Dirwyo dyn am dipio anghyfreithlon ger Coedwig Strade

166 diwrnod yn ôl

Mae dyn o Abertawe wedi cael dirwy ar ôl i'w eiddo, a oedd yn cynnwys soffa, oergell a matres, gael eu darganfod wedi'u gadael ger Coedwig Strade yn Llanelli.

Daeth swyddogion gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin o hyd i'r dyn a chyfaddefodd nad oedd wedi gwirio bod y dyn yr oedd wedi'i dalu i waredu'r gwastraff o'i gartref yn gludwr gwastraff trwyddedig.

Cafodd hysbysiad cosb benodedig o £300 am fethu â chydymffurfio â'i ddyletswydd gofal o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

Mae'r gyfraith yn nodi fod yn rhaid i breswylwyr gymryd mesurau rhesymol er mwyn sicrhau bod eu gwastraff yn cael ei drosglwyddo i berson awdurdodedig.

Mae'n ofynnol i bobl gofnodi enw'r busnes, manylion y cerbyd, rhif cofrestru'r cludwr gwastraff a gofyn am dderbynneb wrth gyflogi rhywun i waredu gwastraff o'u heiddo.

Roedd trosedd y dyn yn un o nifer a ddeliwyd â nhw gan dîm gorfodi'r cyngor yn ystod mis Awst.

  • Rhoddwyd Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 i fusnes o Gaerfyrddin am fethu â chydymffurfio â hysbysiad Adran 47 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 a gyflwynwyd iddynt yn 2018, lle'r oedd yn ofynnol i holl wastraff y busnes gael ei storio'n gywir. Cafodd bag sbwriel du a oedd yn cynnwys gwastraff busnes ei ddarganfod ar draws y ffordd o'r busnes a heb fod wedi'i storio yn ei fin gwastraff masnach.
  • Cyflwynwyd Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 i gerddwr ci a fethodd â glanhau ar ôl ei gi ym Mharc Llangennech.
  • Cafodd dyn Hysbysiad Cosb Benodedig o £75 am ollwng stwmpyn sigarét ar y llawr yng nghyffiniau Heol Afon, Llangennech.
  • Rhoddwyd Hysbysiad Cosb Benodedig o £75 i ddyn a ollyngodd stwmpyn sigarét ar y llawr yng nghanol tref Llanelli.

Gellir riportio troseddau'n ymwneud â thipio anghyfreithlon, sbwriela a chŵn yn baeddu i'r Cyngor unrhyw bryd.