Wythnos Genedlaethol Trwyddedu a digwyddiadau’r Haf

98 diwrnod yn ôl

Eleni mae swyddogion trwyddedu Cyngor Sir Caerfyrddin yn codi ymwybyddiaeth ynghylch eu gwaith fel rhan o'r Wythnos Genedlaethol Trwyddedu (17-21 Mehefin).

Mae cynghorau ledled y Deyrnas Unedig wrthi'n hyrwyddo'r rôl bwysig sydd gan drwyddedau i'w chwarae o ddydd i ddydd - o gefnogi masnach drwyddedig a threfnwyr digwyddiadau dros dro i yrwyr tacsi a chasglwyr arian at elusennau.
Mae pobl yn aml yn mynd heb sylwi ar drwyddedau er gwaethaf y rôl hollbwysig a chwaraeir ganddynt mewn bywyd bob dydd.

Nod yr ymgyrch hon yw newid y canfyddiad hwnnw.
Yma yn Sir Gaerfyrddin, mae tîm bychan o swyddogion yn delio ag ymholiadau trwyddedu, yn prosesu ceisiadau, yn gorfodi'r gyfraith ac yn ymdrin â chwynion gan aelodau o'r cyhoedd ynghylch safleoedd neu weithgareddau trwyddedig.
Mae gwefan y cyngor hefyd yn cynnwys gwybodaeth gyfoes am reoleiddio digwyddiadau, gan gynnwys templedi drafft ar gyfer sefydliadau er mwyn hwyluso'r broses.

Mae Cyngor, sy'n cyhoeddi Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro yn y sir, eisiau annog y rheiny sydd am gynnal digwyddiad cyhoeddus neu ymestyn eu horiau presennol dros gyfnod y hâf i gyflwyno eu ceisiadau yn brydlon.

Cynghorir trefnwyr digwyddiadau i gyflwyno eu Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro cyn gynted â phosibl.

Dyma'r gweithgareddau a gwmpesir gan Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro: gwerthu alcohol drwy fanwerthu i'w yfed ar neu oddi ar y safle, neu'r ddau; cyflenwi alcohol gan neu ar ran clwb i aelod o glwb, neu ar archeb aelod o glwb; darparu adloniant rheoledig; a darparu lluniaeth hwyrnos (rhwng 11pm a 5am).

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Mae trwyddedu yn chwarae rôl hollbwysig yn y gwaith o ddiogelu'r cyhoedd. Mae trwyddedau yn effeithio ar ein bywydau o ddydd i ddydd mewn nifer o ffyrdd - efallai eich bod yn mwynhau noson mas mewn tafarn neu mewn digwyddiad, neu noson yn y bingo, yna efallai y byddwch yn dal tacsi i fynd adref - mae pob un o'r rhain ond yn bosibl oherwydd gwaith caled ein tîm trwyddedu.

“Mae'r Wythnos Genedlaethol Trwyddedu yn gyfle i ddathlu'r gwaith y maent yn ei wneud a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ein tîm trwyddedu. Maent yn rheoleiddio gweithgareddau neu fusnesau, lleoliadau a threfnwyr digwyddiadau i sicrhau eu bod yn ddiogel ar gyfer y cyhoedd ac yn cydymffurfio â'r gyfraith.”

Ychwanegodd: “Mae angen i unrhyw un sy'n cynnal dathliadau cyhoeddus dros gyfnod y hâf wneud cais am hysbysiad digwyddiad dros dro yn ddiymdroi rhag iddynt gael eu siomi. Mae hyn yn symlach bellach, diolch i'n cyfleuster ar gyfer gwneud cais ar-lein.”

Bydd y tîm trwyddedu yn codi ymwybyddiaeth drwy gydweithio â'r heddlu ac eraill yn ystod yr wythnos. Byddant hefyd yn cymryd rhan mewn ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol, a bydd modd eu dilyn gan ddefnyddio'r hashnod Twitter #NLW2019 ar @CarmsCouncil.

Ewch i'r rhan o'n gwefan sy'n ymwneud â Thrwyddedu a Hawlenni i gael gwybod pa reoliadau a thrwyddedau y bydd angen i chi eu cael o bosib er mwyn sicrhau eich bod yn gweithredu’n unol â’r gyfraith.

Cysylltwch â'r Adain Drwyddedu drwy ffonio 01267 234567 neu e-bostio: SCHLicensing@sirgar.gov.uk