Gweithdai Dyffryn Aman ar eu newydd wedd yn creu 36 o swyddi

539 diwrnod yn ôl

Mae 36 o swyddi wedi cael eu creu yn dilyn trawsnewid Gweithdai Glanaman.

Mae pob un heblaw dwy o'r 13 o unedau diwydiannol yng Ngham 1 yn llawn busnesau sy'n amrywio o fusnesau ffensio a phren a gweithgynhyrchu offer pysgota, i fusnesau adfer ac atgyweirio dodrefn, cyflenwi stofiau llosgi coed ac offer arlwyo a hufen iâ.

Daw yn dilyn buddsoddiad o £2 filiwn gan y Cyngor i adnewyddu'r gweithdai gwag a'u defnyddio unwaith eto.

Mae bron pob uned wedi'i gosod yng ngham un gyda dim ond dwy o'r unedau gwag yn weddill.

Yn ddiweddarach yn y flwyddyn bydd gwaith yn dechrau ar yr ail gam i osod bloc arall o unedau yn lle’r rhai sydd yno ar hyn o bryd a hynny fel rhan o raglen gyfalaf bum mlynedd y cyngor.

Mae'r gweithdai sydd wedi cael eu hadnewyddu ar gyfer busnesau, defnydd diwydiannol cyffredinol, storio neu ddosbarthu, a disgwylir y bydd hyn yn creu cyfanswm o 80 o swyddi.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Adnoddau: “Rwy'n falch iawn bod y gweithdai sydd wedi cael eu hadnewyddu bellach yn darparu swyddi ar gyfer nifer o bobl yn ogystal â chynyddu'r cyflenwad a'r galw am unedau diwydiannol yn yr ardal. Pan fydd y ddwy uned sy'n weddill o gam un yn cael eu gosod byddwn yn dechrau ar yr ail gam a fydd yn darparu hyd yn oed yn rhagor o swyddi.”

Mae gan y Cyngor bortffolio mawr o eiddo diwydiannol a swyddfeydd ac mae'r galw amdano ar hyn o bryd yn uwch nag y bu ers nifer o flynyddoedd.

Os oes gennych ddiddordeb yn yr unedau hyn, yna cysylltwch â'r swyddfa eiddo drwy ffonio 01267 246246 i gael rhagor o fanylion.