Rhowch lifft adref i'ch sbwriel

319 diwrnod yn ôl

Rhowch lifft adref i'ch sbwriel – dyna'r neges i gwsmeriaid cludfwyd a bwyd brys yn Sir Gaerfyrddin.

Mae nifer o fwytai a siopau cludfwyd yn y sir wedi ymuno â'r Cyngor i lansio ymgyrch newydd i atal sbwriel.

Mae arwyddion a phosteri sy'n gofyn i gwsmeriaid roi eu sbwriel yn y bin wedi cael eu gosod ac mae sesiynau casglu sbwriel yn cael eu cynnal gyda chymorth y gymuned leol mewn mannau lle mae problemau.

Mae'r rhai sy'n cymryd rhan yn cynnwys McDonalds yn Llanelli, Cross Hands a Chaerfyrddin a Roadchef ym Mhont Abraham.

Dywedodd Judith Beckett, Rheolwr Gweithrediadau Roadchef fod yr arwyddion a'r posteri eisoes yn gwneud gwahaniaeth mawr.

“Ers i'r arwyddion gael eu gosod, rydym wedi gweld gostyngiad yn y sbwriel a chynnydd yn y defnydd o'n biniau," meddai. “A dweud y gwir rydym wedi gorfod gosod rhagor o finiau a'u gwagio'n fwy rheolaidd.”

Mae'r ffigurau'n dangos bod sbwriel melysion a sbwriel sy'n gysylltiedig â diod wedi'u canfod ar 45.6% a 43.2% o strydoedd Sir Gaerfyrddin y llynedd, gyda sbwriel bwyd brys ar 25.6% o'n strydoedd.

Ac yng Nghymru yn gyffredinol roedd nifer y cartonau polystyren a chwpanau bwyd brys a ganfuwyd wedi cynyddu ers y llynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Does dim esgus dros ollwng sbwriel ar ein strydoedd, os nad oes biniau gerllaw, yna ewch â'ch sbwriel adref gyda chi i'w waredu.

“Gall sbwriel achosi niwed i anifeiliaid a bywyd gwyllt, mae'n difetha golwg ardal a gall ddenu fermin. Y gobaith yw y bydd yr ymgyrch hon yn annog pobl i wneud y peth iawn.

“Hoffwn ddiolch i'r holl siopau cludfwyd a'r bwytai bwyd brys am weithio gyda ni i helpu i lanhau Sir Gaerfyrddin.”

Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth, bydd swyddogion gorfodi amgylcheddol y cyngor hefyd yn cynyddu patrolau a gallai unrhyw un sy'n cael ei ddal yn gollwng sbwriel gael dirwy o £75 yn y fan a'r lle.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Nid ydym am ddirwyo pobl, rydym am i bobl fod yn gyfrifol a rhoi eu sbwriel yn y bin. Fodd bynnag, os bydd pobl yn torri'r gyfraith drwy daflu sbwriel allan o ffenestr y car neu os ydynt yn rhy ddiog i gerdded at fin, yna byddwn yn dod ar eich ôl a byddwch yn cael dirwy. Mae ymchwil yn dangos mai gyrwyr yw'r gwaethaf am daflu sbwriel oherwydd nid ydynt yn meddwl y byddant yn cael eu dal, ond gyda chymorth y DVLA gallwn eich adnabod a byddwn yn gweithredu ar hyn.”

Y ddirwy uchaf am daflu sbwriel yw £2,500 os erlynir yn y Llys Ynadon.