Cyllid newydd i fusnesau i wella ardaloedd allweddol o'r sir

452 diwrnod yn ôl

Mae pot newydd o gyllid ar gael i gefnogi adfywio, twf busnesau a chreu swyddi mewn ardaloedd blaenoriaeth allweddol ledled Sir Gaerfyrddin.

Mae'r Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio yn rhan o gynllun rhanbarthol Llywodraeth Cymru i hybu datblygiad economaidd yn yr ardaloedd hynny y mae angen y buddsoddiad arnynt fwyaf.

Yr ardaloedd a ddewiswyd ar gyfer buddsoddiad yn Sir Gaerfyrddin yw Canol Tref Llanelli a Heol yr Orsaf, a chanol tref Rhydaman.

Gall busnesau ymgeisio am ddwy brif ffrwd gyllido thematig - Grant Gwella a Datblygu Eiddo a Grant Byw'n Gynaliadwy.

Mae'n rhaid i brosiectau hybu adfywio economaidd - creu swyddi, gwella sgiliau a chyflogadwyedd a chreu'r amgylchedd cywir i fusnesau dyfu a ffynnu.

Mae’r Grant Gwella a Datblygu Eiddo yn darparu cyllid llenwi bwlch ar gyfer perchenogion neu feddianwyr adeiladau masnachol gwag i wella tu blaen yr adeiladau ailddefnyddio arwynebedd llawr masnachol gwag.

Yn ogystal, lle mae angen lleol wedi cael ei nodi, gallai'r grant hefyd ariannu prosiectau datblygu sy'n creu arwynebedd llawr masnachol newydd.

Bydd y Grant Byw'n Gynaliadwy yn cefnogi'r gwaith o droi arwynebedd llawr masnachol gwag ar y lloriau uwch yn gartrefi newydd. Gellir defnyddio'r grant ochr yn ochr â'r Grant Gwella a Datblygu Eiddo a mentrau eraill er mwyn sicrhau bod eiddo yn cael ei adfywio at ddefnydd cymysg.

Bu'r Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor ac Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio, yn cyfarfod â Hannah Blythyn sef y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol yng nghanol tref Llanelli yn ddiweddar i drafod y Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio a gwelliannau parhaus eraill i'r dref.

Dywedodd: “Mae gan y buddsoddiad hwn sydd wedi'i dargedu y potensial i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn Llanelli a Rhydaman, ac mae'n cyd-fynd ag ymdrechion parhaus y Cyngor i adfywio'r trefi pwysig hyn.

“Rydym yn falch o fod yn rhan o'r rhaglen ranbarthol hon a fydd yn gwneud y defnydd gorau posibl o le masnachol gwag a helpu i wella ymddangosiad a bywiogrwydd canol ein trefi.”

Dywedodd Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol: “Rydym am gefnogi busnesau lleol, tyfu canol ein trefi gwych a chreu cyfleoedd am swyddi yn Llanelli a Rhydaman. Bydd creu mwy o ofod masnachol a manwerthu o safon dda yn chwarae rhan wirioneddol yn hyn o beth, yn yr un modd a chreu cartrefi yng nghanol ein trefi, er mwyn i bobl allu byw a gweithio'n ganolog a chyfrannu at yr economi leol.

“Bydd y gronfa hon yn helpu i greu cyfleoedd drwy gyfrwng yr eiddo gwag a denu rhagor o bobl i ganol ein trefi. Rwy'n edrych ymlaen at weld adnewyddiadau cyffrous, a busnesau'n tyfu ac yn ffynnu yn Llanelli a Rhydaman o ganlyniad.”

Dylai unrhyw fusnesau neu ymgeiswyr sydd â diddordeb, neu sydd â phrosiect y mae modd ei gyflawni yn y meysydd blaenoriaeth gysylltu â Thîm Datblygu Economaidd Cyngor Sir Caerfyrddin am drafodaeth gychwynnol.

Cysylltwch â Tessa Peregrine, Cydgysylltydd Datblygu Economaidd, ar TPeregrine@sirgar.gov.uk neu 01554 748815.