Cadwch y tacle allan o'ch cartre!

406 diwrnod yn ôl

Mae preswylwyr yn cael eu hannog i fod ar eu gwyliadwriaeth am fasnachwyr twyllodrus ar garreg y drws sy'n cynnig gwneud gwaith garddio cyn misoedd yr haf.

Mae swyddogion safonau masnach yn cynghori preswylwyr i gael golwg ar gynllun masnachwyr cymeradwy y Cyngor cyn cytuno i dalu unrhyw bobl sy'n galw heb wahoddiad.

Mewn nifer o achosion, mae masnachwyr twyllodrus yn defnyddio triciau amheus ac yn gallu dwyn perswâd er mwyn sicrhau gwerthiant cyflym a thwyllo deiliad y tŷ i gael y gwaith wedi'i wneud.

Yn aml, mae'r gwaith yn wael neu heb fod yn cael ei gwblhau ac ni ddarperir unrhyw waith papur, sy'n gadael y cwsmer heb hawliau canslo na manylion cyswllt ar gyfer y busnes.

 Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Gan fod misoedd yr haf yn agosáu, rydym yn dueddol o weld cynnydd mewn masnachwyr twyllodrus sy'n galw heb wahoddiad yn cynnig gwneud gwaith garddio megis torri porfa a pherthi a thrin coed. Mae swyddogion Safonau Masnach wedi canfod bod dioddefwyr yn aml yn teimlo o dan bwysau i gytuno i'r hyn sy'n cael ei gynnig a hefyd yn talu gormod o lawer am waith sydd o safon wael iawn. Edrychwch ar ein Cynllun Prynu â Hyder sy'n rhoi rhestr i gwsmeriaid o fusnesau lleol, sydd wedi ymrwymo i fasnachu'n deg.  Ein neges ni i breswylwyr yw: Cadwch y tacle allan o'ch cartre. A'n neges i fasnachwyr twyllodrus yw hyn - rydym yn ein gwylio chi!”

I weld rhestr o fasnachwyr sydd wedi'u cymeradwyo gan y Cyngor, ewch i'n gwefan  

Sut i amddiffyn eich hun rhag bod yn ddioddefwr - 10 o'n cynghorion gorau:

  • Cadwch y tacle allan o'ch cartre.
  • Gofynnwch bob tro am garden adnabod a chwiliwch am fanylion y sefydliad i gadarnhau pwy yw'r gwerthwr.
  • Peidiwch â chael eich twyllo gan y cleber gwerthu a thechnegau gwerthu sy'n rhoi pwysau arnoch, a pheidiwch ag arwyddo yn y fan a'r lle i'r gwaith gael ei wneud.
  • Meddyliwch yn ofalus iawn cyn ichi gytuno i fasnachwr ddechrau unrhyw waith ar unwaith - siaradwch â rhywun y gallwch ymddiried ynddo i gael barn arall
  • Chwiliwch bob amser am y pris gorau
  • Darllenwch y print mân a gwirio'r ffeithiau
  • Peidiwch â rhoi unrhyw arian cyn i'r gwaith ddechrau
  • Dilynwch eich greddf - os yw'n swnio'n rhy dda i'w gredu, da chi peidiwch â'i gredu!
  • Mae'n iawn dweud 'na'. Cofiwch, chi sy'n byw yno a chi biau'r penderfyniad. Os ydych yn teimlo dan bwysau am unrhyw reswm, gofynnwch i'r unigolyn adael
  • Yn olaf - rhowch wybod am unrhyw weithgaredd amheus