Buddsoddiad mawr i wella ffyrdd y Sir

294 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi y bydd bron i £2.5 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn ffyrdd Sir Gaerfyrddin dros y flwyddyn nesaf.

Mae ystod o waith gwella ar y gweill gyda chwe chynllun i roi wyneb newydd ar ffyrdd eisoes wedi'u cwblhau.

Bydd wyneb newydd yn cael ei osod ar ryw 40 o ddarnau ffordd ar ôl i arian ddod ar gael o raglen gwaith cyfalaf y Cyngor a Llywodraeth Cymru.

Mae'r buddsoddiad sylweddol hwn yn ychwanegol at raglen o waith ataliol sydd eisoes wedi dod i ben.

Cafodd y darnau ffordd sydd i gael eu hailwynebu eu nodi fel blaenoriaeth yn seiliedig ar gyflwr y ffyrdd, y defnydd a wneir ohonynt a'u pwysigrwydd strategol.

Bydd trefniadau rheoli traffig cynhwysfawr ar waith tra bod y gwaith yn cael ei wneud, a bydd pob cynllun yn cael ei gyhoeddi ymlaen llaw gyda manylion llawn ar gael ar roadworks.org.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Drafnidiaeth: “Mae hwn yn swm sylweddol o arian yr ydym wedi'i sicrhau i wella ein ffyrdd yn y sir. Er na allwn drin pob ffordd, gyda'i gilydd bydd y gwelliannau o gymorth i wella siwrneiau i ddefnyddwyr ffyrdd Sir Gaerfyrddin a'u gwneud yn fwy diogel. Bydd yr holl waith ffyrdd yn cael ei gyhoeddi ymlaen llaw fel y gall modurwyr gynllunio eu teithiau i osgoi'r ardal a dilyn llwybr arall. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau'r effaith ar ddefnyddwyr ffyrdd drwy gynllunio'n ofalus; fodd bynnag, mae'n anochel y bydd hyn yn tarfu ar bethau i ryw raddau, felly gofynnwn i chi fod yn amyneddgar. Rydym yn diolch i bawb ymlaen llaw am eu cydweithrediad a'u hamynedd.”