Cyfleoedd ar fframwaith adeiladu gwerth biliwn o bunnoedd

134 diwrnod yn ôl

Mae gwahoddiad i gontractwyr y diwydiant adeiladu a chynnal a chadw gyflwyno tendr am Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol newydd ar gyfer De-orllewin Cymru, sy'n werth hyd at £1 biliwn.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, mewn cydweithrediad â Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Abertawe, yn cynnal ymarfer caffael i sefydlu cytundeb fframwaith i'w ddefnyddio gan sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol sydd wedi'u lleoli yn y pum sir neu sy'n gweithredu yn rhanbarth Powys.

Bydd y fframwaith yn helpu'r rhanbarth cyfan a'r sector cyhoeddus ehangach i adeiladu, ailwampio ac atgyweirio adeiladau am y pedair blynedd nesaf, tan 2024.

Mae'r sefydliadau hyn yn cynnwys adrannau llywodraeth ganolog a'u hasiantaethau, cyrff cyhoeddus anadrannol, gweinyddiaethau datganoledig, cyrff y GIG, awdurdodau lleol, yr heddlu, y gwasanaeth tân, y sector gwirfoddol, elusennau a sefydliadau'r sector preifat ar ran y cyrff hyn.

Yn ogystal â darparu cyfleoedd i gontractwyr, gofynnir hefyd i gyrff eraill a allai fod yn dymuno defnyddio'r fframwaith ddangos eu diddordeb, gan fod rhaid eu rhestru fel corff cyfranogol a enwir cyn 24 Mai.

Er mwyn cefnogi'r tendr a rhoi gwybodaeth i ddarpar gontractwyr, mae digwyddiad ymgysylltu â'r farchnad wedi cael ei drefnu.

Gwahoddir darpar ymgeiswyr i ddod i Lolfa Quinnell, Parc y Scarlets, Llanelli ar 22 Mai. 

“Mae hwn yn gyfle pwysig i fusnesau fod yn rhan o fframwaith mawr ar gyfer contractau i adeiladu, ailwampio a chynnal a chadw adeiladau'r sector cyhoeddus ledled De Cymru," meddai'r Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros yr Amgylchedd.

“Byddem yn annog unrhyw gwmnïau sydd â diddordeb mewn tendro am y fframwaith i ddod i'n digwyddiad ymgysylltu â'r farchnad.

“Byddwn yn darparu gwybodaeth am y fframwaith arfaethedig, ac yn amlinellu'r broses gaffael. Bydd cyfleoedd hefyd i ofyn cwestiynau.”

Oherwydd y galw a ragwelir, mae llefydd yn y digwyddiad wedi'u cyfyngu i ddau gynrychiolydd ar gyfer pob cwmni.

Archebwch drwy Eventbrite. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ymarfer tendro y fframwaith ar gwerthwchigymru.

Yn dilyn y prif ddigwyddiad ymgysylltu â'r farchnad, bydd Busnes Cymru yn cynnal gweithdy galw heibio gwerthwchigymru ac eDendroCymru am 1.30pm yn yr un lleoliad i gontractwyr sydd â diddordeb. 

Mae angen i gyrff cyhoeddus eraill sydd â diddordeb mewn bod yn gorff cyfranogol a enwir, er mwyn caffael gwasanaethau o'r fframwaith, gofrestru erbyn 24 Mai.

Anfonwch e-bost at TSSWWRCF@sirgar.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.