Gwirfoddoli - Coronafeirws (COVID-19)

607 diwrnod yn ôl

Ledled Sir Gaerfyrddin, mae cymunedau a busnesau wedi dod ynghyd i helpu lle bynnag y gallant gynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol.

Fodd bynnag, bellach dim ond mewn rhai amgylchiadau y caniateir gwirfoddoli lle mae'n rhaid mynd tu allan i'r tŷ. Os ydych yn iach a heb fod mewn perygl o'r coronafeirws, gallwch gyflawni tasgau hanfodol gan gynnwys:

  • Cludo bwyd
  • Helpu pobl â'u hanghenion meddygol, fel casglu presgripsiynau
  • Darparu gofal hanfodol neu helpu pobl agored i niwed

Cofiwch, dim ond os ydych yn cydymffurfio â'r HOLL amodau isod y gallwch roi cymorth i bobl sy'n hunanynysu:

  • Rydych yn iach ac nid oes unrhyw symptomau fel peswch neu dymheredd uchel gennych chi na neb arall yn eich cartref
  • Rydych dan 70 oed
  • Nid ydych yn feichiog
  • Nid oes gennych unrhyw gyflyrau iechyd tymor hir sy'n eich gwneud yn agored i'r coronafeirws.

Cofiwch, does dim rhaid i chi adael eich tŷ i helpu, bydd llawer o bobl yn teimlo'n unig ac wedi'u hynysu - gall galwad ffôn neu gadw mewn cysylltiad drwy'r cyfryngau cymdeithasol wneud gwahaniaeth mawr. Mae hefyd yn bwysig iawn eich bod dim ond yn rhannu gwybodaeth o ffynonellau dibynadwy - rydym yn postio diweddariadau'n rheolaidd ar ein cyfrifon Facebook a Twitter os ydych am gael y wybodaeth ddiweddaraf am beth sy'n digwydd yn Sir Gaerfyrddin.

Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr y gwaith rydych yn ei wneud yn ein cymunedau, a byddwn yn parhau i ddiweddaru'r dudalen hon wrth i ni gael rhagor o wybodaeth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch cael cymorth neu wirfoddoli, mae modd hefyd ffonio ein llinell gymorth (01267 234567) rhwng 8.30am a 6pm, pump diwrnod yr wythnos.