Mae pethau'n newid yn y canolfannau ailgylchu

236 diwrnod yn ôl

Gofynnir i breswylwyr Sir Gaerfyrddin sy'n ymweld â chanolfan ailgylchu wahanu'r eitemau y gellir eu hailgylchu cyn iddynt gyrraedd - neu bydd angen iddynt ei wneud yno.

O 7 Hydref, bydd angen agor bagiau du sy'n cael eu gwaredu ym mhedair canolfan ailgylchu'r sir yn Nhrostre (Llanelli), Nant-y-caws (Caerfyrddin), Wernddu (Rhydaman) a Hendy-gwyn ar Daf er mwyn dangos i'r gweithwyr nad ydynt yn cynnwys unrhyw wastraff y gellir ei ailgylchu.

Os ydynt yn cynnwys bwyd neu eitemau y gellir eu hailgylchu, disgwylir i breswylwyr eu sortio ar y safle i'r cynhwysyddion cywir gydag arweiniad gan y staff, neu fynd adref â nhw i'w sortio.

Y gobaith yw y bydd y newid hwn yn arwain at gynnydd o 3.1% yng nghyfradd ailgylchu'r sir.

Mae ffigurau'n dangos, ar gyfartaledd, bod bron hanner cynnwys bagiau du yn Sir Gaerfyrddin yn gallu cael ei ailgylchu.

Mae mesurau tebyg eisoes wedi cael eu cyflwyno mewn nifer o ganolfannau ailgylchu awdurdodau lleol eraill yn llwyddiannus iawn.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: "Mae'n hanfodol ein bod yn cynyddu ein cyfradd ailgylchu, neu gallwn wynebu dirwy gan Lywodraeth Cymru - a gallai hyn fod yn gannoedd neu'n filoedd o bunnoedd.

"Yn anffodus, rydym yn gwybod bod rhai bagiau du'n cynnwys gwastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi yn hytrach na chael ei ailgylchu ac mae'n rhaid i newid hyn. Ar hyn o bryd rydym yn ailgylchu tua 58% o'n sbwriel ac mae angen i ni gyrraedd 64% erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

"Y gobaith yw y bydd hyn, ynghyd â lleihau nifer y bagiau du y gellir eu rhoi allan i'w casglu a rhoi bagiau bin bwyd i aelwydydd, yn ein helpu i gyflawni hyn."

Mae'r nifer fwyaf o fagiau du y gellir eu rhoi allan yn newid i 3 bob pythefnos o 7 Hydref.

Mae bagiau bin bwyd hefyd yn cael eu dosbarthu i gartrefi ledled Sir Gaerfyrddin am y tro cyntaf, er mwyn helpu ac annog preswylwyr i ailgylchu eu gwastraff bwyd yn haws.

Nid oes unrhyw derfyn ar faint o fagiau glas y gall aelwydydd eu rhoi allan - gofynnir i chi sicrhau eu bod yn cynnwys eitemau glân a sych y gellir eu hailgylchu'n unig - ac mae biniau bwyd yn cael eu casglu bob wythnos.

Os bydd angen, mae'n gyflymach casglu cadis brown newydd neu finiau gwyrdd o un o'r canolfannau Hwb neu o swyddfeydd y cyngor yn Llandeilo, neu gellir eu harchebu ar-lein.

Gall preswylwyr hefyd gael gwybod pryd bydd eu bagiau glas a'u bagiau bin bwyd yn cael eu dosbarthu drwy ddefnyddio'r traciwr dosbarthu ar-lein.