Agor cyfleuster beicio newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre

335 diwrnod yn ôl

Mae beicio bellach ar gael i bob oedran a phob gallu ym Mharc Gwledig Pen-bre.

Mae 38 o feiciau newydd gan gynnwys cludwyr cadair olwyn, beiciau sy’n addas i bobl â chadair olwyn, beiciau tair olwyn ar gyfer oedolion, beiciau llaw, beiciau â dwy sedd ochr yn ochr a beiciau â phedair sedd eisoes wedi cyrraedd y ganolfan sgïo a gweithgareddau.

Cafodd y rhain ynghyd â chyfleusterau storio o bren eu hariannu gan Lywodraeth Cymru drwy’r Gronfa Gofal Integredig a grant cyfleoedd chwarae digonol sy’n ariannu beicio i blant. Cafodd y prosiect ei gyflwyno gan dîm hamdden a gwasanaethau anabledd dysgu Cyngor Sir Caerfyrddin

Yn ogystal â’r beicio, mae ystafell newid newydd i’r anabl sy’n cynnwys yr holl gyfleusterau angenrheidiol ac ystafell gawod newydd sy’n cynnwys system codwyr trac nenfwd a chawod/gwely newid sy’n cael ei rhedeg gan drydan wedi eu gosod.

Dywedodd y Cynghorydd Peter HughesGriffiths, yr aelod o’r bwrdd gweithredol dros y gwasanaethau hamdden, “Mae hyn wedi bod yn bosib drwy gydweithio â Llywodraeth Cymru a gwasanaethau hamdden ac anableddau dysgu y Cyngor. Dyma gam arall i’r cyfeiriad cywir yn ein cynlluniau o ddarparu seiclo ar gyfer bob gallu ac fel rhan o’n gweledigaeth ehangach i fod yn Ganolbwynt Beicio Cymru.”

Mae Canolfan sgïo a gweithgareddau Pen-bre eisoes yn cael ei gydnabod am ei gyfleusterau sgïo sy’n addas i bawb yn ogystal â chynnal digwyddiadau mawr ar gyfer pob gallu.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, llysgennad anabledd dros y cyngor, “Rydym yn falch dros ben ein bod yn gallu cynnig cyfleusterau beicio hollgynhwysol ym Mharc Gwledig Pen-bre. Mae eisoes wedi bod yn llwyddiant ysgubol wrth inni weld cynnydd yn niferoedd y beicwyr sydd yn dod ar eu pen eu hun yn ogystal â denu  grwpiau o’r ty allan i’r sir.”