Gyrrwr tacsi wedi'i ddal a'i ddirwyo

389 diwrnod yn ôl

Mae perchennog cwmni tacsis o Gaerfyrddin wedi cael ei erlyn am godi teithwyr oedd yn talu heb fod ganddo drwydded, a hynny mewn cerbyd didrwydded.

Bydd Mark Edward John, perchennog Guv's Taxis, yn talu dros £2700 mewn dirwyon a chostau ac mae wedi cael wyth pwynt ar ei drwydded, ar ôl cael ei ddal yn gweithio'n anghyfreithlon gan swyddogion trwyddedu Cyngor Sir Caerfyrddin.

Roedd John, o Mount Pleasant yn Llangynnwr, yn meddu ar drwydded Cerbyd Hacnai a Gyrrwr Preifat o'r blaen, ond daeth i ben yn 2015.

Cafodd cais i adnewyddu'r drwydded ei wrthod gan Bwyllgor Trwyddedu y Cyngor ym mis Hydref 2017, pan benderfynodd yr aelodau nad oedd yn 'addas a phriodol’.

Cafodd rybudd gan y Cyngor ym mis Awst 2018, yn dilyn honiadau ei fod yn defnyddio ei gerbyd preifat didrwydded ei hun i gludo teithwyr oedd yn talu.

Fodd bynnag, ymhen ychydig wythnosau'n unig, cododd deithiwr o'r uned damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Glangwili, gan fynd â hi adref i Rydaman.

Daeth y fenyw honno o hyd i'w rif ar hysbysfwrdd y tu allan i'r ysbyty.

Cyflwynwyd tystiolaeth ganddi ei bod wedi galw'r rhif a hysbysebwyd ar gyfer Guv's Taxis, ac roedd swyddogion wedi gallu cael gafael ar ffilm teledu cylch cyfyng o'i gar pan stopiodd iddi dynnu arian allan o beiriant yn Cross Hands.

Mewn digwyddiad arall, cododd John ddyn o Morrison's yng Nghaerfyrddin, gan fynd ag ef adref i Bontyberem – siwrnai y dywedodd y dyn ei fod wedi gwneud sawl gwaith, a chael ei gludo bob tro yng ngherbyd didrwydded John, a'i dalu.

Ym mis Hydref 2018, cafodd John gyfweliad dan rybudd gan swyddogion trwyddedu, lle cyfaddefodd mai ef oedd perchennog a cheidwad Mercedes lliw arian didrwydded, ond gwadodd ei fod wedi cludo teithwyr oedd yn talu.

Ymddangosodd yn Llys Ynadon Llanelli ar 29 Ebrill, 2019, pryd y plediodd yn ddi-euog o weithredu mewn cerbyd didrwydded, gyrru cerbyd didrwydded, a gyrru heb yswiriant.

Cafwyd John a'i gwmni, Guv's Taxis, yn euog o'r holl droseddau a daeth y dirwyon a roddwyd a'r costau i gyfanswm o £2748.93, gydag wyth o bwyntiau'n cael eu hychwanegu at ei drwydded yrru.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ar gyfer Gorfodi: “Pan fydd aelod o'r cyhoedd yn talu am daith mewn tacsi, mae'n cymryd yn ganiataol fod gan y gyrrwr y drwydded a'r yswiriant priodol. Mae achub mantais ar hynny, a thorri'r gyfraith er gwaethaf ei fod wedi cael rhybudd, yn annerbyniol ac felly rwy'n teimlo bod cyfiawnder wedi'i wneud."