Ysgol newydd yn agor yn Llanymddyfri

236 diwrnod yn ôl

Mae'r gwaith yn dod ymlaen yn dda ar Ysgol Rhys Prichard newydd gwerth £4.3 miliwn.

Mae'r ysgol gynradd yn symud i hen safle Ysgol Uwchradd Pantycelyn, a bydd ganddi leoedd ar gyfer 240 o ddisgyblion yn ogystal â Chylch Meithrin integredig a man chwarae ar wahân.

Bydd yn cynnwys neuadd fawr sy'n gallu cael ei rhannu â'r gymuned, cae rygbi, man chwarae amlddefnydd a mannau chwarae caled a meddal.

Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn gwanwyn 2021.

Mae'r buddsoddiad £4.3 miliwn wedi'i ariannu'n gyfartal rhwng y Cyngor a Llywodraeth Cymru drwy fenter Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Hyd yn hyn, buddsoddwyd oddeutu £280 miliwn yn adeiladau a chyfleusterau ein hysgolion ledled Sir Gaerfyrddin. Mae hyn yn cynnwys deg ysgol gynradd newydd, 41 prosiect ailwampio a helaethu, yn ogystal â gwaith mewn 12 ysgol arall.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Addysg: “Rydym ni wrth ein boddau ein bod yn gallu darparu amgylchedd dysgu arall o safon, a fydd yn bodloni anghenion athrawon yn ogystal â disgyblion, wrth roi gweledigaeth yr ysgol ar waith a gwella deilliannau ar draws ystod eang o feysydd pynciol a sgiliau. Bydd hefyd yn cynnig cyfleusterau cymunedol rhagorol a fydd yn gwneud yr ysgol yn ganolbwynt cymunedol i dref Llanymddyfri."

Mae buddsoddi'n parhau i gael ei wneud mewn nifer o ysgolion ledled y sir, a chynllunnir ysgolion newydd ar gyfer Ysgol Pum Heol, Ysgol Gyfun Pen-bre, Ysgol y Castell ac Ysgol Gynradd Gors-las.