Gweithio gartref yng nghanol tref Llanelli

260 diwrnod yn ôl

Er bod y rhan fwyaf ohonom yn gyrru car, yn neidio ar fws, yn dal trên neu'n cerdded i'r gwaith, dim ond mynd i lawr y grisiau sy'n rhaid i un ddynes fusnes yng nghanol tref Llanelli.

Mae Amanda Davies wedi bod yn ddigon lwcus i gyfuno ei busnes beiciau sy’n ehangu â’i chartref, a chael pob dim o dan un to.

Mae 'On Your Bike' yn rhan o hen adeilad Shoezone yn Stryd Stepney ar ôl i Gyngor Sir Caerfyrddin brynu'r adeilad gwag gan berchennog preifat. Adnewyddwyd yr adeilad yn fflatiau a mannau adwerthu ac yna cafodd ei osod iddi ar rent fforddiadwy.

Manteisiodd Amanda ar y cyfle i adleoli ei busnes a symud i'r fflat uwchben.

Dywedodd Amanda: “Dechreuais fy musnes gyda dim ond pedwar beic a dau sglefrfwrdd a bellach rwy'n gwerthu cannoedd. Mae symud i'r siop newydd wedi fy ngalluogi i ehangu fy musnes a chynnig gwasanaeth trwsio hefyd gyda'r cyfleustra ychwanegol o fyw i fyny'r grisiau. Mae canol tref Llanelli yn dref wych ac rwyf bob amser wedi cael cefnogaeth dda gan ei hymwelwyr.”

Ar hyn o bryd, mae tair uned adwerthu ar gael i'w rhentu gan y Cyngor – 3 Rhodfa Cowell, 18A Stryd Cowell a 65 Stryd Stepney.

Mae buddsoddiad o £4.5 miliwn wedi cael ei wneud yng nghanol tref Llanelli drwy brynu ac adnewyddu eiddo gwag a hynny fel rhan o'r cynllun Stryd Cyfleoedd, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Dywedodd: "Fel merch ifanc rwy'n cofio fy mam yn dod â fi i mewn i'r dref ac roedd yn llawn o fusnesau lleol annibynnol. Mae busnes yn waith caled ac ni ddaw llwyddiant dros nos – mae'n rhaid i chi weithio'n galed a gwneud i bobl ddod atoch chi. Rwyf wedi gweld gwelliant mawr yng nghanol y dref yn y 18 mis i ddwy flynedd diwethaf. Mae'r digwyddiadau fel yr ŵyl bwyd a cherddoriaeth wedi helpu'n aruthrol, ac mae wedi rhoi cyfle i arddangos yr hyn sydd yma a sicrhau bod pobl yn dychwelyd.”

Mae'r Cyngor Sir wedi cytuno i fabwysiadu cynllun rhyddhad ardrethi busnes Llywodraeth Cymru, sydd gwerth oddeutu £488,000 ar gyfer talwyr ardrethi cymwys yn Sir Gaerfyrddin ym mis Ebrill 2017.

Mae siopau, tafarnau, bwytai a chaffis yng nghanol trefi ymhlith y rhai sy'n gymwys i wneud cais am ostyngiad o ran ardrethi busnes o dan y cynllun. Cafodd ei sefydlu er mwyn cefnogi'r rheini sydd wedi gweld cynnydd yn eu hardrethi o ganlyniad i ailbrisiad 2017 gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio.