Cwblhau gwaith yn Ysgol Pontyberem

543 diwrnod yn ôl

Mae'r gwaith o adnewyddu Ysgol Pontyberem yn llwyr wedi'i gwblhau.

Buddsoddwyd £4 miliwn mewn adnewyddu ac ail-lunio'r ysgol gyfan, gan gynnwys lloriau, waliau a tho newydd.

Dechreuwyd ar y gwaith ym mis Gorffennaf 2017 gan y datblygwyr lleol, Lloyd a Gravell, a fu'n gweithio tra bo'r ysgol ar agor ac yn gweithredu yn ôl ei harfer.

Mae'r prosiect wedi'i ariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin a rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, ac mae'n rhan o Raglen Moderneiddio Addysg y cyngor, sy'n anelu at roi i bob plentyn yn y sir fynediad i adeiladau a chyfleusterau o'r radd flaenaf.

Roedd y gwaith mewnol yn cynnwys ailwampio'r adeilad yn llwyr gyda lloriau a nenfydau newydd, gosod lifft ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn, diweddaru'r offer trydanol a gosod system awyru newydd.

Yn ogystal, bu'r adeilad yn destun rhaglen addurno lawn a chrëwyd ystafelloedd arbenigol ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol, dylunio a thechnoleg a chelf, yn ogystal â darparu toiledau newydd.

Cynhelir agoriad swyddogol ym mis Gorffennaf.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sydd â chyfrifoldeb dros Addysg: “Gwych oedd gweld y trawsnewidiad sydd wedi digwydd yn Ysgol Pontyberem. Mae'n edrych fel pe baem wedi creu ysgol newydd, ac, yn bwysicach na hynny, mae bellach yn darparu'r amgylchedd dysgu o safon uchel rydym yn ei greu drwy'r Rhaglen Moderneiddio Addysg - gan ddiwallu anghenion y disgyblion a'r athrawon.”