Yr A484 yng Nghwmduad yn ailagor yn dilyn tirlithriad

347 diwrnod yn ôl

Mae'r A484 yng Nghwmduad yn Sir Gaerfyrddin wedi ailagor yn llawn am y tro cyntaf yn dilyn tirlithriad ym mis Hydref.

Mae tîm priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi arwain gwaith tra chymhleth i glirio'r ardal a'i gwneud yn ddiogel ac agor y ffordd i draffig unwaith eto.

Symudwyd goleuadau traffig dros dro o'r ffordd ddydd Iau pan gwblhawyd elfennau olaf y gwaith, sef canllaw maen.

Mae'r ffordd wedi cael ei hailagor yn rhannol gan ganiatáu un lôn o draffig, ers mis Mawrth.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros yr Amgylchedd: “Rydym yn falch ein bod wedi gallu ailagor yr A484 yng Nghwmduad o'r diwedd. Rwy'n gwybod bod hyn wedi cael effaith fawr ar y gymuned leol ac ar ddefnyddwyr y ffordd ers sawl mis.

“Hoffwn ddiolch i'r tîm priffyrdd am reoli a chwblhau'r gwaith hynod gymhleth hwn, a hefyd i ddefnyddwyr y ffordd a phobl sy'n byw'n lleol am eu hamynedd a'u dealltwriaeth.”

Aethpwyd ati i wneud gwaith clirio a gwaith adfer sylweddol ar y tir yn ymyl y briffordd, i greu clustogfa 10 metr, i adeiladu ramp dros dro o'r briffordd i'r afon er mwyn helpu i godi'r lori a ysgubwyd i'r afon gan y tirlithriad, i glirio llaid o'r briffordd ac i adeiladu wal gynnal y briffordd ac adfer yr arglawdd i'r dwyrain o'r briffordd, ynghyd â gwaith clirio ac adfer draeniau priffordd.

Yn ddiweddar, cafodd dau aelod o dîm priffyrdd y Cyngor eu hanrhydeddu am eu dewrder ar ôl iddynt fynd i achub y gyrrwr y cafodd ei lori ei ysgubo i afon Duad yn ystod y storm.

Enillodd Dorian Lewis a Mark Allen y Wobr Dewrder Cymunedol yng Ngwobrau Cymunedol Gorllewin Cymru eleni, am ei dynnu allan o'i gerbyd a ffurfio cadwyn i'w gludo i ddiogelwch.

Yn drasig iawn, bu farw dyn ifanc, Corey Sharpling, yn ystod y tirlithriad.

Dywedodd Dorian: "Nid oeddem wedi gwneud hyn er mwyn ennill gwobr ond yn hytrach er mwyn achub bywyd ond yn anffodus, gwnaethom fethu ag achub bywyd un person y diwrnod hwnnw.”

Ychwanegodd Stephen Pilliner, Pennaeth Trafnidiaeth a Pheirianneg: "Mae'r holl dimau yn Adran yr Amgylchedd yn gweithio'n galed i ddarparu gwasanaethau hanfodol i'n cwsmeriaid. Yn dilyn effaith drychinebus Storm Callum, bu nifer o staff yn gweithio'n ddiflino er mwyn helpu ein cymunedau i glirio'r llanast a adawyd ar ôl. Fodd bynnag, mae'n rhaid rhoi sylw arbennig i Dorian Lewis a Mark Allen a fu mor ddewr y diwrnod hwnnw er mwyn achub bywydau eraill ac rwy'n hynod o falch eu bod wedi cael cydnabyddiaeth am eu gwaith yng Ngwobrau Cymunedol Gorllewin Cymru."

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans:  “Roedd gweithredoedd y dynion hyn wedi helpu i achub bywyd y diwrnod hwnnw, ac mae'n bleser i mi ddiolch iddyn nhw ar ran y Cyngor.”