Disgyblion Ysgol Llangadog yn dathlu estyniad newydd

610 diwrnod yn ôl

Mae plant a staff Ysgol Llangadog yn dathlu cwblhau estyniad newydd fel rhan o fuddsoddiad gwerth £4.5 miliwn yn yr ysgol.

Mae'r adeilad newydd sy'n darparu ystafelloedd dosbarth newydd i 120 o ddisgyblion ynghyd â maes parcio newydd ar gyfer 52 o gerbydau, yn nodi cwblhau cam un y cynllun.

Mae hwn yn rhan o Raglen Moderneiddio Addysg y Cyngor sydd â'r nod o geisio sicrhau bod gan bob plentyn yn y sir fynediad i gyfleusterau ac adeiladau o'r radd flaenaf a chaiff ei chyllido'n rhannol gan y Cyngor a Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Andrea Moore, y Pennaeth: “Mae'n wych ein bod ni bellach yn gallu darparu addysg o safon uchel mewn adeilad sy'n olau â digon o awyr iach ac yn addas at y diben. Mae'r adeilad wedi sicrhau amgylchedd dysgu hwylus a hapus i staff a disgyblion fel ei gilydd. Rydym yn ffodus dros ben a bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i Langadog a'r gymuned."

Mae'r gwaith yn parhau nawr ar gam dau y cynllun i ailfodelu ac i adnewyddu adeilad presennol yr ysgol a disgwylir i'r gwaith hwn gael ei gwblhau yn ystod tymor y gwanwyn 2020.

Yn y rhan hon o'r adeilad fydd y gegin a'r ystafell fwyta, neuadd/campfa a bydd hefyd yn cael ei defnyddio gan ddarparwr allanol i ddarparu 30 o lefydd meithrin.

Mae'r gwaith hwn yn cael ei wneud gan WRW, contractwr lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew James, yr Aelod Lleol: “Rwyf wrth fy modd i weld yr estyniad newydd hwn yn cael ei ddefnyddio. Mae'n lle mor arbennig i ddysgu ynddo ac rwy'n edrych ymlaen at gwblhau'r prosiect."

Hyd yn hyn, mae'r Rhaglen Moderneiddio Addysg wedi buddsoddi £280 miliwn yn ysgolion Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys adeiladu 11 ysgol gynradd newydd a 2 ysgol uwchradd newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Addysg: “Mae'n ddiwrnod hapus yn Llangadog wrth i gam cyntaf buddsoddiad £4.5 miliwn y Cyngor gael ei gwblhau.

“Mae hwn yn hwb i ddisgyblion a staff ac i Langadog hefyd. Rwy'n hapus i weld y bartneriaeth sy'n datblygu rhwng addysg a'r gymuned. Bydd yr ysgol yn cael ei defnyddio gan y gymuned ac yn ei dro, bydd disgyblion a staff yn cael budd o gyfleusterau cymunedol megis y caeau rygbi drws nesaf. Dymunaf y gorau iddynt i gyd ar gyfer y dyfodol.”