Ffermwr godro'n cael ei erlyn am dorri amodau cynllunio

236 diwrnod yn ôl

Bydd ffermwr godro o Hendy-gwyn ar Daf yn talu bron £5,000 am dorri amodau cynllunio a osodwyd ar ddatblygiad ar ei dir.

Bydd Evan Davies, o Fferm Henllan, yn talu dwy ddirwy o £500, yn ogystal â chostau a gordal dioddefwr, sef cyfanswm o £4,908, ar ôl methu â chydymffurfio ag amodau cynllunio ar ganiatâd ôl-weithredol ar gyfer parlwr godro ar ei fferm.

Ar ôl dadl gyfreithiol helaeth, derbyniodd Davies ei fod wedi torri'r amodau a phlediodd yn euog i'r troseddau mewn erlyniad gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Clywodd Llys Ynadon Llanelli y cafodd Davies ganiatâd cynllunio ôl-weithredol ar gyfer y parlwr godro ym mis Chwefror 2018, ac roedd tystiolaeth yn dangos bod gwaith adeiladu eisoes wedi'i gwblhau 'dipyn o amser' cyn hynny.

Roedd nifer o amodau cynllunio ynghlwm wrth y caniatâd hwnnw, gan gynnwys gwaith i wella'r gyffordd a'r wyneb a'r systemau draenio dŵr brwnt, ac i fanylion ynghylch capasiti slyri'r fferm gael eu cyflwyno i'r cyngor.

Fodd bynnag, canfuwyd gan swyddogion gorfodi rheolau cynllunio yn ystod ymweliadau diweddarach na chydymffurfiwyd â'r amodau.

Cyflwynwyd Hysbysiad Torri Amodau iddo, gan ei gwneud yn ofynnol i'r ffermwr weithredu ar unwaith neu fod mewn perygl o gael ei erlyn.

Aeth yr achos i'r llys ar ôl iddo fethu â chymryd camau priodol, er y rhoddodd fwy o amser iddo i gydymffurfio â'r hysbysiad.

Yn y llys, derbyniodd tîm cyfreithiol Davies ei fod wedi torri'r amodau ond dywedodd nad oedd yr amodau mewn grym gan na weithredwyd y caniatâd cynllunio ôl-weithredol gan ei gleient - felly nid oedd yr hysbysiad yn ddilys.

Llwyddodd y cyngor i gyfleu i'r ynadon fod y caniatâd, fel cais ôl-weithredol, yn dod i rym ar unwaith ar y diwrnod y cafodd ei gymeradwyo.

Nodwyd hefyd nad oedd Davies wedi apelio'r caniatâd cynllunio, na'r amodau oedd ynghlwm wrtho, er bod hawl ganddo i wneud hynny.

Wrth nodi bod modd gorfodi'r Hysbysiad Torri Amodau'n gyfreithiol, dywedodd Christopher James, Barnwr Rhanbarth, wrth y llys: "Mae'n amlwg y gwnaeth ef (Davies) weithredu'r caniatâd drwy barhau i ddefnyddio safle'r fferm fel yr oedd yn cael ei ddefnyddio o'r blaen - fel fferm laeth. Yn syml, y sefyllfa yw ei fod wedi methu â chydymffurfio â'r amodau nad oedd eisiau cydymffurfio â nhw."

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Orfodi Rheolau Cynllunio: "Er gwaethaf nifer o rybuddion gan swyddogion cynllunio'r cyngor, methodd Davies â gweithredu ar unrhyw un o'r amodau a osodwyd ar ei ganiatâd ôl-weithredol ac nid oedd opsiwn gennym ond erlyn.

"Atodir amodau cynllunio i ganiatâd at ddiben, er mwyn sicrhau bod datblygiadau'n ddiogel ac yn briodol. Fel y gwelwyd o'r achos hwn, nid ydynt yn opsiynol. Mae neges glir yma - dylai unrhyw ddatblygwr sy'n anwybyddu neu'n torri ei amodau cynllunio'n fwriadol ddisgwyl wynebu'r canlyniadau."