Paratoi i ailagor canolfannau hamdden y Cyngor

13 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn paratoi i ailagor rhai o'i ganolfannau hamdden yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru ynghylch llacio'r cyfyngiadau.

Mae'r canolfannau hamdden wedi bod ar gau ers cyflwyno'r cyfyngiadau symud ym mis Mawrth, ac mae dwy o'r canolfannau wedi cael eu haddasu'n ysbytai maes dros dro i gefnogi'r GIG.

Caiff y canolfannau hyn yng Nghaerfyrddin a Llanelli eu rheoli gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda o hyd, ac ni chânt eu hailagor hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Fodd bynnag, bydd canolfannau hamdden y Cyngor yn Nyffryn Aman, Castellnewydd Emlyn, Sanclêr a Llanymddyfri yn ailagor ddydd Llun, Awst 10.

Bydd cyfleusterau chwaraeon ysgolion Penrhos a Choedcae yn Llanelli hefyd yn ailagor, ond ar ddyddiad diweddarach nad yw wedi'i gyhoeddi hyd yn hyn.

Mae mesurau newydd wedi'u cyflwyno i sicrhau bod ymwelwyr a staff yn ddiogel wrth ddefnyddio'r canolfannau, ac ni fydd yr holl gyfleusterau neu weithgareddau ar gael.  

Rhaid trefnu lle ymlaen llaw drwy wefan neu ap Chwaraeon a Hamdden Actif er mwyn nofio, defnyddio'r gampfa, podiau ffitrwydd a dosbarthiadau, a bydd y niferoedd yn y sesiynau yn cael eu cyfyngu.

Disgwylir i gwsmeriaid gadw pellter cymdeithasol, dilyn systemau unffordd, defnyddio gorsafoedd diheintio a sychu offer ar ôl eu defnyddio. Ni fydd ffynhonnau dŵr na pheiriannau gwerthu byrbrydau ar gael.

Gofynnir i bobl gyrraedd wedi gwisgo'u cit neu ddillad nofio'n barod o dan eu dillad.

Ni fydd yr ystafelloedd newid na'r cawodydd ar gael i gwsmeriaid y gampfa a'r dosbarthiadau, a bydd lle newid yn cael ei neilltuo i nofwyr ond ni fyddant yn gallu defnyddio'r loceri na'r cawodydd. 

Bydd opsiynau aelodaeth newydd ar gael o ganlyniad i'r gwasanaethau cyfyngedig sydd ar gael - mae gwybodaeth ar gael ar wefan Chwaraeon a Hamdden Actif.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Rydym ni'n edrych ymlaen yn fawr at groesawu ein holl gwsmeriaid nôl i'n canolfannau. Mae angen cofio nad yw'r feirws wedi diflannu a rhaid i ni wneud popeth allwn ni i'w atal rhag ymledu. Mae diogelwch ein cwsmeriaid a'n staff yn hollbwysig felly gofalwch eich bod yn ymddwyn yn gyfrifol, yn ystyried pobl eraill sydd o gwmpas, ac yn dilyn cyfarwyddiadau'r staff wrth ymweld â'r canolfannau. Rydym am i chi fwynhau eich ymweliad a'ch helpu i ddiogelu eich hun ac eraill."