Ymgynghoriad ynghylch Teledu Cylch Cyfyng ar y corff

172 diwrnod yn ôl

Gofynnir i bobl am eu barn ynghylch y defnydd o deledu cylch cyfyng a wisgir ar y corff gan swyddogion gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin.

Yn aml, mae swyddogion sy'n ymgymryd â dyletswyddau penodol megis rhai amgylcheddol, cynllunio, iechyd anifeiliaid, safonau masnach, trwyddedu a gorfodi rheolau sifil yn gwisgo camerâu fel rhan o'u gwisg.

Y nod drwy ffilmio yw ceisio atal cam-drin corfforol a geiriol, recordio achosion o ymddygiad ymosodol a chael tystiolaeth er mwyn cefnogi ymchwiliadau.

Gofynnir i aelodau o'r cyhoedd am eu barn fel rhan o ymgynghoriad ynghylch y mater a gellir nodi sylwadau ar-lein tan 11 Hydref.

Mae timau gorfodi'r cyngor yn mynd i'r afael ag ystod o broblemau sy'n cynnwys cerbydau wedi'u gadael, cŵn yn baeddu, gosod posteri'n anghyfreithlon/graffiti, tipio anghyfreithlon, sbwriel a throseddau eraill yn ymwneud â gwastraff yn ogystal â gorfodi rheolau parcio, troseddau defnyddwyr a thramgwyddau cynllunio.

Mae aelodau o staff sy'n gwisgo camerâu ar y corff wedi derbyn hyfforddiant, gan gynnwys arweiniad o ran gweithredu ar y stryd, pryd i ddechrau a stopio recordio a'r goblygiadau cyfreithiol o ran defnyddio'r fath offer.

Mae'r camerâu wedi'u marcio'n glir a chyn recordio, mae swyddogion yn rhoi cyfarwyddyd clir ar lafar.

Bydd adborth o'r ymgynghoriad yn helpu'r cyngor i ystyried mesurau i liniaru unrhyw effaith ar unigolion a'u preifatrwydd ac ar yr un pryd, pwyso a mesur manteision defnyddio camerâu.

Dyddiad gorffen: 11 Hydref, 2019