Hwb ariannol i glybiau chwaraeon Sir Gaerfyrddin

400 diwrnod yn ôl

Mae Clybiau Chwaraeon yn Sir Gaerfyrddin wedi cael hwb ariannol i helpu i ddiogelu eu chwaraeon yn ystod y pandemig Coronafeirws.

Mae bron £62,000 eisoes wedi'i ddyrannu i glybiau yn y sir sydd wedi bod yn cael trafferthion ariannol yn ystod y cyfyngiadau symud ac i'w helpu i baratoi ar gyfer ailagor yn ddiogel.

Ymhlith y clybiau sydd wedi elwa diolch i Gronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru y mae Clwb Criced Llanelli, Clwb Pêl-droed Rhydaman, Clwb Gymnasteg Caerfyrddin, Clwb Reslo Llanelli, Peniel Panthers a Chlwb Hoci Caerfyrddin.

Mae rhai o'r ffyrdd y defnyddiwyd yr arian yn cynnwys costau tir y clwb, biliau cyfleustodau hanfodol, premiymau yswiriant, llogi lleoliad a phrynu cyfarpar diogelu personol hanfodol.

Mae'r gronfa ar agor o hyd a dylai clybiau y mae angen cymorth arnynt gysylltu â Thîm Cymunedau Actif y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffith, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Chwaraeon: "Mae'r pandemig Coronafeirws wedi bod yn ergyd drom i gymunedau ledled y wlad ac wedi atal nifer o glybiau yn ystod y cyfyngiadau symud. Mae wedi bod yn amser heriol iawn i gadw eu haelodau presennol a heb gefnogaeth gweithgareddau codi arian. Mae'r grant hwn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod diddordeb mewn chwaraeon yn parhau yn ein cymunedau, bod clybiau'n cael dau ben llinyn ynghyd ac yn eu helpu'n ariannol i baratoi i ailagor ac addasu i fywyd chwaraeon ochr yn ochr â Covid-19."

Os yw eich clwb yn cael trafferth oherwydd y pandemig, yna cysylltwch â'r Tîm Cymunedau Actif drwy anfon e-bost i ActifCommunities@sirgar.gov.uk neu drwy fynd i Actif.Cymru