Ymwelwyr yn parhau i heidio i Sir Gâr

241 diwrnod yn ôl

Mae economi dwristiaeth Sir Gaerfyrddin yn ffynnu ac mae ffigurau annibynnol newydd yn dangos ei bod bellach gwerth £441 miliwn i'r economi leol.

Mae mwy o ymwelwyr nag erioed yn dewis Sir Gaerfyrddin ar gyfer teithiau dydd, ac roedd 2.27 miliwn o bobl wedi heidio i'r ardal yn 2018 i fwynhau ei chyfuniad unigryw o gefn gwlad ac arfordir.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn credu bod digwyddiadau cenedlaethol diweddar, megis Taith Prydain a Thaith Merched OVO Energy, a sioeau teledu poblogaidd megis y ddrama boblogaidd Un Bore Mercher - sy'n cael ei ffilmio yn Sir Gaerfyrddin - wedi helpu i ddenu tyrfaoedd.

Dengys ffigyrau annibynnol newydd STEAM, a luniwyd ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin, fod 3.28 miliwn o bobl wedi ymweld â Sir Gaerfyrddin yn ystod 2018 a bod miliwn wedi aros dros nos.

Mae'r diwydiant twristiaeth bellach yn cynnal dros 6,000 o swyddi yn yr ardal leol.

Mae tîm Marchnata a'r Cyfryngau y Cyngor wedi bod yn gweithio gyda darparwyr twristiaeth a lletygarwch lleol, gan gynnwys gwestai, lletyau gwely a brecwast, atyniadau twristiaeth, darparwyr gweithgareddau, bwytai, tafarndai, busnesau a manwerthwyr, i roi'r croeso perffaith i ymwelwyr a'u hannog i ddychwelyd i'r sir.

Mae'r tîm hefyd wedi bod yn brysur yn hyrwyddo gwefan Darganfod Sir Gâr a brand Dyma Sir Gâr ledled y DU, Ewrop a thu hwnt.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae proffil Sir Gaerfyrddin fel cyrchfan o'r radd flaenaf i ymwelwyr yn mynd o nerth i nerth, ac mae'r sylw a gafwyd yn sgil ein digwyddiadau mawr, megis Taith Prydain a Thaith y Merched, a'r ddrama deledu hynod o boblogaidd, Un Bore Mercher, yn darparu marchnata amhrisiadwy.

"Mae gwaith sylweddol yn cael ei gyflawni i sicrhau ein bod yn adeiladu ar y momentwm hwn - mae ein timau yn gweithio'n galed gyda phartneriaid a busnesau i wella'n barhaus yr hyn sydd gennym i'w gynnig ac i annog pobl i ddychwelyd."

Ychwanegodd: "Mae ein buddsoddiad mewn cyfleusterau megis y Gylchffordd Gaeedig Genedlaethol, a chyfleusterau gwersylla a charafanio ym Mharc Gwledig Pen-bre, yn ogystal â chefnogaeth barhaus i brif atyniadau twristiaeth megis Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, yn talu ar ei ganfed.

"Mae buddsoddiad pellach ar y gweill, gan gynnwys prosiect adfywio glannau Pentywyn drwy sefydlu Amgueddfa Traeth y Gwibwyr ac eco-hostel, sy'n gwneud cynnydd da.

"Mae gan Sir Gaerfyrddin lawer i fod yn falch ohono a digon i'w gynnig. Edrychwn ymlaen at groesawu mwy a mwy o bobl i'n sir hardd."

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: "Mae twristiaeth yn werthfawr tu hwnt i'n heconomi leol. Mae'n darparu swyddi mawr eu hangen i bobl leol ac yn helpu i sicrhau bod busnesau'n ffynnu. Gan fod mwy o bobl yn ymweld â'r sir, rydym yn gobeithio y byddant yn ein helpu i rannu'r neges, ac y byddant yn dychwelyd dro ar ôl tro."