Ystafell arddangos ceir clasurol trydan newydd i Bentywyn

343 diwrnod yn ôl

Ers amser, mae Pentywyn wedi bod yn enwog am fyw bywyd yn y lôn gyflym ac mae disgwyl i hynny barhau wrth i ystafell arddangos ceir newydd sbon agor ger y traeth, diolch i gyllid gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mae Lanes Cars Workshops Ltd yn arbenigo mewn adfer a gwerthu'r Jaguar E-Type, boed yn waith cynnal a chadw rheolaidd neu'n waith ail-adeiladu'n gyfan gwbl, yn ogystal â bod yn ddeiliad masnachfraint byd-eang ar gyfer RBW Electric Classic Cars sy'n cynnwys ail-greadau MGB a Jaguar E-Type a fydd yn cael eu harddangos yn yr ystafell arddangos newydd ym Mhentywyn yn hwyrach eleni.

Mae'r busnes wedi cael cefnogaeth gan grant Cronfa Mentrau Gwledig Cyngor Sir Caerfyrddin gwerth £17,409.15 a bydd yn creu o leiaf dwy swydd newydd ym Mhentywyn.

Bellach, mae gwaith yn mynd rhagddo i addasu uned yng Nghanolfan Parry Thomas, a agorwyd yn ddiweddar, gan greu mynedfa gerbydau i arddangos a gwerthu ceir clasurol Jaguar a cheir clasurol trydan newydd o'r 21ain Ganrif.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi sicrhau bod £3miliwn ar gael drwy Gronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin er mwyn darparu cymorth grant i ddatblygu safleoedd busnes newydd a phresennol lle caiff swyddi eu creu.

Mae mwy na £2.7 miliwn eisoes wedi'i ymrwymo, gan ddenu bron i £9 miliwn o fuddsoddiad gan y sector preifat a chreu dros 250 o swyddi.

Mae Lanes Cars Workshops Ltd a sefydlwyd yn 1993 yn gwerthu'r ceir Jaguar E Type yn fyd-eang a'r addasiadau RBW Electric Classic Cars mewn dros 60 o wledydd ledled y byd. 

Dyma'r prif asiant ar gyfer ail-greadau RBW Classic Electric Cars, gan ddefnyddio'r dechnoleg EV ddiweddaraf ar gyfer ceir clasurol eiconig newydd a fydd yn cael eu harddangos ym Mhentywyn.

Mae ystafell arddangos newydd y cwmni, a fydd gerllaw'r Amgueddfa Cyflymder newydd sy'n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd, i fod i agor ym mis Hydref 2019.

Roedd Traeth Pentywyn yn rhan fawr yn hanes moduro cynnar, yn enwedig o ran recordiau cyflymder ar dir a gyflawnwyd ar y traeth enwog saith milltir o hyd yn yr 1920au gan Malcolm Campbell a Thomas Parry gyda'i gar Babs.

Mae Traeth Pentywyn yn dal i fod yn fan sy'n denu pobl sy'n ymgeisio am record cyflymder ar dir ac yn aml, caiff ei ddefnyddio gan gwmnïau cynhyrchu ar gyfer ffilmio hysbysebion, teledu a ffilmiau.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae'r busnes hwn yn gweddu mor dda i ardal Pentywyn, ei hanes cyfoethog o rasio ceir a'i dyfodol disglair o ran y datblygiadau sydd eisoes yn mynd rhagddynt, gan gynnwys yr Amgueddfa Cyflymder newydd.

“Rydym yn falch iawn o gefnogi'r fenter hon, yn enwedig gan y bydd yn creu swyddi gwych i'r ardal, ac rydym yn edrych ymlaen at weld yr ystafell arddangos yn agor yn hwyrach eleni.”

I gael rhagor o wybodaeth am grantiau busnes, datblygiadau a buddsoddiadau yn Sir Gaerfyrddin, ewch i'r adran fusnes ar www.sirgar.llyw.cymru