Taliadau prydau ysgol am ddim

37 diwrnod yn ôl

Os yw eich plentyn yn gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim, byddwch yn derbyn taliad o £19.50 y plentyn yr wythnos yn ystod y canlynol:

Gwyliau ysgol
Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i aros gartref am gyfnodau heblaw gwyliau ysgol
Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd i hunanynysu am gyfnod o 14 diwrnod oherwydd achos positif o COVID-19 yn ei ysgol

Mae angen i chi wneud cais ar-lein er mwyn derbyn y taliad hwn. Os ydych wedi gwneud cais yn barod ac wedi derbyn taliadau prydau ysgol am ddim yn ystod yr haf, NID OES angen i chi wneud cais arall.

Fodd bynnag, os oes rhagor o’ch plant wedi cychwyn yn yr ysgol ers hynny ac yn derbyn prydau ysgol am ddim neu os yw eich manylion banc wedi newid mae angen i chi ein e-bostio.

Os oes rhagor o’ch plant wedi cychwyn yn yr ysgol ers hynny ac yn derbyn prydau ysgol am ddim, e-bostiwch PrydauYsgolamDdim@sirgar.gov.uk gyda’r manylion. Bydd angen i chi roi enw a dyddiad geni eich plentyn, enw ysgol eich plentyn yn ogystal â’ch rhif Yswiriant Gwladol.

Os yw’r manylion banc wnaethoch chi roi yn y gorffennol wedi newid, e-bostiwch PYaDdManylionBanc@sirgar.gov.uk gyda’r newidiadau. Bydd angen i chi ddarparu copi o gyfriflen banc diweddar neu lun o’ch carden banc - os yw’n nodi eich enw, cod didoli a rhif y cyfrif (nid yw cardiau Nateest a rhai banciau eraill yn nodi hyn). Oni dderbynnir gwybodaeth am newidiadau, gwneir taliadau gan ddefnyddio’r manylion banc sydd gennym.

Nodwch os gwelwch yn dda bod rhaid glynu at gyfarwyddyd lleol a chenedlaethol, a gall hyn arwain at oedi yn y prosesu. Derbyniwch ein hymddiheuriadau ac rydym yn eich sicrhau bydd taliadau yn cael eu gwneud cyn gynted â phosibl.