Perchennog Tir yn y llys am anwybyddu hysbysiad cynllunio

459 diwrnod yn ôl

Mae methu â dychwelyd gwaith papur ar gais adran gynllunio'r cyngor wedi costio dros £1,200 i ddyn o Gydweli.

Cafodd Stephen Griffiths, o Borth y Castell, Cydweli, ei alw i Lys Ynadon Llanelli ddydd Gwener, 29 Mawrth am fethu â dychwelyd gwaith papur fel rhan o ymchwiliad gorfodi rheolau cynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin ar dir a oedd yn eiddo iddo yn yr Hen Laddy, yn Llansteffan.

Fel yr awdurdod cynllunio lleol, cyflwynodd y cyngor gais am wybodaeth i Griffiths a elwir yn Hysbysiad Torri Amodau Cynllunio fel rhan o'i ymchwil gorfodi rheolau cynllunio.

Cafodd y cais am wybodaeth ei anfon drwy ddanfoniad wedi’i gofnodi i'w gyfeiriad cartref a rhoddwyd 21 diwrnod i Griffiths ymateb i'r cais ond methodd â gwneud hynny.

Anfonwyd llythyr pellach ato yn rhoi saith diwrnod arall iddo gydymffurfio â'r hysbysiad ond pan fethodd eto â gwneud hynny, roedd hynny'n golygu ei fod wedi mynd yn groes i Adran 171 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

Fe'i cafwyd yn euog yn ei absenoldeb a gorchmynnwyd iddo dalu dirwy o £1,000 a chostau o £122.72 a gordal dioddefwr o £100.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ar gyfer Gorfodi: “Wrth ddelio â materion sy'n cael eu gorfodi yn ôl y gyfraith, cydymffurfio sydd orau i bawb. Cafodd Mr Griffiths ddigon o gyfle i ymateb i hysbysiad ynghylch yr ymchwiliad gorfodi rheolau cynllunio ar ei dir ond methodd â gwneud hynny ac mae'n anffodus bod yr achos hwn wedi arwain at gosb o'r fath hon."