Lleihau bagiau du a rhoi bagiau bin bwyd i annog ailgylchu

381 diwrnod yn ôl

Bydd nifer y bagiau du y gall preswylwyr Sir Gaerfyrddin eu rhoi allan i'w casglu yn newid o bedwar i dri bob pythefnos mewn ymgais i hybu cyfraddau ailgylchu.

Bydd cartrefi ar draws y sir hefyd yn derbyn bagiau bin bwyd am y tro cyntaf er mwyn annog mwy o bobl i ailgylchu eu gwastraff bwyd.

Gobeithir y bydd y mesurau hyn - ynghyd â dechrau didoli bagiau du yn y canolfannau ailgylchu - yn helpu'r Cyngor i gyflawni targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 64% erbyn diwedd y flwyddyn ariannol hon ac osgoi dirwy sylweddol.

Yn bwysicaf oll, mae ailgylchu yn llawer gwell i'r amgylchedd na chladdu ein sbwriel mewn safleoedd tirlenwi.

Mewn adroddiad i Fwrdd Gweithredol y Cyngor, dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans y byddai rhaglen addysg fawr hefyd yn cael ei lansio.

“Hoffwn ddiolch i holl gartrefi Sir Gaerfyrddin am eu hymdrechion ailgylchu ond mae'n bwysig ein bod yn parhau i gynyddu ein cyfradd ailgylchu," meddai.

“Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi llwyddo i gael ffigurau ailgylchu uchel, ond y llynedd gwelwyd gostyngiad yn ein ffigur cyffredinol gan gyflawni 58% yn unig.

“Targed eleni yw 64% ac mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y byddant yn rhoi dirwy i awdurdodau lleol os na fyddant yn ei gyrraedd, sydd yn £164,000 am bob 1% o fethu'r targed. Felly, os byddwn yn aros fel yr ydym ar hyn o bryd, gallai hynny olygu dirwy o £820,000 sy'n cyfateb i 17 o athrawon neu 33 o weithwyr gofal.

“Ond gyda'r newidiadau hyn a fydd yn cael eu cyflwyno o fis Hydref ymlaen mae pob cyfle y gallem ragori ar y targed hwn.”

Dengys ffigurau fod bron i hanner yr holl wastraff bagiau du a roddir allan i'w gasglu yn Sir Gaerfyrddin yn ailgylchadwy - a gwastraff bwyd yw cymaint â chwarter ohono.

Mae ymchwil yn dangos bod awdurdodau eraill sydd wedi cyflwyno cyfyngiadau ar fagiau du wedi gweld cynnydd mewn cyfraddau ailgylchu bwyd ac ailgylchu deunydd sych. Yn ôl ymgynghoriad a gynhaliwyd yn gynharach eleni, roedd 86% o'r ymatebwyr yn cefnogi gostyngiad yn y lwfans bagiau du ac o'r rheiny roedd 64% o'r farn y dylid cyfyngu bagiau du i dri fesul cartref.

Bydd teuluoedd mawr o chwech neu fwy, teuluoedd sydd â phlant mewn cewynnau a chartrefi sy'n cynhyrchu gwastraff lludw glo o leoedd tân dan do yn gallu gwneud cais am fagiau ychwanegol os oes eu hangen arnynt.

Bydd bagiau bin bwyd hefyd yn cael eu dosbarthu i bob cartref yn Sir Gaerfyrddin ynghyd â bagiau glas i helpu pobl i ailgylchu eu gwastraff bwyd. Dywedodd cyfanswm o 64% o drigolion a ddywedodd nad oeddent yn ailgylchu eu gwastraff bwyd y byddent yn fwy tebygol o wneud hynny pe baent yn cael bagiau bin bwyd am ddim.

Y gobaith yw y bydd cyflwyno bagiau bin bwyd ynghyd â chyfyngu ar nifer y bagiau du a gaiff eu casglu yn helpu i gynyddu cyfradd ailgylchu gyffredinol y Sir o 3.3%.

O fis Hydref, bydd mannau didoli pwrpasol hefyd yn cael eu cyflwyno yn y canolfannau ailgylchu ar gyfer bagiau du, a bydd rhaid i breswylwyr dynnu allan unrhyw ddeunydd ailgylchadwy. Rhagwelir y bydd hyn yn arwain at gynnydd o 3.1% yn y gyfradd ailgylchu. Mae'r system eisoes wedi cael ei chyflwyno mewn nifer o ganolfannau ailgylchu awdurdodau lleol eraill yn llwyddiannus iawn.

Mae hyn yn dilyn mesurau eraill a gyflwynwyd yn y canolfannau ailgylchu ym mis Ebrill i atal pobl rhag dod â'u sbwriel i mewn o'r tu allan i'r Sir ac i atal gwastraff masnachol rhag dod i mewn i'r safleoedd - roedd y ddau ffactor hyn yn cael effaith niweidiol ar y gyfradd ailgylchu.

Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell ei fod yn cytuno'n llwyr â'r argymhellion yn yr adroddiad, ac ychwanegodd: “Rwyf yn falch o glywed y bydd yna ymgyrch i addysgu pobl am yr hyn y gellir ac na ellir ei ailgylchu, a hefyd beth fydd goblygiadau'r gosb debygol; mae'n golygu llai o athrawon a gofalwyr. Mae bod yn ddiofal neu'n ddiog yn cael effaith ar y gwasanaethau a ddarparwn, ac mae'n bosibl y bydd hyn yn cael mwy o effaith ar bobl.”