Sesiwn galw heibio am gyngor i Ddinasyddion yr UE

7 diwrnod yn ôl

Mae cyngor am ddim ynghylch Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gan Lywodraeth y DU yn cael ei ddarparu i Ddinasyddion yr UE yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd tîm symudol o Newfields Law, sy'n darparu gwasanaeth cynghori arbenigol ynghylch mewnfudo, wrth law mewn digwyddiad galw heibio yn Llyfrgell Caerfyrddin ddydd Llun 11 Tachwedd rhwng 2pm a 5pm.

Mae'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gan Lywodraeth y DU, yn golygu bod yn rhaid i Ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd wneud cais i sicrhau eu hawliau i barhau i fyw a gweithio yn y DU.

Mae'n rhaid cyflwyno ceisiadau ar-lein am ddim erbyn 31 Rhagfyr, 2020, os ceir Brexit heb gytundeb.

Os cytunir ar gytundeb Brexit, bydd y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yn cael ei ymestyn i 30 Mehefin, 2021.

Yn y digwyddiad galw heibio yn Llyfrgell Caerfyrddin, Heol San Pedr, bydd arbenigwyr o Newfields Law yn rhoi cyngor ynghylch cymhwysedd ar gyfer statws preswylydd sefydlog a statws preswylydd cyn-sefydlog, a'r dogfennau sydd eu hangen i gefnogi ceisiadau.

Bydd aelodau'r tîm hefyd ar gael i drafod unrhyw ymholiadau sydd gan bobl ar ôl cyflwyno cais, gan gynnwys cwestiynau a godwyd gan y Swyddfa Gartref.

Cyn hir, bydd Cyngor Sir Caerfyrddin hefyd yn darparu gwasanaeth â chymorth digidol yn ei ganolfannau Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid yng Nghaerfyrddin, Llanelli a Rhydaman i helpu dinasyddion yr UE â'u ceisiadau, os oes angen.

Bydd y gwasanaeth hwn yn cynnwys offer i sganio dogfennau biometrig megis pasbortau a chardiau adnabod cenedlaethol.

Ewch i www.eusswales.com i gael rhagor o wybodaeth am Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a chael manylion ynghylch cyngor a chymorth pellach.