Cae Astrotyrff o'r radd flaenaf yng Nghaerfyrddin

175 diwrnod yn ôl

Mae cae astrotyrff newydd o'r radd flaenaf wedi agor yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin.

Croesawyd y chwaraewyr cyntaf i'r cae astrotyrff ddydd Sadwrn gyda gêm hoci.

Mae'n rhan o fuddsoddiad dau gam gwerth £1miliwn yn y Ganolfan a fydd yn gwella'r cyfleusterau presennol, y ddarpariaeth gymunedol ac yn cynnig profiad gwell i gwsmeriaid.

Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n cyflawni'r cynllun.

Y cynlluniau ar gyfer yr ail gam yw disodli'r trac athletau chwe lôn bresennol gydag un wyth-lôn. Hwn fydd yr unig drac o'i fath yng ngorllewin Cymru.

Bydd lleoedd parcio ychwanegol hefyd yn cael eu darparu i ateb y galw presennol a bydd gwelliannau'n cael eu gwneud i hwyluso llif y traffig.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, sef yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, fod mwy o bobl nag erioed yn defnyddio canolfannau hamdden y cyngor.

Dywedodd "Dyma beth yw trawsnewidiad ffantastig. Mae'r cae newydd yma o'r radd flaenaf a bydd gyfwerth â rhai o'r caeau astrotyrff gorau yn y byd. Mae mwy o bobl nag erioed yn defnyddio'r canolfannau i ddod yn fwy heini ac iach, felly mae'n hanfodol ein bod yn gallu darparu cyfleusterau modern ar eu cyfer sy'n cystadlu â marchnad brysur y sector preifat. Os na fyddwn yn buddsoddi rydym yn wynebu'r posibilrwydd o golli ein cwsmeriaid a fyddai'n cael effaith hirdymor ar hyfywedd ein canolfannau hamdden. Rydym yn falch ein bod yn gwneud y buddsoddiad sylweddol hwn a fydd o fudd i'n haelodau a'r gymuned leol ac ysgolion.”

Mae dros £2filiwn yn cael ei fuddsoddi yng nghanolfannau Caerfyrddin a Rhydaman i sicrhau bod y cyfleusterau chwaraeon yn addas ar gyfer y dyfodol.

Ychwanegodd y Cynghorydd Hughes-Griffiths: “Bydd ychydig o darfu dros dro wrth i'r gwaith hwn gael ei wneud ac rydym yn ddiolchgar i ddefnyddwyr cyson am eu hamynedd wrth i ni aros am y cyfleusterau newydd sbon hyn."