Helpu'r Cyngor i godi ymwybyddiaeth o'r Cynllun Preswylio’n

453 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn galw ar fusnesau a phreswylwyr y sir i helpu i godi ymwybyddiaeth o'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gan Lywodraeth y DU.

Mae'r cynllun yn golygu y bydd angen i ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd wneud cais ar-lein i sicrhau eu hawliau i fyw a gweithio yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021.

Bellach gellir gwneud ceisiadau am ddim ar wefan Llywodraeth y DU ym mhob un o 26 iaith yr UE.

Os yw'r DU yn gadael yr UE heb gytundeb Brexit, y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio fydd 31 Rhagfyr, 2020. Os bydd y DU yn gadael gyda chytundeb, y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais fydd 30 Mehefin 2021.

Mae gwefan Llywodraeth y DU yn cynnwys gwybodaeth ynghylch y cynllun yn gyffredinol, pwy ddylai wneud cais, pryd y dylai pobl wneud cais a beth fydd ei angen ar bobl er mwyn gwneud cais.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rydym yn gwerthfawrogi'r cyfraniad a wnaed gan ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd yn Sir Gaerfyrddin i economi ac amrywiaeth diwylliannol y sir.

“Dyma'r rheswm y byddem yn annog ein dinasyddion UE a'u teuluoedd i wneud cais am gynllun Llywodraeth y DU cyn gynted â phosibl er mwyn diogelu eu hawliau i barhau i weithio ac i fyw yma.

“Rydym eisoes wedi dechrau codi ymwybyddiaeth o'r cynllun hwn ymysg ein staff. Yn ogystal mae adran 'Canllawiau ynghylch Brexit' ar wefan y Cyngor bellach yn fyw, ac yn cynnwys gwybodaeth ynghylch y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ac yn gysylltiedig â gwefan Llywodraeth y DU.

“Byddem yn annog pobl ledled Sir Gaerfyrddin i'n helpu ni i godi ymwybyddiaeth o'r cynllun hwn gan Lywodraeth y DU drwy sôn amdano wrth unrhyw ddinasyddion yr UE y maent yn eu hadnabod sy'n byw neu'n gweithio yn y sir.

“Mae cyfrifiaduron â mynediad i'r rhyngrwyd ar gael mewn llyfrgelloedd ledled y sir ar gyfer dinasyddion yr UE sy'n methu â mynd ar-lein gartref."

Mae paratoadau eraill sy'n ymwneud â Brexit yn y Cyngor yn cynnwys adolygiad o'r holl wasanaethau er mwyn sicrhau bod cynlluniau'n cael eu rhoi ar waith er mwyn lleihau'r posibilrwydd o darfu yn sgil Brexit, petai angen.

Yn ogystal mae'r Cyngor yn cysylltu â busnesau'r sir er mwyn eu cyfeirio at ffynonellau gwybodaeth a chyngor.

Mae gweithgor Brexit penodol ar gyfer aelodau a swyddogion y Cyngor wedi cael ei sefydlu ac mae'r Cyngor yn mynychu'n gyson Grŵp Brexit Fforwm Cydnerthedd Lleol Dyfed Powys sy'n cynnwys heddlu ac asiantaethau eraill.

Ewch i www.sirgar.gov.uk/brexit i gael rhagor o wybodaeth.