Grantiau a thaliadau - COVID-19

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/12/2020

Mewn ymateb i’r argyfwng COVID-19, mae nifer o gynlluniau wedi cael eu lansio i roi cymorth ariannol i helpu elusennau a grwpiau cymunedol / gwirfoddol i barhau i ddarparu gwasanaethau a chymorth y mae mawr angen amdano yn eu cymunedau. 

Os yw'r pandemig wedi effeithio arnoch yn ariannol, mae nifer o gynlluniau ar gael a all ddarparu cyllid/taliadau brys. Efallai y bydd gennych hawl hefyd i gael Budd-dal Tai Credyd Cynhwysol i helpu i dalu eich rhent, neu Ostyngiad y Dreth Gyngor i helpu o ran eich taliadau Treth Gyngor. Gallwch wneud cais p'un a ydych yn ddi-waith neu'n gweithio; ac mae'r swm y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar eich incwm a'ch amgylchiadau, megis os ydych yn byw ar eich pen eich hun.

Mae cyllid ar gael i fusnesau a sefydliadau yr effeithiwyd arnynt mewn ffordd negyddol gan COVID-19. Rydym yn argymell eich bod hefyd yn ymweld â’n tudalen cymorth busnes a gwefan Busnes Cymru. Fel rhan o'n hymrwymiad parhaus i Ddatblygu Economaidd a busnesau ategol, rydym hefyd yn cynnig nifer o gynlluniau cymorth ariannu i fusnesau o bob graddfa ac ym mhob cam yn eu datblygiad.

Byddwn yn parhau i ddiweddaru’r dudalen hon pan fydd mwy o wybodaeth am gyllid ar gael.