Gwaith i amddiffyn cynefin cors prin

236 diwrnod yn ôl

Mae cynlluniau ar y gweill i adfer y cynefin cors prin ym Mharc Gwledig Llyn Llech Owain.

Bydd y gwaith yn dechrau'r mis hwn ar y safle, ger Gors-las, i wella'r corsydd sydd wedi dirywio yn sgil effaith plannu coed a ffosydd draenio.

Bydd prysgwydd a choed bach yn cael eu gwaredu o'r gors a bydd ffosydd draenio'n cael eu blocio i sicrhau bod y corsydd yn parhau i fod mewn cyflwr iach.

Bydd y gwaith hwn yn helpu i adfer y gymuned gors fregus a'r migwyn, y mae angen cyflyrau gwlyb arno i ffynnu.

Cymerir oddeutu tair wythnos i gwblhau'r gwaith. Efallai y bydd rhai llwybrau cerdded yn cael eu dargyfeirio lle bydd y gwaith yn effeithio'n uniongyrchol arnynt.

Dywedodd Simeon Jones, Swyddog Cadwraeth Cyngor Sir Caerfyrddin: "Nid yn unig y mae corsydd yn dirweddau prydferth a thrawiadol, sy'n llawn bywyd gwyllt, ond maent hefyd yn helpu i leihau newid yn yr hinsawdd drwy storio carbon mewn mawnogydd yn ogystal â bod yn gartref i amrywiaeth o blanhigion prin. Mae angen eu hamddiffyn er mwyn osgoi effeithiau andwyol economaidd ac amgylcheddol."

Mae'r prosiect hwn yn bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin a Pharc Cenedlaethol Eryri, o'r enw Prosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy (CRhC) Mawndiroedd Cymru, sy'n helpu i drawsnewid dyfodol ein mawnogydd a ddifrodwyd.

I gael rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â Simeon Jones sldjones@sirgar.gov.uk