Mair Fach yn dysgu gwybodaeth bwysig am brentisiaethau

367 diwrnod yn ôl

Rydych wedi cwrdd ag Emlyn Bach, nawr mae'n bryd i ni eich cyflwyno i Mair Fach – dirprwy arweinydd ein Bwrdd Gweithredol Cysgodol newydd!

Mae Mair Fach - Hâf Jones sy'n wyth oed o Lanyfferi - wedi cyfarfod â'r Cynghorydd Mair Stephens go iawn er mwyn siarad am brentisiaethau a'r cyfleoedd sydd ar gael gan y cyngor i bawb, beth bynnag eu rhyw.

Cyfarfu'r Cynghorydd Stephens â Mair Bach yng Nghaerfyrddin, lle y gwelsant un o brentisiaid y Cyngor yn gweithio ar gynnal a chadw'r priffyrdd.

Esboniodd y Cynghorydd Stephens fod prentisiaethau'n gallu bod yn ffordd wych o gael gwaith ar gyfer pobl sydd eisiau dewis arall heblaw am astudio yn y brifysgol, a beth bynnag yw'r stereoteipiau rhyw gall menywod a merched fanteisio ar unrhyw gyfleoedd.

Esboniodd ei bod yn gobeithio y byddai ei chefndir ym maes peirianneg yn ysbrydoli eraill i ddilyn ei llwybr.

Mae Mair Fach yn un o 10 o blant sy'n aelodau o Fwrdd Gweithredol Mini Sir Gaerfyrddin. Cafodd ei greu er mwyn rhoi gwell dealltwriaeth i bobl o gynllun pum mlynedd y cyngor sef 'Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin', sy'n cynnwys bron i 100 o brosiectau, cynlluniau neu wasanaethau â blaenoriaeth.

Mae pob prosiect yn buddsoddi mewn maes allweddol i wella llesiant economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol y sir.

"Mae'r prosiect hwn yn llawer o hwyl, ond mae iddo ystyr arwyddocaol," meddai arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole.

“Rydym am wneud gwelliannau i Sir Gaerfyrddin a fydd yn sicrhau bod gan genedlaethau'r dyfodol, fel ein 10 aelod bach, gyfleoedd da o ran gwaith, cymunedau cefnogol, a llefydd gwych i'w mwynhau wrth iddynt dyfu'n oedolion a magu eu teuluoedd eu hunain.”

Dewiswyd pob un o'r aelodau bach gan Aelodau'r Bwrdd Gweithredol go iawn o'u hardaloedd eu hunain.

Dyma nhw:

  • Emlyn Bach – Lewis Thomas, o Lannon
  • Mair Fach – Hâf Jones, o Lanyfferi
  • Dai Bach – Ryan Williams, o Lanaman
  • Jane Fach – Nicole Rugg, o Bentywyn
  • Linda Fach – Alwena Owen, o Lanybydder
  • Hazel Fach – Emilia May Fillmore, o Gastellnewydd Emlyn
  • Peter Bach – Gethin Williams, o Langynnwr
  • Philip Bach – Llŷr Davies, o Sanclêr
  • Cefin Bach – Ifan Davies, o Ddryslwyn
  • Glynog Bach – Gruffydd Rees, o Frynaman