effeithio arnynt yn cael gwybodaeth drwy'r post yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 18 Mawrth. Gallwch hefyd wirio ar-lein.

Fodd bynnag, atgoffir yr holl breswylwyr i roi eu biniau allan i'w casglu erbyn 6am ar y diwrnod casglu (ac ar ôl 6pm ar y noson cyn y casgliad) gan ei bod yn bosibl y bydd y newidiadau i'r llwybrau yn effeithio ar yr amser casglu arferol, hyd yn oed os bydd y diwrnod casglu'n aros yr un peth.

Dylai preswylwyr hefyd nodi nad yw'n golygu y bydd eu diwrnod neu wythnos casglu'n newid yn awtomatig oherwydd bod diwrnod neu wythnos casglu eu cymdogion yn newid.

Bydd y newidiadau hyn yn helpu i ddarparu gwasanaeth mwy effeithlon i'r cyhoedd ac yn helpu i gynyddu cyfradd ailgylchu'r sir.

Mae'n newyddion gwych i breswylwyr nad oeddent yn gallu ailgylchu yn y cartref; fflatiau a chynlluniau tai gwarchod yn bennaf, lle mae wedi bod yn anodd darparu gwasanaeth oherwydd materion mynediad. Mae'n golygu y bydd 100% o aelwydydd ledled Sir Gaerfyrddin bellach yn cael gwasanaeth ailgylchu llawn wrth ymyl y palmant.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: "Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gall y newidiadau hyn ei achosi i breswylwyr, a byddwn yn gwneud ein gorau i darfu cyn lleied â phosibl arnynt. Dylai'r holl breswylwyr fod yn ymwybodol y gallai'r newidiadau gael sgil effaith ar eu hamser casglu hyd yn oed os na fydd y newidiadau'n effeithio arnynt yn uniongyrchol.

"Bydd yn helpu i wella'r gwasanaeth a ddarperir gennym a bydd y preswylwyr nad oeddent yn gallu ailgylchu o'r blaen bellach yn gallu cael budd o'r gwasanaeth. Dylai wneud gwahaniaeth mawr i'n cyfradd ailgylchu a'n helpu i gyrraedd targedau llym Llywodraeth Cymru."

Ar hyn o bryd mae Sir Gaerfyrddin yn ailgylchu tua 61% o'i gwastraff ond mae'n rhaid iddi ailgylchu 64% erbyn 2019/20 neu wynebu cosb ariannol fawr.

Gallwch wirio'ch diwrnod/wythnos casglu drwy fynd i sirgar.llyw.cymru Gallwch hefyd weld rhagor o wybodaeth am y newidiadau gan gynnwys rhai cwestiynau cyffredin.