Dedfryd ohiriedig i berson ifanc am dipio anghyfreithlon

205 diwrnod yn ôl

Mae person ifanc o'r Tymbl wedi cael dedfryd ohiriedig am anwybyddu Hysbysiad Cosb Benodedig am dipio anghyfreithlon.

Ymddangosodd y bachgen 18 oed gerbron ynadon Casnewydd a chyfaddefodd ei fod wedi methu â thalu'r ddirwy ar ôl iddo adael gwastraff ar yr arglawdd ger y tŷ yr oedd yn ei rentu ar y Stryd Fawr.

Clywodd y llys fod swyddogion gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin, yn dilyn cwyn gan aelod o'r cyhoedd, wedi dod o hyd i boteli nwy, nwyddau trydanol a nifer fawr o fagiau glas a bagiau du wedi'u torri ar draws yr ardal.

Cafodd y sbwriel ei olrhain yn ôl i'r dyn ifanc a gyfaddefodd ei fod wedi ei dipio. O ganlyniad, rhoddwyd Hysbysiad Cosb Benodedig o £350 iddo.

Er gwaethaf y llythyrau atgoffa a anfonwyd ato, ni dderbyniwyd unrhyw arian a chymerodd Cyngor Sir Caerfyrddin gamau gweithredu drwy'r llysoedd i adennill y swm dyledus.

Rhoddwyd gwarant a chafodd y bachgen ei arestio yn Bradford yn ddiweddarach.

Yn y datganiad lliniarol, dywedodd ei gyfreithiwr fod ei gleient wedi cael problem o ran camddefnyddio sylweddol a materion iechyd meddwl ar adeg y drosedd. Dywedodd ei fod yn edifar ganddo am ei weithgareddau ac ni allai esbonio pam y cyflawnodd y drosedd.

Cafodd ei ddedfrydu i dri mis mewn Sefydliad i Droseddwyr Ifanc, wedi'i ohirio am naw mis, a bydd yn rhaid iddo hefyd dalu costau o £150 a gordal dioddefwr o £115.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: "Os caiff Hysbysiad Cosb Benodedig ei anwybyddu, byddwn yn cymryd y camau priodol i adennill ein costau. Does dim esgus dros dipio anghyfreithlon - darperir lleoedd i gael gwared â gwastraff yn briodol. Mae tipio anghyfreithlon yn anharddu'r ardal a'r dirwedd ac mae'n achosi costau diangen i'r trethdalwyr."