COVID-19 - y Cyngor yn gweithredu cynlluniau wrth gefn

627 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn paratoi ac yn gweithredu ymateb cynhwysfawr i'r coronafeirws (COVID-19) i atal a chyfyngu lledaeniad yr achosion cymaint ag y bo modd.

Mae grŵp gorchymyn tactegol, sy'n dod ynghyd â thîm arweinyddiaeth y Cyngor, yn rhoi cynlluniau wrth gefn ar waith ac yn cymryd mesurau arbennig i helpu i ddiogelu preswylwyr.

Mae'r Cyngor yn parhau i dderbyn cyngor a chyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru, ac mae'n gweithio gyda phartneriaid amlasiantaeth i baratoi ar gyfer cyfnod hir o amharu o bosibl.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole, y dylai'r cynlluniau wrth gefn, sy'n cael eu rhoi ar waith ar raddfa eang i ddelio â'r sefyllfa wrth iddi ddatblygu, roi tawelwch meddwl i gymunedau.

“Mae gennym dîm cryf o swyddogion sy'n gweithio gyda'i gilydd i baratoi ac ymateb i sefyllfa sy'n unigryw ac yn datblygu," meddai.

“Ar hyn o bryd, mae'n bwysig ein bod yn parhau i gymryd pob rhagofal angenrheidiol i sicrhau bod y bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau yn cael eu hamddiffyn.

“Mae'n anochel y bydd rhywfaint o darfu ar wasanaethau a gaiff eu rhedeg gan y Cyngor, ac rydym yn gofyn i bobl ddeall bod unrhyw benderfyniadau a wnawn yn ymwneud â rhoi'r sylw pennaf i iechyd a lles ein staff a'n cymunedau.

“Mae gennym yr hyblygrwydd i wneud penderfyniadau lleol, a byddai'n well gennym fod yn or-ofalus mewn ymdrechion i atal yr haint rhag lledu.

“Rydym eisoes wedi gweithredu rhai camau cynnar, gan gynnwys cyfyngu ar ymweliadau i'n cartrefi gofal preswyl, atal gwasanaethau canolfannau dydd, a gofyn i benaethiaid ail-drefnu digwyddiadau a fyddai'n golygu bod nifer fawr o ddisgyblion, rhieni a gwesteion yn ymgasglu mewn un lle.

“Rydym hefyd yn glanhau ein hadeiladau a'n mannau cyhoeddus i raddau mwy.

“Rydym yn parhau i dderbyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru ynglŷn ag ysgolion a lleoliadau eraill. Dylech fod yn dawel eich meddwl ein bod yn cymryd pob rhagofal angenrheidiol.”

Ychwanegodd: “Rwyf yn falch iawn o'r ffordd y mae ein staff yn cyd-dynnu i ymateb i'r her. Mae hon yn sefyllfa nad ydym wedi gweld ei thebyg o'r blaen, ond rydym yn paratoi'n dda ac mae'r staff yn ymateb yn rhagorol, gan weithio'n wahanol – gan ddefnyddio mesurau syml fel cynnal cynadleddau fideo, er enghraifft - a chefnogi cydweithwyr lle bo angen.”

Caiff cymunedau eu hannog i edrych ar ffynonellau swyddogol i gael cyngor a gwybodaeth, gan gynnwys gwefan y cyngor a'i ffrydiau cyfryngau cymdeithasol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru, er mwyn osgoi lledaenu gwybodaeth anghywir yn ddiangen.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei rhoi'n rheolaidd yn ôl yr angen i roi gwybod i gymunedau am achosion o darfu ar wasanaethau a gaiff eu rhedeg gan y Cyngor.

Dywedodd Wendy Walters, Prif Weithredwr y Cyngor: “Rwyf yn siŵr y bydd pobl yn gwerthfawrogi mai ein ffocws a'n blaenoriaeth ar hyn o bryd fydd ymdrin â'n dull o baratoi ac ymateb i'r sefyllfa hon sy'n datblygu.

“Er y byddwn yn ceisio cynnal lefel arferol o wasanaeth, rwyf yn gobeithio y bydd pobl yn deall efallai na fyddwn yn gallu ymateb mor gyflym ag arfer i ymholiadau arferol tra bod ein timau yn parhau i ganolbwyntio ar faterion blaenoriaeth.”