Rhybudd ynghylch masnachwyr twyllodrus

199 diwrnod yn ôl

Mae preswylwyr yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu cynghori i feddwl ddwywaith cyn cytuno i dalu pobl sy'n galw heb wahoddiad am waith garddio ac adeiladu.

Daw hyn wedi i dîm Safonau Masnach y Cyngor dderbyn adroddiad gan ffermwr yn ardal Cwm Gwendraeth a oedd wedi trosglwyddo swm sylweddol o arian am waith nad oedd yn cyrraedd y safon ofynnol ar y dramwyfa i'w eiddo.

Mae swyddogion yn gweithio gyda'r heddlu i ymchwilio i'r mater ond yn y cyfamser maent yn cynghori pobl i fod yn ofalus ac i beidio â derbyn unrhyw gynigion am waith atgyweirio adeiladau a chynnal a chadw gan bobl sy'n galw heb wahoddiad.

Mae masnachwyr ffug ar garreg y drws yn aml yn defnyddio tactegau emosiynol a dwyn perswâd er mwyn sicrhau gwerthiant cyflym a thwyllo pobl i roi arian iddynt, er enghraifft, maent yn gwneud ichi deimlo bod brys mawr.

Yn aml, nid yw'r gwaith yn cael ei gwblhau neu ei wneud i safon foddhaol ac ni ddarperir unrhyw waith papur, sy'n gadael y cwsmer heb hawliau canslo na manylion cyswllt ar gyfer y busnes.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Gan fod y gwanwyn a'r haf yn prysur agosáu, rydym yn dueddol o weld cynnydd yn y math hwn o alw heb wahoddiad. Byddem yn annog preswylwyr i beidio â chytuno i wneud unrhyw waith ar garreg eu drws, yn enwedig os yw'r masnachwr yn gofyn am flaendal mawr.

“Mae swyddogion Safonau Masnach wedi canfod bod dioddefwyr yn talu gormod o lawer am waith sydd o safon wael iawn. Ni ddylai defnyddwyr deimlo dan bwysau i gytuno i gael gwaith wedi'i wneud ar eu heiddo. Os bydd angen cyflawni gwaith byddwn yn argymell cymryd rhywfaint o amser i feddwl am yr hyn sydd angen ei wneud a chael dyfyniadau gan ddau neu dri o fasnachwyr eraill.”

Sut i amddiffyn eich hun rhag dioddef trosedd:

  • Peidiwch â chael eich twyllo gan gleber gwerthu neu dechnegau gwerthu sy'n rhoi pwysau arnoch
  • Meddyliwch yn ofalus iawn cyn cytuno bod masnachwr yn dechrau unrhyw waith ar unwaith
  • Siaradwch â rhywun y gallwch ymddiried ynddo i gael ail farn
  • Peidiwch â rhoi arian i neb cyn i'r gwaith ddechrau
  • Chwiliwch bob amser am y pris gorau
  • Darllenwch y print mân a gwirio'r ffeithiau
  • Dilynwch eich greddf – os yw'n swnio'n rhy dda i'w gredu, peidiwch â'i gredu!
  • Mae'n iawn dweud 'NA'. Cofiwch, chi sy'n byw yno a chi biau'r penderfyniad. Os ydych yn teimlo dan bwysau am unrhyw reswm, gofynnwch i'r unigolyn adael
  • Rhowch wybod am ymddygiad amheus i'r heddlu ar unwaith drwy ffonio 101.