Gweithio’n galed i ddiwallu’r pwysau ar ofal cymdeithasol

241 diwrnod yn ôl

Dywed Cyngor Sir Caerfyrddin ei fod wedi wynebu pwysau na welwyd ei debyg o'r blaen ar ei gyllideb gofal cymdeithasol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gyda'r nifer cynyddol o bobl hŷn sydd mewn angen.

Ond er gwaethaf y gofynion, dywedwyd wrth Fwrdd Gweithredol y Cyngor, bod yr awdurdod wedi parhau i ddarparu ystod o Wasanaethau Gofal Cymdeithasol o ansawdd da.

Cyflwynodd y Cynghorydd Jane Tremlett, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, adroddiad blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol i'w chydweithwyr, gan ddweud bod 'staff rheng flaen, cydwybodol ac ymroddedig' wedi helpu i fodloni'r galw am wasanaethau.

Yn ystod ei adolygiad o wasanaethau 2019, dywedodd Arolygiaeth Gofal Cymru fod pobl "yn dweud wrthym yn rheolaidd eu bod yn fodlon â'r gwasanaethau a fu o gymorth iddynt" yn Sir Gaerfyrddin.

Roedd hwn yn un o nifer o uchafbwyntiau cadarnhaol yn yr adroddiad a gyflwynwyd i'r Bwrdd Gweithredol.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cymunedau Jake Morgan: “Mae'r galw a'r pwysau ar draws gofal plant a gofal oedolion yn golygu eich bod bob amser yn ceisio arloesi a newid pethau. Mae llawer iawn wedi cael ei wneud o ran gwaith diogelu plant ac oedolion – gwaith caled y tu ôl i'r llenni. Ond mae gennym lawer i ymfalchïo ynddo, ac nid yw edrych yn ôl yn beth gwael.

“Mae'n mynd yn fwy anodd, ond mae llawer o'r mentrau arloesol ac ataliol yn straeon cadarnhaol iawn y dylem fod yn falch i sôn amdanynt a'u dathlu."

Tynnodd sylw at waith mewn gwasanaethau i bobl ag anawsterau iechyd meddwl ac anableddau dysgu, gan ddweud bod gwasanaethau'n fwy modern ac yn canolbwyntio ar ofal ataliol, gan alluogi mwy o bobl i fyw yn ein cymunedau gyda threfniadau cefnogol ar waith i leihau nifer y bobl sydd angen gofal preswyl.

Dywedodd hefyd fod gwaith yn mynd rhagddo i gryfhau'r gweithlu er mwyn parhau i ddiwallu anghenion pobl y mae angen gofal arnynt gartref, gan ddweud ei fod yn 'bwysau cyson’.

“Er ein bod ni wedi ymateb i angen, ac wedi osgoi'r gwaethaf o ran y cyni ariannol, bydd bob amser llawer mwy i'w wneud a heriau i'w hwynebu," meddai.

Croesawyd yr adroddiad gan y Cynghorydd Emlyn Dole ac addawodd y byddai'n gweithio gydag arweinwyr awdurdodau lleol eraill i barhau i roi pwysau ar Lywodraeth Cymru am ragor o arian ar gyfer gofal cymdeithasol.

 

🎬 Dyma'r hyn oedd gan 'Jane Fach' i'w ddweud wrth gyfarfod â'r Cynghorydd Tremlett yn ein storfa offer gofal cymdeithasol yn Llanelli…