Ymrwymiad i leihau plastig untro mewn ysgolion

155 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymrwymo i weithio gyda'i gyflenwyr i leihau faint o blastig untro sy'n cael ei ddefnyddio mewn ysgolion.

Bu'r Cynghorwyr yn trafod y mater yn y Cyngor Llawn, yn dilyn cynnig gan y Cynghorydd Bill Thomas a oedd yn galw ar y Cyngor i ddod o hyd i ffyrdd o roi'r gorau i ddefnyddio poteli llaeth plastig mewn ysgolion.

Dywedodd ei fod yn gwybod am blant mewn ysgolion lleol sydd am weld newid, a chyfeiriodd at enghreifftiau penodol yn Ysgol y Felin ac Ysgol Pum Heol lle mae aelodau'r pwyllgor eco yn mynnu bod camau'n cael eu cymryd.

Dywedodd: “Ym mis Ebrill y llynedd, cefnogwyd cynnig yn unfrydol gan Gyngor Sir Caerfyrddin a oedd yn cynnwys galw ar y Cyngor i leihau deunyddiau plastig untro yn adeiladau a swyddfeydd y Cyngor. Roedd y cynnig hwnnw hefyd yn galw ar y Cyngor i annog ysgolion i roi'r gorau i ddefnyddio deunyddiau plastig untro a mynd ati i ddefnyddio deunyddiau cynaliadwy.

“Mae disgyblion mewn ysgolion ledled ein sir wedi ymgymryd â'r her hon. Yng nghyfarfod llywodraethwyr mis Mehefin Ysgol y Felin, dywedwyd wrthym fod Pwyllgor Eco'r ysgol wedi gofyn am gynwysyddion diblastig ar gyfer llaeth. Pan wnaeth yr ysgol gysylltu â'r Cyngor, dywedwyd wrthynt nad oedd modd newid y contract llaeth ac nad oedd neb arall wedi mynegi diddordeb arall mewn darparu poteli gwydr.

“Er mwyn cefnogi'r ymgyrch i leihau'r defnydd o ddeunyddiau plastig untro yn yr ysgol, mae Ysgol Pum Heol wedi creu poster sy'n dangos disgyblion yn boddi mewn plastig.”

Cafodd y Cynghorydd Thomas ei gefnogi gan y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg.

"Mae hyn yn amlygu ein barn fel cyngor" dywedodd. "Mae camau eisoes yn cael eu cymryd i leihau deunyddiau plastig untro yn ein hadeiladau. Rydym yn ymwybodol o'r difrod y mae plastig yn ei wneud i'n hamgylchedd. Hoffwn ganmol y gwaith ardderchog sy'n cael ei wneud yn Eco-gynghorau ein hysgolion, ac rydym yn falch bod ein plant yn dangos cymaint o ddiddordeb yn y mater hwn."

Ychwanegodd: "Mae'r ateb yn gymhleth, ond gallwn ni fel cyngor barhau i annog a chefnogi ein hysgolion cymaint ag sy'n bosibl wrth i ni werthuso'r opsiynau eraill, a'r manteision ariannol ac amgylcheddol llawn. Mae'n rhaid i ni wneud yr hyn y gallwn i ddiogelu'r amgylchedd."