Gwella mynediad ar gyfer cerdded a beicio yn Sir Gaerfyrddin

543 diwrnod yn ôl

Gofynnir am farn trigolion ynghylch gwella mynediad ar gyfer cerdded a beicio yn Sir Gaerfyrddin.

O ddydd Llun bydd pobl yn gallu gwneud awgrymiadau ynglŷn â Rhwydwaith Teithio Llesol Sir Gaerfyrddin drwy ymgynghoriad ar fap ar-lein.

Bydd y map yn helpu i nodi cyfleoedd i ehangu a gwellau'r rhwydwaith a'r cyfleusterau, yn ogystal â phwysleisio'r hyn sydd wedi'i wneud yn dda.

Caiff pawb sydd am wneud siwrneiau ar droed neu ar feic yn ein rhanbarth, gan gynnwys pobl nad ydynt yn cerdded neu'n beicio'n aml, eu hannog i ddweud eu dweud.

Mae'r Cyngor hefyd yn chwilio am fewnbwn i fesurau trafnidiaeth gynaliadwy mewn ymateb i Covid-19. Gellir dod o hyd i'r adran hon ar y dudalen ymgynghori.

Bydd yr adborth yn helpu i gynllunio Rhwydwaith Teithio Llesol Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Drafnidiaeth yng Nghyngor Sir Caerfyrddin: "Rydym ni'n gobeithio y bydd cynifer o bobl â phosib yn cymryd rhan ac yn rhoi eu barn am y seilwaith presennol, ac yn ein helpu drwy dynnu sylw at beth sy'n gweithio'n dda a beth sydd ddim. Rydym hefyd yn croesawu unrhyw awgrymiadau mewn ymateb i Covid-19 a fydd yn galluogi pobl i gadw pellter cymdeithasol yn ddiogel, er mwyn cefnogi'r newid  cadarnhaol yn ystod y cyfyngiadau symud i arferion teithio mwy cynaliadwy."

Yn dilyn Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru lunio mapiau o rwydweithiau Teithio Llesol. Rhaid i'r llwybrau fod yn gydlynol, yn uniongyrchol, yn gyfforddus ac yn ddeniadol.

Mae gan gynghorau ddyletswydd statudol o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 i ddatblygu, gwella a hyrwyddo llwybrau cerdded a beicio ar gyfer siwrneiau byr dyddiol, fel cerdded i'r siopau, cerdded y plant i'r ysgol, beicio i'r gwaith, neu feicio i'r orsaf i ddal trên.

Ychwanegodd y Cynghorydd Evans: "Mae penderfyniadau teithio o ddydd i ddydd yn cael effaith wirioneddol ar wneud Sir Gaerfyrddin yn lle glanach a gwyrddach i fyw ynddo. Gall hefyd fod yn gynt na mynd yn y car, lleihau tagfeydd, lleihau llygredd aer, ac arbed arian ar danwydd, costau rhedeg, a pharcio o gymharu â gyrru. Gallai hefyd helpu pobl i gadw'n heini ac i fod yn iachach ac yn hapusach. "

Os nad yw'n bell, gadewch y car, a cherddwch neu feiciwch yn lle hynny!

 

DWEUD EICH DWEUD