Atafaelu moch ar ôl eu darganfod mewn amgylchiadau ofnadwy

465 diwrnod yn ôl

Mae ffermwr o Dŷ-croes wedi cael gorchymyn i dalu £12,000 ar ôl atafaelu 27 o'i foch am iddynt gael eu darganfod wedi eu hesgeuluso ac yn byw mewn amgylchiadau ofnadwy.

Yn Llys Ynadon Llanelli cyfaddefodd Adrian Alexander o The Old Stable Yard, Heol Troeon Bach, gyhuddiad o achosi dioddefaint diangen i'r anifeiliaid, gan gynnwys moch bach a hychod, ac un cyhuddiad o beidio â diwallu eu hanghenion.

Mewn achos a arweiniwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin, clywodd y llys nad oedd y dyn 51 oed wedi darparu digon o fwyd, dŵr a sarn sych i'r moch er bod swyddogion iechyd anifeiliaid Cyngor Sir Caerfyrddin wedi'i gynghori i wneud hynny ar sawl achlysur.

Roedd y moch yn sefyll mewn slyri dwfn hyd at eu boliau a oedd yn eu rhwystro rhag ymddwyn fel y byddent yn arferol. Roedd y rhan fwyaf ohonynt yn llawer rhy ysgafn.

Ar ôl cael archwiliad gan filfeddyg, cafodd rhai o'r anifeiliaid sgôr corff o 2 a chafodd hwch sgôr o 1. Mae sgôr o 1 yn golygu bod yr anifail yn edrych yn denau, bod ei gluniau a'i asgwrn cefn yn amlwg iawn ac nad oes gorchudd braster.

Darganfuwyd moch eraill a oedd yn crynu, yn faw i gyd ac yn cael anhawster symud o gwmpas.

Er bod rhai gwelliannau wedi cael eu gwneud yn dilyn cyngor gan swyddogion y Cyngor, nid oedd yn ddigon i roi terfyn ar ddioddefaint yr anifeiliaid a chawsant eu hatafaelu. 

Hefyd cyfaddefodd Alexander ddau gyhuddiad o dorri rheoliadau sgil-gynhyrchion anifeiliaid drwy fethu â sicrhau nad oedd gan unrhyw anifail neu aderyn fynediad a llosgi mochyn bach marw mewn twb ymolchi diangen.

Cafodd ei wahardd rhag cadw moch am dair blynedd a chafodd Orchymyn Cymunedol 18 mis. Mae'n rhaid iddo gwblhau 25 diwrnod o weithgareddau adsefydlu, gwneud 180 o oriau o waith di-dâl a thalu costau llys o £12,000. Mae'n rhaid talu gordal dioddefwr o £85 hefyd.

Dywedodd yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor sy'n gyfrifol am les iechyd anifeiliaid: “Roedd hwn yn achos brawychus o esgeulustod, lle nad oedd y perchennog wedi bodloni hyd yn oed anghenion sylfaenol iawn ei anifeiliaid, sef bwyd, dŵr a sarn sych, ac roedd yr amodau byw yn gwbl annerbyniol. Cafodd ei rybuddio ar sawl achlysur ac er bod rhai gwelliannau wedi'u gwneud, nid oeddent yn ddigon a chafodd y moch eu hatafaelu. Pe na baent wedi cael eu symud o'r fferm yna byddai'r dioddefaint wedi parhau.”