Peidiwch â dioddef seiberdroseddu

6 diwrnod yn ôl

Gall preswylwyr a busnesau Sir Gaerfyrddin gael gwybod am y camau syml y gallant eu cymryd i leihau'r perygl o ddioddef seiberdroseddu pan fydd y bws seiberddiogelwch yn dod i'r dref.

Bydd bws seiber-wybodaeth â chyfarpar arbennig yn aros yng Nghaerfyrddin ddydd Mawrth, 19 Mawrth, fel rhan o'i daith i bob un o'r 22 ardal awdurdod lleol yng Nghymru.

Nod y daith yw codi ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch ymhlith unigolion, grwpiau a busnesau, gan ledaenu negeseuon allweddol yn unol â'r Ganolfan Seiberddiogelwch Cenedlaethol a Strategaeth Seiberddiogelwch Cenedlaethol y DU.

Mae'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i reoli gan Tarian, yr Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol ar gyfer de Cymru ynghyd â'r Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol ar gyfer y gogledd-orllewin.

Bydd y bws ar Rodfa Santes Catrin rhwng 12pm ac 8pm a bydd Swyddogion Heddlu Seiberddiogelwch dwyieithog ac arbenigwyr seiberddiogelwch eraill wrth law yn ogystal â phartneriaid megis Get Safe Online a'r Ganolfan Seiberddiogelwch Cenedlaethol.

Mae ystadegau a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Action Fraud yn dangos bod mwy na £190,000 yn cael ei golli gan ddioddefwyr seiberdroseddu bob dydd. Roedd mwy na thraean o'r dioddefwyr yn y cyfnod hwnnw wedi dioddef yn sgil hacio cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a chyfrifon e-bost.

Mae Action Fraud hefyd yn dweud y cafodd £34.6miliwn ei ddwyn o ddioddefwyr rhwng mis Ebrill a mis Medi 2018, sef cynnydd o 24% o gymharu â'r chwe mis cyn hynny.

Mae Heddlu Dinas Llundain, sy'n rhedeg Action Fraud, wedi rhybuddio pobl i gadw cyfrineiriau ar wahân ar gyfer cyfrifon ar-lein.

Dywedodd Ditectif Gwnstabl Symon Kendall, o Tarian: "Ein nod yw defnyddio'r bws i siarad ag unrhyw un sydd â diddordeb mewn uwchsgilio ei hun ac rydym yn gallu dangos sgamiau a haciau. Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau ar wahân mewn safleoedd cyfagos ar gyfer busnesau a'r cyhoedd lle bydd cyflwyniadau mwy ffurfiol ynghylch seiberddiogelwch a chynhelir ymarferion o amgylch y bwrdd o ran gwytnwch seiber busnesau.

"Amcangyfrifir bod modd lleihau'r perygl o seiberdroseddu hyd at 80% drwy gymryd pum cam allweddol i gynyddu seiberddiogelwch. Rydym yn cydnabod bod y mwyafrif o ymgyrchoedd yn dibynnu ar y cyfryngau cymdeithasol a gwybodaeth ar wefannau a bod y mwyafrif o'r rheiny sy'n dod i ddigwyddiadau seiberddiogelwch â diddordeb mewn seiberddiogelwch, felly nid ydym yn cyrraedd y cyhoedd cyffredinol a busnesau bach. Nod y prosiect hwn yw ymdrechu i fynd i'r afael â hyn.

"Rydym yn gwybod nad yw seiberdroseddu'n cael ei gofnodi digon yn genedlaethol ac mae hyn yn cael effaith ar ein gallu i fynd i'r afael â'r bygythiad. Drwy hyrwyddo Action Fraud fel y Ganolfan ar gyfer Rhoi Gwybod am Seiberdroseddu, byddwn yn codi ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau sydd ar gael.

"Y nod gyffredinol yw cael y genedl i feddwl am seiberddiogelwch a gwytnwch a fydd yn golygu bod Cymru'n fwy gwydn o ran seiberdroseddu, a bydd cynnal busnesau ar-lein yn fwy diogel."