Y Cyngor yn croesawu bwrw ymlaen â’r Pentref Llesiant

321 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi croesawu penderfyniad sy'n caniatáu bwrw ymlaen â'r Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd yn Llanelli.

Mae Cyfarwyddiaeth Cynllunio Cymru wedi hysbysu'r awdurdod na fydd yn galw i mewn y cais cynllunio ar gyfer y prosiect £200 miliwn hwn, a gafodd ei gymeradwyo'n unfrydol gan Bwyllgor Cynllunio y Cyngor ym mis Ionawr.

Golyga hyn y gall y gwaith ddechrau o ddifrif yn awr ar y datblygiad hynod bwysig hwn ar arfordir Llanelli, a fydd yn darparu cyfleusterau busnes, addysg, hamdden ac iechyd o'r radd flaenaf i bobl Sir Gâr, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth o bwys sylweddol.

Mae'r Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, wedi croesawu'r penderfyniad.

“Yn naturiol, rydym wrth ein bodd fod y Gyfarwyddiaeth Gynllunio yn credu ei bod yn addas gadael i'r Cyngor benderfynu ar y cais cynllunio hwn heb fod angen i Lywodraeth Cymru ymyrryd," meddai.

“Rydym ni wedi rhoi sylw i bob manylyn yn ein cais ac wedi bod yn hyderus o'r cychwyn cyntaf bod ein cynlluniau ar gyfer y pentref llesiant yn gadarn, ac o safon eithriadol o uchel.

“Cymaint yw ein hyder yn y cynllun hwn rydym ni wedi dal ati â'r gwaith ymchwilio ar y safle wrth aros am y penderfyniad hwn, ond o'r diwedd mae'n wych cael dechrau ar y gwaith o greu datblygiad o safon ryngwladol er budd pobl Sir Gaerfyrddin.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Alun Lenny, Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio: “Nid oedd yr alwad dan sylw, a arweiniodd at hysbysiad atal, yn angenrheidiol yn fy marn i gan fod y Pwyllgor Cynllunio wedi ystyried y cais yn ofalus iawn, ac wedi bod ar ymweliad safle hirfaith.  Rwy'n falch iawn fod Llywodraeth Cymru wedi dangos pob ffydd yn ein penderfyniad.”

Mae'r Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd yn un o 11 prosiect sy'n rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe (gwerth £1.3 biliwn), a disgwylir iddo greu bron 2,000 o swyddi a rhoi hwb o £467 miliwn i'r economi leol.

Cyhoeddwyd dyluniadau newydd trawiadol ar gyfer cam cyntaf y prosiect ychydig wythnosau'n ôl, gan roi cipolwg cyffrous i bobl ar sut olwg fydd ar y pentref.

Bydd yn cynnwys canolfan hamdden a gweithgareddau dŵr cwbl fodern a llecyn hamdden yn yr awyr agored, ynghyd â llety byw â chymorth, gwesty llesiant, canolfan addysg llesiant, a hwb iechyd cymunedol, er mwyn helpu ac annog pobl i fyw bywydau iach.

Bydd canolfan datblygu busnes seiliedig ar ymchwil a chanolfan darpariaeth glinigol yn darparu ymchwil feddygol a gofal iechyd o'r safon orau un.

Mae'r dirwedd yn hanfodol i ddyluniad y pentref, a chaiff y gofod mewnol ac allanol eu cyfuno i annog defnyddwyr i grwydro a bod yn egnïol, gan fwynhau golygfeydd trawiadol ar draws Llynnoedd Delta ac i'r gorllewin i gyfeiriad aber afon Llwchwr a Bae Caerfyrddin.

Bydd pum adeilad unigol yn cael eu huno mewn cynllun 'stryd', a gysylltir gan atriwm canolog a fydd yn cynnwys derbynfa, caffi ac amwynderau cyhoeddus eraill.

Mae ymchwiliadau daear wedi cael eu cynnal ar y safle drwy gydol mis Mehefin ac ym mis Gorffennaf.

Bydd samplau yn cael eu hasesu, a bydd nwyon a dŵr tir yn cael eu monitro ar bob rhan o safle Llynnoedd Delta, gan gynnwys y rhodfeydd ger Heol y Doc Newydd.

Caiff y canlyniadau eu defnyddio i lywio dyluniad yr adeiladau ac i gyflawni amodau cynllunio amrywiol.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin eisoes wedi neilltuo arian yn ei Raglen Gyfalaf 2019-20 ar gyfer y ganolfan hamdden newydd a fydd yn cynnwys:

  • Canolfan ddŵr â phwll nofio 25 metr wyth lôn, pwll sblasio a phwll i ddysgwyr
  • Campfa ac ystafelloedd ffitrwydd hollol gyfoes
  • Neuadd chwaraeon amlbwrpas ar gyfer ystod o chwaraeon, gan gynnwys badminton a phêl-rwyd
  • Pwll hydrotherapi
  • Ardal ddringo gan gynnwys waliau dringo, fframiau a llwyfannau

Hefyd ymchwilir i'r posibilrwydd o gael cyfleusterau plymio o'r radd flaenaf, a allai gynnal cystadlaethau rhyngwladol a bod yn ganolfan hyfforddi ar gyfer Cymru.