Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir Gâr yw'r un gorau yng Nghymru

414 diwrnod yn ôl

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn fodel ar gyfer gweddill Cymru, yn ôl adroddiad Llywodraeth Cymru.

Mae'r Cyngor wedi cael ei ganmol am ei ymrwymiad i ddyfodol ei wasanaeth llyfrgelloedd ac am ei ddull blaengar wrth greu amgylchedd dysgu digidol newydd ochr yn ochr â'i adnoddau mwy traddodiadol.

Sir Gaerfyrddin yw'r orau yng Nghymru am ei buddsoddiad mewn deunyddiau darllen a'i gwariant fesul person ar ddarpariaeth llyfrgell, yn ogystal â'r drydedd orau am ei darpariaeth cyfrifiaduron.

Er bod gostyngiad wedi bod yn rhai o'r ffigurau defnyddio, mae'r Sir yn parhau i fod ymhlith y perfformwyr uchaf o ran ymweliadau ffisegol fesul person a'r oedolion sy'n benthyg llyfrau.

Roedd y lefelau staffio wedi cwympo rywfaint, ond roeddent yn uwch na'r cyfartaledd o hyd, ac roedd y targed o ran staff cymwys wedi'i gyrraedd.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant: "Mae'r adroddiad yn canmol ymrwymiad y Cyngor i'r gwasanaeth ei hun. Mae'n canmol ein strategaeth sy'n pennu fframwaith cadarn ar gyfer y dyfodol, a hefyd amrywiaeth yr hyn a gynigir gennym yn y gwasanaeth ledled y Sir, er enghraifft, cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a defnyddwyr newydd a'r gwaith rydym yn ei wneud o amgylch hynny, gan ymateb i anghenion defnyddwyr, cynnal digwyddiadau rhagflas gyda busnesau a threfnu diwrnodau allan i gyflwyno sgiliau darllen i blant ac oedolion. Mae hefyd yn canmol y gwaith rydym yn ei wneud o ran iechyd a ffordd iachach o fyw, sydd hefyd yn cynyddu nifer y defnyddwyr.

"Mae canmoliaeth uchel iawn wedi'i rhoi i'r gwasanaeth a gallwn fod yn falch iawn o hynny. Unwaith eto hoffwn ddiolch i'r tîm ardderchog sydd wedi gwneud hyn yn bosibl. Rwy'n gwybod bod y Gweinidog o Lywodraeth Cymru yn ystyried bod hwn yn fodel ar gyfer arwain gweddill yr awdurdodau yng Nghymru."

Dangosodd Adroddiad Asesu Blynyddol 2017-18 ar gyfer Safonau Llyfrgelloedd Cymru fod Sir Gaerfyrddin wedi bodloni pob un o'r 12 o hawliau craidd yn llawn. O blith y 10 dangosydd ansawdd sy'n cynnwys targedau, llwyddodd Sir Gaerfyrddin i gyflawni 9 yn llawn ac un yn rhannol.

Cyfeiriodd yr adroddiad ar lwyddiant prosiect 'Makerspace' yn Llyfrgell Rhydaman, sy'n darparu model ar gyfer sut y gall gydbwyso darpariaeth draddodiadol a darpariaeth ddigidol a glasbrint ar gyfer datblygiad digidol yn y dyfodol ledled Sir Gaerfyrddin.

Mae Makerspace yn storfa greadigol gwbl gyfoes a'r gyntaf o'i math yn llyfrgelloedd Cymru. Mae'n cynnwys argraffyddion 3D a modelu 3D;  caledwedd a meddalwedd trosi camerâu, VHS a DVD; bythau recordio sain a golygu, bysellfwrdd 'midi', cymysgwyr sain, offer DJ, meicroffonau; bythau recordio fideos/delweddau a golygu; cyfrifiaduron â meddalwedd recordio a golygu, sgrin werdd a llawer mwy.

Dywedodd Jake Morgan, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol, mai'r nod oedd troi'r llyfrgelloedd yn barthau dysgu - er mwyn i bobl ddysgu mewn amrywiaeth o ffyrdd - a bod cynlluniau ar gyfer prosiectau Makerspace yn llyfrgell Caerfyrddin a llyfrgell Llanelli, yn amodol ar gyllid.

Pan ymwelodd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, â Makerspace yn Rhydaman, dywedodd ei fod wedi gweld plant mor ifanc â 5 oed yn codio a phlant 8 oed yn recordio eu caneuon eu hunain.

"Mae'n lle gwych, ac mae'n rhoi profiad iddynt yn gynnar iawn, sy'n rhywbeth rydym wedi'i drafod eisoes yng nghyd-destun digidol prosiectau'r Fargen Ddinesig," dywedodd. "Mae'n wych ei weld, yn enwedig mewn amgylchedd llyfrgell."