Apêl am barch ar ôl i sbwriel gael ei adael ar lôn

373 diwrnod yn ôl

Parchwch eich cymdogion a'ch cymunedau - dyna apêl Cyngor Sir Caerfyrddin ar ôl dau erlyniad yn ymwneud â gwastraff salw yn cael ei adael yn lonydd cefn pobl.

Cafodd dwy fenyw o Lanelli eu hunain yn y llys ar ôl iddynt beidio â gwrando ar gyngor swyddogion gorfodi'r Cyngor a oedd yn delio â chwynion gan eu cymdogion.

Canfuwyd bod y ddwy ohonynt wedi gadael bagiau ailgylchu glas wedi'u halogi â chewynnau brwnt, gwydr a bwyd yn pydru yn y lôn y tu ôl i'w cartrefi, ymhlith eitemau swmpus eraill a oedd wedi'u gadael i achosi niwsans.

Roedd Sharon Tea, o Rhodiad Rhaff, hefyd wedi gadael hen rewgell yn ei lôn ac aethpwyd â hi i'r llys ar ôl iddi beidio â gwrando ar hysbysiad amgylcheddol a roddwyd iddi a methu â thalu hysbysiad cosb benodedig dilynol ar ôl cael ei dal yn cyflawni trosedd debyg eto ychydig fisoedd yn ddiweddarach.

Cafwyd hi'n euog gan ynadon Llanelli a rhoddwyd dirwy o £220 iddi yn ogystal â chostau o £299 a gordal dioddefwr o £37.

Roedd Marie Maclean, o Stryd Elisabeth, wedi gadael gwaelod gwely a matres y tu ôl i'w chartref yn ogystal â nifer fawr o fagiau glas halogedig. Rhoddwyd hysbysiad amgylcheddol iddi hi hefyd, ac ar ôl iddi droseddu eto rhoddwyd hysbysiad cosb benodedig iddi y gwrthododd ei dalu.

Cyfeiriwyd ei hachos hithau i'r llys hefyd lle plediodd yn euog, cafodd ddirwy o £146, gyda chostau o £299 a gordal dioddefwr o £32.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Faterion Gorfodi: “Gallai'r ddwy ohonynt fod wedi osgoi'r dirwyon trwm hyn pe baent wedi cymryd mwy o ofal ac ystyriaeth.

“Mae bagiau glas ar gyfer papur ailgylchadwy, cardbord, plastig a thun – nid ydynt ar gyfer cewynnau brwnt, bwyd sy'n pydru a gwydr. Mae cewynnau brwnt yn mynd i'r bagiau du, mae bwyd gwastraff yn mynd i'r bin gwyrdd, ac mae gwydr yn mynd i fanc poteli.

“Ac yn hytrach na gadael rhewgell a gwely y tu ôl i'w cartrefi i bob un o'u cymdogion eu gweld, gallent fod wedi archebu casgliad gwastraff swmpus a fyddai wedi costio £25 yn unig neu fod wedi mynd ag ef yn rhad ac am ddim i un o'n canolfannau ailgylchu.

“Mater o barch i'ch cymdogion yw hyn mewn gwirionedd – mae gwastraff sy'n cael ei roi mas yn anghywir yn edrych yn salw a gall ddenu llygod.”