Diweddaraf am y gwaith ffordd ar yr A484 Caerfyrddin-Cenarth

235 diwrnod yn ôl

Bydd gyrwyr sy'n teithio'n rheolaidd ar yr A484 ym Mronwydd yn falch o glywed bod cam cyntaf y gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y ffordd bron â'i gwblhau.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi diolch i fodurwyr am eu hamynedd tra oedd y contractwyr yn gweithio, ac wrth i oleuadau traffig dros dro gael eu gosod yn yr ardal am oddeutu dwy flynedd.

Mae contractwr y Cyngor, Alun Griffiths Ltd, bron â chwblhau'r gwaith ym Mronwydd.

Mae gwaith gosod wyneb wedi'i drefnu ar gyfer nos Lun 14 Hydref a bydd y gwaith sy'n weddill yn cael ei gyflawni yn fuan ar ôl hynny.

Yna bydd y Cyngor yn dechrau ar gynllun arall ac yn symud 300 metr i'r de i ddarn o ffordd a elwir yn droeon Henallt, a bydd gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud ar ran fer o'r briffordd.

Bwriedir i'r gwaith hwn gael ei gyflawni yn syth ar ôl cwblhau'r gwaith ym Mronwydd er mwyn osgoi tarfu. Mae'r gweithiau hyn yn debyg a bydd angen gosod trawst concrid daearol a ffens ddiogelwch.

Mae rhaglen waith wahanol yn cael ei datblygu er mwyn cyflawni gwaith cynnal a chadw pellach ar hyd ffordd yr A484 yn ei chyfanrwydd o Gaerfyrddin i Genarth – ar draws tua 22 milltir.

Mae'r Cyngor wedi sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru i gyflawni gwaith cynnal a chadw ar y briffordd mewn ymateb i archwiliadau manwl yn dilyn Storm Callum ym mis Hydref 2018.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: Mae rhaglen waith yn mynd rhagddi a gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y gwaith hwn yn cael ei gyflawni gan darfu cyn lleied â phosib ar draffig. Bydd y gwaith yn cael ei gyflawni'n raddol a fesul cam dros gyfnod o hyd at ddwy flynedd.

“Unwaith eto, hoffem ddiolch i fodurwyr am eu hamynedd parhaus tra bydd y gwaith hanfodol hwn yn cael ei wneud."