Lansio Pecyn Cymorth Twristiaeth Beicio

346 diwrnod yn ôl

Mae economi dwristiaeth Sir Gaerfyrddin yn ffynnu ac yn elwa ar enw da cynyddol y Sir fel Canolbwynt Beicio Cymru.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn hybu ei strategaeth feicio i ddenu mwy o dwristiaid i'r ardal i fwynhau'r tirlun a'r golygfeydd gwych ac i annog mwy o bobl leol i fynd ar eu beiciau'n amlach.

Rhan o'r ymdrech honno yw sicrhau bod darparwyr twristiaeth a lletygarwch yn barod i groesawu ymwelwyr newydd sy'n mwynhau beicio.

Mae tîm Marchnata a Chyfryngau'r Cyngor wedi gweithio gyda diwydiant twristiaeth Sir Gaerfyrddin i lansio pecyn cymorth ar gyfer twristiaeth feicio – sef canllaw  i helpu busnesau i elwa ar farchnad sy'n tyfu.

Mae'r canllaw yn cynnwys cyngor ymarferol am gynnwys nodweddion ychwanegol i sicrhau bod y busnesau yn apelio at feicwyr, gan gynnwys darparu storfeydd diogel ar gyfer beiciau, cyfleusterau ar gyfer golchi beiciau a dillad, pecynnau trwsio teiars a chymorth cyntaf.

Mae busnesau hefyd wedi cael eu hannog i gydweithio - gofynnir i westai lleol weithio gyda siopau trwsio beiciau cyfagos, er enghraifft, neu gyda chwmnïau sy'n cludo bagiau a beiciau, i helpu eu gwesteion.

Mae caffis a bwytai'n cael eu hannog i ddarparu rac beiciau, dewis newydd ar fwydlenni yn benodol ar gyfer beicwyr, cyflenwadau dŵr am ddim a hyd yn oed pecyn bwyd i ginio.

Mae ystod lawn o fapiau a llwybrau beicio posibl hefyd wedi cael eu darparu mewn print ac ar-lein, gan roi digon o ysbrydoliaeth i feicwyr beth bynnag yw lefel eu gallu.

Roedd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, sef yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi helpu i lansio'r pecyn cymorth ym mis Mehefin.

Dywedodd: “Mae beicio yn chwarae rhan bwysig iawn yn yr economi ymwelwyr sy'n tyfu yn Sir Gaerfyrddin, ac mae'n rhoi cyfle i ni dynnu sylw at ein tirlun, ein tirwedd a'n golygfeydd godidog ar draws cefn gwlad a'r arfordir.

“Ein gweledigaeth yw i Sir Gaerfyrddin gael ei hadnabod fel Canolbwynt Beicio Cymru, ac i'r perwyl hwnnw rydym wedi buddsoddi'n sylweddol mewn seilwaith a chyfleusterau – megis ein felodrom awyr agored hanesyddol yng Nghaerfyrddin, a'n Cylchffordd Gaeedig Genedlaethol bwrpasol ym Mhen-bre – yn ogystal ag addysg, datblygu a hyfforddiant; marchnata, digwyddiadau ac yn yr achos hwn, y diwydiant twristiaeth.

“Mae'r Pecyn Cymorth Twristiaeth Beicio yn llawn gwybodaeth ac awgrymiadau defnyddiol i helpu ein darparwyr i roi croeso cynnes i ymwelwyr, gyda'r holl nodweddion ychwanegol a fydd yn sicrhau bod eu harhosiad y gorau y gall fod ac yn sicrhau eu bod yn ein helpu i ledaenu'r gair am Sir Gaerfyrddin.”

Gellir lawrlwytho'r pecyn cymorth, ynghyd ag amrywiaeth o fapiau beicio, llwybrau a gwybodaeth am lefydd i aros a bwyta, yn www.darganfodsirgar.com