Y Diweddaraf am Coronafeirws COVID-19

14 awr yn ôl

Brechu rhag COVID-19 – Cyngor pellach gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu ar Frechiadau Atgyfnerthu

Mae'r JCVI wedi argymell y dylid cyflymu'r rhaglen frechu drwy ddilyn y camau sydd wedi’u nodi isod:  

 • mae pob oedolyn sydd dros 18 oed bellach yn gymwys i gael brechiad atgyfnerthu, ond dylid rhoi blaenoriaeth o hyd i oedolion hŷn a'r rheini sydd mewn perygl
 • dylai’r cyfnod cyn y cynigir dos atgyfnerthu gael ei leihau i o leiaf dri mis ar ôl cwblhau’r cwrs sylfaenol
 • dylai unigolion sydd â system imiwnedd wan sydd wedi cwblhau eu cwrs sylfaenol o dri dos gael cynnig dos atgyfnerthu, gydag o leiaf dri mis rhwng y trydydd dos sylfaenol a'r dos atgyfnerthu, yn unol â’r cyngor clinigol ar yr amseru gorau posibl
 • ni ddylid gwahaniaethu rhwng y brechlynnau Moderna a Pfizer-BioNTech wrth ddewis pa un i’w ddefnyddio fel rhan o’r rhaglen brechiadau atgyfnerthu COVID-19. Dangoswyd bod y ddau frechlyn yn cynyddu lefelau gwrthgyrff yn sylweddol pan fyddant yn cael eu cynnig fel dos atgyfnerthu

At hynny, mae’r JCVI yn cynghori, yn amodol ar ystyriaeth briodol gan y timau a fydd yn rhoi’r brechiadau o ba mor ymarferol fydd gwneud hynny, y dylid, fel mesur eilradd, cynnig ail ddos o'r brechlyn COVID-19 Pfizer-BioNTech o leiaf 12 wythnos wedi’r dos cyntaf i bob plentyn a pherson ifanc rhwng 12 a 15 oed. Gellir lleihau'r bwlch ar gyfer y grŵp hwn (a phobl ifanc 16-17 oed) i o leiaf 8 wythnos rhwng dosau os bydd y data epidemiolegol sy'n dod i’r amlwg yn cefnogi hyn.

Amrywiolyn Omicron – gweithrediadau ysgolion

Rydym nawr yn cyflwyno mesur ychwanegol, tra ein bod ni yn dod i ddeall mwy am y straen newydd hwn. Dylai holl staff a dysgwyr yn ein hysgolion uwchradd, colegau a phrifysgolion nawr wisgo gorchuddion wyneb dan do lle nad oes modd cynnal pellter corfforol. Mae nifer o leoliadau eisoes yn gweithredu ar y sail hwn, wedi llywio gan eu hasesiadau risg, ond bydd hwn nawr drefniant cenedlaethol. Mesur rhagofalus dros dro yw hwn a fydd ar waith ar gyfer yr wythnosau o’r tymor sy'n weddill ac ar yr adeg honno bydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu. Dylai hyn ddod i rym ym mhob lleoliad cyn gynted â phosibl.

Brechiadau atgyfnerthu COVID yn cael eu cynnwys ar y ffurf ddigidol o Bàs COVID y GIG

Mae brechiadau atgyfnerthu COVID-19 wedi cael eu cynnwys ar y ffurf ddigidol o Bàs COVID y GIG, er mwyn i bobl yng Nghymru allu dangos tystiolaeth eu bod wedi cael dos atgyfnerthu os ydynt yn teithio dramor.

Newidiadau i deithio rhyngwladol

Eluned Morgan AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

Rydym yn cymryd camau brys i ychwanegu chwech gwlad yn neheudir Affrica at y rhestr goch ar gyfer teithio wedi i amrywiolyn newydd o’r coronafeirws gael ei nodi. Mae’n bosibl y gall yr amrywiolyn hwn osgoi’r amddiffyniad a ddarperir gan frechlynnau.
Mae’r amrywiolyn, sef B.1.1.529, wedi’i gysylltu â Botswana, De Affrica, Eswatini, Lesotho, Namibia a Zimbabwe. Mae’r gwledydd hyn wedi’u hychwanegu at y rhestr goch, a hynny o 12pm heddiw ymlaen.
Bydd hyn yn golygu na fydd teithwyr o’r lleoedd hyn yn cael dod i mewn i Gymru ond bod rhaid iddynt gyrraedd drwy borth mynediad yn Lloegr neu’r Alban a mynd i gyfleuster cwarantin wedi’i reoli am 10 diwrnod. Rhaid iddynt hefyd gymryd profion PCR ar ôl cyrraedd ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8.
Mae camau tebyg yn cael eu cymryd ledled y DU."

Cyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru am Brofion Llif Unffordd

Os ydych dros 11 oed fe'ch anogir i gymryd profion llif unffordd ddwywaith yr wythnos (bob 3 neu 4 diwrnod) os nad oes gennych symptomau COVID-19. 

Fe'ch anogir hefyd i gymryd prawf:

 • os ydych yn mynd i fod mewn sefyllfaoedd risg uwch gan gynnwys treulio amser mewn mannau gorlawn neu gaeedig
 • cyn i chi ymweld â phobl sydd mewn mwy o berygl o salwch difrifol yn sgil COVID-19
 • os ydych yn teithio i ardaloedd eraill o Gymru neu'r DU

 

Cyngor Llywodraeth Cymru

Newidiadau i’r rheolau ar gyfer teithio rhyngwladol

Daw'r newidiadau hyn i rym yng Nghymru o 22 Tachwedd 2021.

Dim newidiadau i’r rheolau Covid

Mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, wedi diolch i bobl ym mhob cwr o Gymru am eu gwaith caled i helpu i leihau cyfraddau achosion o’r coronafeirws – cyfraddau a oedd wedi cyrraedd lefelau na welwyd mo’u tebyg o’r blaen – dros y tair wythnos ddiwethaf.

Mae ef wedi cadarnhau na fydd unrhyw newidiadau i reolau’r coronafeirws yn dilyn yr adolygiad 21 o ddiwrnodau diweddaraf. Bydd Cymru yn parhau ar lefel rhybudd sero, sy'n golygu bod pob busnes yn gallu bod ar agor a masnachu. Ni fydd y Pàs COVID yn cael ei ymestyn ychwaith i leoliadau lletygarwch yn ystod y cylch tair wythnos hwn.

Datganiad y Prif Weinidog

Cyngor y JCVI ynglŷn â phobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed ac ymestyn y pigiadau atgyfnerthu i grwpiau blaenoriaeth ychwanegol

Nifer uchel o achosion Covid-19 ar draws Dyffryn Aman a Sanclêr

Mae nifer uchel o achosion Covid-19 wedi'u nodi yn ardaloedd Dyffryn Aman a Sanclêr yn Sir Gaerfyrddin, ac mae pobl yn cael eu hannog i gymryd gofal ychwanegol.

Ar hyn o bryd, y gyfradd heintio yn ardal Dyffryn Aman yw 1,559.53 fesul 100,000, a 1,578.46 fesul 100,000 yn Sanclêr (cywir ar 15/11/21).

Mae'r rhan fwyaf o achosion yn Nyffryn Aman yn gysylltiedig â digwyddiadau cymdeithasol hysbys - mae tua 30 o achosion yn gysylltiedig ag un lleoliad cymdeithasol yn unig - ond hyd yma nid oes cysylltiadau clir â digwyddiadau hysbys yn Sanclêr.

O ganlyniad, mae tîm olrhain cysylltiadau Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog pobl sy'n byw, gweithio a chymdeithasu mewn clybiau, grwpiau neu leoliadau cymunedol lleol yn yr ardaloedd hyn i gymryd gofal ychwanegol.

Maen nhw hefyd yn annog preswylwyr hŷn sydd wedi cael eu gwahodd i gael brechiad atgyfnerthu i fynd i'w hapwyntiadau.

Stori llawn

Ehangu’r defnydd o Bàs COVID y GIG

Yn dechrau heddiw bydd angen Pàs COVID y GIG mewn sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd yng Nghymru.

Mae'r canllawiau ar hunanynysu hefyd wedi'u newid ac mae pobl yn cael eu hannog i weithio gartref i helpu i ddod â'r feirws dan reolaeth.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Pàs COVID y GIG i gynnwys sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd yng Nghymru

Mae Aelodau'r Senedd wedi cymeradwyo ehangu’r defnydd o bàs COVID y GIG. Yn dilyn y bleidlais bydd angen pàs COVID y GIG mewn sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd o ddydd Llun 15 Tachwedd ymlaen.

Hunanynysu: Y newidiadau o 29 Hydref 2021

Mae trefn hunanynysu newydd pan fo rhywun yn eich cartref â symptomau coronafeirws neu wedi cael prawf coronafeirws positif.

Y newidiadau o 29 Hydref 2021

Newidiadau i'r rheolau ar gyfer teithio rhyngwladol

Mesurau cryfach i ostwng cyfraddau uchel o’r coronafeirws yng Nghymru

Heddiw bydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford yn cyhoeddi y bydd mesurau diogelu lefel rhybudd sero yn cael eu cryfhau er mwyn diogelu pobl a helpu i ostwng lefelau uchel o achosion o’r coronafeirws yng Nghymru.

Cyfraddau coronafeirws Cymru yw’r uchaf yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd.

Bydd y Prif Weinidog yn dweud bod Cymru’n wynebu sefyllfa ddifrifol, ac oni bai bod y cyfraddau'n dechrau gostwng dros y tair wythnos nesaf, y bydd yn rhaid i Weinidogion ystyried ailgyflwyno rhai cyfyngiadau yn yr adolygiad nesaf o’r rheoliadau er mwyn dod â lledaeniad y feirws o dan reolaeth.

Datganiad gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford

Brechlyn atgyfnerthu COVID-19

Heddiw mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cadarnhau y gall y rhai sy'n gymwys i gael brechlyn atgyfnerthu COVID-19 bellach alw i mewn i'w canolfan brechu torfol Hywel Dda agosaf, nid oes angen apwyntiad.

Darllenwch ragor

Gweithio gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Rydym yn parhau i weithio gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i gadw mewn cysylltiad â busnesau yn Sir Gaerfyrddin i sicrhau eu bod yn gweithredu'n ddiogel ar lefel rhybudd 0. Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, gan weithio ochr yn ochr â'n swyddogion, yn darparu cyngor ac arweiniad i reoli risg a diogelu gweithwyr, cwsmeriaid ac ymwelwyr a chymryd camau lle mae pryderon am ddiogelwch.

Yn ogystal â chysylltu â gwneuthurwyr, manwerthwyr a darparwyr hamdden a lletygarwch, bydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch hefyd yn cysylltu â busnesau bach fel cyfreithwyr, gwerthwyr tai a banciau - a hyn oll yn rhan o'n hymdrechion i sicrhau bod pawb yn aros yn ddiogel.

Pàs Covid: canllawiau ar gyfer busnesau a digwyddiadau

Pàs Covid y GIG

O heddiw ymlaen, i fynd i glybiau nos a digwyddiadau yng Nghymru bydd angen i chi:

 • dangos eich statws brechu; neu
 • prawf llif unffordd negative

Gallwch ddefnyddio Pàs Covid y GIG i ddangos y rhain.

Cael eich Pàs Covid y GIG

Cynllun rheoli’r coronafeirws: diweddariad hydref a gaeaf 2021

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Cynllun Rheoli’r Coronafeirws ar ei newydd wedd. Yn y Cynllun, rhoddir manylion bras y camau gweithredu allweddol a allai gael eu rhoi ar waith i reoli lledaeniad y feirws.

Mae’r fersiwn ddiweddaraf o’r Cynllun Rheoli’r Coronafeirws yn cyflwyno dwy senario gynllunio ar gyfer y pandemig dros gyfnod y gaeaf. O dan y senario gyntaf, sy’n cael ei galw yn Covid Sefydlog, mae Cymru yn aros ar lefel rhybudd sero drwy gydol yr hydref a’r gaeaf, gyda phob busnes yn gallu agor.

Mae’r ail senario gynllunio yn cael ei galw yn Covid Brys. Mae’r senario hon wedi ei chynllunio i ymateb i unrhyw newidiadau sydyn yn y sefyllfa. Gallai’r newidiadau hyn gael eu hachosi gan ymddangosiad amrywiolyn newydd, a fydd yn lledaenu’n gyflym, neu gallai’r lefelau imiwnedd a fydd wedi eu meithrin yn sgil cael y brechlyn ostwng. O ganlyniad, bydd y pwysau yn sgil y pandemig yn cynyddu, a bydd perygl y gallai’r Gwasanaeth Iechyd fod o dan ormod o bwysau.

Cynllun rheoli’r coronafeirws diweddariad gan Llywodraeth Cymru

Trefniadau i ddod ar gyfer Profion COVID-19 i blant a phobl ifanc a staff sy’n gweithio mewn ysgolion a cholegau arbennig

Crynodeb o'r newidiadau:

 • Y cyngor i ddisgyblion ysgol uwchradd/myfyrwyr coleg sy'n byw gydag aelod o'r cartref sydd wedi profi'n bositif am COVID-19 fydd cymryd profion llif unffordd (LFT) dyddiol am saith diwrnod (bob bore cyn mynd i'r ysgol/coleg).
 • Mae hyn ar ben cymryd profion PCR ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8.
 • Y cyngor i blant ysgol gynradd o hyd fydd parhau i gymryd prawf PCR ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8.

Plant dan 5 oed:

 • Nid yw Llywodraeth Cymru bellach yn argymell bod plant dan 5 oed yn cymryd profion COVID-19 asymptomatig.
 • Os oes gan blant o dan 5 oed symptomau, nid yw'n cael ei argymell fod y plant yn mynd am brawf fel mater o drefn - oni bai bod cyfarwyddyd yn cael ei roi i wneud hynny gan feddyg neu fod rhieni'n credu bod prawf yn gwbl angenrheidiol ac er budd y plentyn.

Ysgolion Arbennig:

 • Bydd yn ofynnol i staff sydd wedi'u brechu sy'n gweithio mewn lleoliadau addysgol arbennig sy'n cael eu nodi fel cyswllt (cartref neu fel arall), (yn amodol ar asesiad risg) gael prawf PCR negyddol cyn mynychu'r gwaith, ac yna cymryd profion llif unffordd dyddiol am 10 diwrnod ar ôl hynny.

Datganiad: Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Y gwaith o ddarparu brechlyn Covid i blant 12 i 15 oed yn cyflymu yng Nghymru

Wrth i blant 12 i 15 mlwydd oed ar draws Cymru ddechrau cael eu brechu rhag COVID, heddiw mae’r Gweinidog Iechyd wedi cadarnhau y byddan nhw i gyd yn cael cynnig brechiad erbyn diwedd hanner tymor mis Hydref.

Bydd pob plentyn 12 i 15 mlwydd oed yn cael ei wahodd drwy lythyr i gael y brechlyn. Bydd y rhan fwyaf o’r brechiadau’n cael eu rhoi mewn Canolfannau Brechu Torfol. Mewn rhai ardaloedd, bydd ysgolion yn cael eu defnyddio hefyd. Mae rhai o’r plant 12 i 15 oed sydd fwyaf agored i niwed yng Nghymru eisoes wedi dechrau cael y brechlyn a bydd pob Bwrdd Iechyd wedi dechrau ar y gwaith yn eu hardaloedd erbyn yr wythnos hon.

Datganiad gan Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Mehefin, 2021

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Mehefin, 2021, wedi cael eu harchifo. Os ydych yn chwilio am ddiweddariad penodol sydd bellach wedi’i archifo, cysylltwch â ni.

Llywodraeth Cymru yn cadarnhau newidiadau i deithio rhyngwladol ac yn galw i gadw profion PCR

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yn uno’r rhestrau teithio gwyrdd ac oren ac yn dileu’r gofyniad am brawf cyn ymadael i’r rhai sydd wedi’u brechu’n llawn.

Mae’n bwriadu gwneud y newidiadau erbyn 4 Hydref yn unol â system newydd Llywodraeth y DU.

Nid oes penderfyniad wedi’i wneud eto ynglŷn â pheidio â defnyddio profion PCR ar gyfer teithwyr ond mae Llywodraeth Cymru wedi’i gwneud yn glir ei bod yn gwrthwynebu’r newid. Mae’n galw ar Lywodraeth y DU i wrthdroi ei phenderfyniad.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Y Prif Swyddog Meddygol yn annog menywod beichiog i gael y brechlyn Covid-19

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, yn annog menywod beichiog i dderbyn y cynnig ar unwaith i gael eu brechu yn erbyn Covid-19.

Mae hyn yn dilyn cynnydd yn nifer y menywod beichiog, nad ydynt wedi cael eu brechu, sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty yn dioddef salwch difrifol o ganlyniad i ddal COVID-19.

Mae Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr a Choleg Brenhinol y Bydwragedd wedi argymell y dylai pobl gael y brechlyn gan ei fod yn un o’r dulliau gorau o amddiffyn yn erbyn haint difrifol.

Datganiad Y Prif Swyddog Meddygol 

Cyhoeddi Pas Covid ar gyfer digwyddiadau a chlybiau nos

Bydd rhaid i bobl ddangos Pàs COVID y GIG i fynd i glybiau nos a digwyddiadau yng Nghymru o fis nesaf ymlaen, cyhoeddodd y Prif Weinidog heddiw.

Mae'r mesur yn cael ei gyflwyno i helpu i reoli lledaeniad y coronafeirws. Mae’r achosion yn uchel iawn yng Nghymru ar hyn o bryd, ond bydd y lefel rhybudd yn parhau ar sero am y tair wythnos nesaf.

Wrth gyhoeddi canlyniad yr adolygiad tair wythnos diweddaraf o'r rheoliadau coronafeirws, fe wnaeth y Prif Weinidog heddiw annog pawb i weithio gartref pan fo modd, gan sicrhau eu bod yn cael eu brechu'n llawn.

Bydd ymwybyddiaeth o fesurau diogelu Covid allweddol eraill a chamau i’w gorfodi yn cynyddu. Bydd y mesurau hyn yn cynnwys gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do ac ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Datganiad llawn Llywodraeth Cymru

Cyhoeddiad y JCVI am raglen pigiadau atgyfnerthu yn yr hydref

Eluned Morgan, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Rai wythnosau yn ôl, gofynnwyd i’r JCVI a ddylid lansio ymgyrch i roi dos atgyfnerthu o frechlyn COVID-19 i bobl, yn sgil tystiolaeth a oedd yn dod i’r amlwg fod imiwnedd yn lleihau dros amser. Ar ôl trafod ac ystyried y dystiolaeth dros yr wythnosau diwethaf, mae’r JCVI wedi darparu ei gyngor terfynol, gan argymell yr ymgyrch pigiadau atgyfnerthu yn yr hydref ar gyfer grwpiau penodol."

Mae’r grŵp blaenoriaeth yn rhestru:

 • Pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl ar gyfer oedolion hŷn
 • Pob oedolyn 50 oed a throsodd
 • Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng-flaen
 • Pawb rhwng 16 a 49 oed sydd â chyflyrau iechyd isorweddol sy’n golygu bod mwy o berygl y byddant yn cael COVID-19 difrifol (fel y nodir yn y Llyfr Gwyrdd), a gofalwyr sy’n oedolion
 • Oedolion ar aelwydydd sy’n gysylltiadau i unigolion sydd â llai o imiwnedd

Datganiad llawn

Cyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu a’r Prif Swyddog Meddygol ar frechu plant a phobl ifanc 12-15 oed

Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Ar ôl ystyried yn ofalus, ar sail iechyd y cyhoedd, mae Prif Swyddogion Meddygol y DU yn argymell y dylai pob plentyn a pherson ifanc 12-15 oed, nad ydynt eisoes wedi'u cynnwys o dan gyngor presennol y Cyd-bwyllgor, gael cynnig dos cyntaf o frechlyn COVID-19 Pfizer-BioNTech."

Datganiad llawn

cyngor y Cyd-bwyllgor ar Frechu ag Imiwneiddio (JCVI) ar gynnig brechiad pellach i unigolion sy’n ddifrifol imiwnoataliedig

"Heddiw, mae'r Cyd-bwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) wedi dweud y dylid cynnig trydydd dos o frechlyn COVID-19 cynradd i unigolion, 12 oed neu hŷn, a oedd yn imiwnoataliedig iawn ar adeg ei dos cyntaf neu ail o’r brechlyn, neu’r ddau. Y rheswm dros hyn yw na fydd rhai unigolion sy’n ddifrifol imiwnoataliedig oherwydd cyflyrau iechyd isorweddol neu triniaethau meddygol penodol yn cyrraedd imiwnedd llawn o ganlyniad i’r ddwy frechiad gyntaf o’r brechlyn COVID-19," Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Datganiad llawn gan y Llywodraeth Cymru

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 34 AR GAEL I’W DDARLLEN

Dim newid i reolau COVID yng Nghymru

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford yn annog pobl yng Nghymru i gael eu brechu a pharhau i gymryd y camau, sy’n gyfarwydd iawn i ni bellach, er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r cynnydd mewn achosion o’r coronafeirws.

Daw hyn wrth iddo gadarnhau na fydd newidiadau sylweddol i’r rheolau Covid yn ystod y cylch diweddaraf hwn o 21 diwrnod.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Tynnu plant a phobl ifanc oddi ar y rhestr warchod

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan wedi cyhoeddi nad yw plant a phobl ifanc bellach yn cael eu hystyried yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol mewn perthynas â Covid-19, a’u bod yn mynd i gael eu tynnu oddi ar y rhestr gwarchod cleifion.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Cymorth a chyngor i fusnesau yn ystod lefel rhybudd 0

Rydym yn parhau i weithio gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch @H_S_E i gadw mewn cysylltiad â busnesau yn Sir Gaerfyrddin i sicrhau eu bod yn gweithredu'n ddiogel ar lefel rhybudd 0.

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, gan weithio ochr yn ochr â'n swyddogion, yn darparu cyngor ac arweiniad i reoli risg a diogelu gweithwyr, cwsmeriaid ac ymwelwyr a chymryd camau lle mae pryderon am ddiogelwch.

Gadael neb ar Ôl wrth i fyrddau Iechyd weithio i frechu pawb dros 16 oed

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yn annog pawb i dderbyn y cynnig i gael eu brechiad COVID, yng ngoleuni’r cadarnhad y bydd pob person ifanc 16 ac 17 oed yng Nghymru wedi cael cynnig brechlyn COVID erbyn diwedd yr wythnos hon.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Hunanynysu ar lefel rhybudd 0

Sut a phryd mae angen i chi a’ch aelwyd hunanynysu os oes gennych chi symptomau, os ydych chi wedi cael canlyniad positif, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â Covid-19 ar lefel rhybudd 0.

Canllawiau Hunanynysu

Prif Weinidog Cymru yn cadarnhau cyflwyno lefel rhybudd sero yng Nghymru o 7 Awst 2021

Dyma’r prif newidiadau fydd yn dod i rym o 6am yfory:

 Ni fydd unrhyw gyfyngiad ar nifer y bobl y cewch gwrdd â nhw dan do nac yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn cartrefi preifat, mannau cyhoeddus a digwyddiadau.

 Bydd y nifer bach o fusnesau a oedd yn dal i orfod bod ar gau, gan gynnwys clybiau nôs, yn cael ailagor.

 Ni fydd yn ofyniad cyfreithiol ichi wisgo masg mewn lleoliadau lletygarwch. Ond rydyn ni’n dal i’ch annog i wisgo un yn y llefydd hynny pan fo’n ymarferol.

 Os ydych wedi’ch brechu’n llawn neu dan 18 oed, ni fydd angen ichi hunanynysu mwyach ar ôl cysylltiad agos â rhywun sydd â coronafeirws. Bydd dal angen ichi gael prawf ar ddiwrnod 2 ac 8. A rhaid i unrhyw un sy’n profi’n bositif hunanynysu am 10 diwrnod.

 Rhaid i fusnesau, gweithleoedd a mannau cyhoeddus gymryd mesurau rhesymol i leihau’r risg o ledaenu coronafeirws. Bydd ganddyn nhw hefyd fwy o hyblygrwydd i addasu eu mesurau coronafeirws ar sail eu hasesiad risg – gall hyn olygu llai o bwyslais ar gadw pellter.

Mwy o wybodaeth yma: https://llyw.cymru/cymrun-symud-i-lefel-rhybudd-sero

 

 

 

Dim angen i oedolion sydd wedi eu brechu’n llawn hunanynysu

Ni fydd yr holl oedolion sydd wedi eu brechu’n llawn yn gorfod hunanynysu mwyach os cânt eu nodi fel un o gysylltiadau agos rhywun sydd â choronafeirws o 7 Awst.

Hefyd ni fydd angen i blant a phobl ifanc dan 18 oed hunanynysu os cânt eu nodi fel cyswllt agos i achos positif.  Ond bydd yn rhaid i bawb sy’n profi’n bositif am y coronafeirws neu sydd â symptomau hunanynysu am 10 diwrnod o hyd, p’un a ydynt wedi cael eu brechu ai peidio.

Taliadau Cymorth Hunanynysu

Os cawsoch eich cynghori i hunan-ynysu trwy Ap Covid-19 y GIG yna mae'n rhaid i chi gofrestru'ch manylion gyda Test, Trace, Protect (TTP) o fewn eich cyfnod ynysu 10 diwrnod. Mae rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru gyda TTP ar gael ar wefan y GIG.

Y Gronfa Cadernid Economaidd (ERF) - Trosiant o lai na £85,000

Mae’r grant yn agored i geisiadau a bydd ar agor am 2 wythnos, hyd at canol dydd ar Ddydd Llun 9fed o Awst.

Bydd cymorth i fusnesau â throsiant yn fwy na £85,000 yn cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Gallwch wneud cais am y grant hwn ar wefan wefan Busnes Cymru, a bydd y grant yn cau am ganol dydd, ddydd Mawrth 27 Gorffennaf 2021.

Gwneud cais i'r ERF

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Ebrill, 2021

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Ebrill, 2021, wedi cael eu harchifo. Os ydych yn chwilio am ddiweddariad penodol sydd bellach wedi’i archifo, cysylltwch â ni.

Cyhoeddiad y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar frechu plant a phobl ifanc

Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws wedi’i ymestyn tan 30 Medi 2021. O 1 Gorffennaf 2021 ymlaen, bydd y llywodraeth yn talu 70% o gyflogau hyd at uchafswm o £2,187.50 am yr oriau y mae’r cyflogai ar ffyrlo.

O 1 Awst 2021 ymlaen, bydd y llywodraeth yn talu 60% o gyflogau hyd at uchafswm o £1,875 am yr oriau y mae’r cyflogai ar ffyrlo.

Ar gyfer hawliadau o 1 Gorffennaf 2021 ymlaen, mae’n rhaid i gyflogwyr ychwanegu at gyflog eu cyflogeion er mwyn sicrhau eu bod yn cael 80% o’u cyflog (hyd at £2,500) ar gyfer yr oriau y maent ar ffyrlo. Mae’r uchafswm yn gymesur â’r oriau na chawsant eu gweithio.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am sut mae’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws yn newid.

Mae’n rhaid i hawliadau am ddiwrnodau ffyrlo ym mis Gorffennaf 2021 gael eu cyflwyno erbyn 16 Awst 2021.

 

Diweddariad amseroedd agor i glinigau cerdded i mewn yng nghanolfanau brechu torfol

Bydd clinigau cerdded i mewn ar gyfer dos cyntaf ac ail ddos yn parhau i redeg ym mhob canolfan Hywel Dda ar draws Sir Gaerfyrddin.

Gwiriwch ameroedd agor eich ganolfan lleol yma a galwch mewn i dderbyn eich dos cyntaf, ar gael i bawb dros 18 mlwydd oed, neu os yw’n amser i chi gael eich ail ddos (wyth wythnos ar ôl eich dos cyntaf).

Nid oes angen cysylltu â’r bwrdd iechyd cyn mynychu clinig cerdded i mewn ond os ydych eisiau trefnu apwyntiad gallwch dal wneud drwy gysylltu â tîm llogi ar 0300 303 8322 neu drwy e-bostio  COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

“Y camau nesaf tuag at lai o reolau COVID” – Prif Weinidog Cymru

O 17 Gorffennaf, bydd Cymru yn symud yn llawn i lefel rhybudd un, sy’n golygu:

 • Gall hyd at chwech o bobl gyfarfod dan do mewn cartrefi preifat a llety gwyliau.  
 • Gellir cynnal digwyddiadau sydd wedi’u trefnu dan do ar gyfer hyd at 1,000 yn eistedd a hyd at 200 yn sefyll. 
 • Gall canolfannau sglefrio iâ ailagor.

Bydd Cymru hefyd yn cymryd y cam cyntaf i lefel rhybudd sero wrth i’r cyfyngiadau ar faint o bobl all gyfarfod mewn mannau cyhoeddus neu mewn digwyddiadau ddod i ben. Bydd mwy o hyblygrwydd hefyd o ran pellter corfforol mewn digwyddiadau a safleoedd awyr agored.

Hefyd o 17 Gorffennaf:

 • Rheolau newydd ar gyfer canolfannau gweithgarwch preswyl i blant fel y gall grwpiau o hyd at 30 o blant ymweld.
 • Gofyniad penodol i gyflogwyr ddarparu gwybodaeth gynhwysfawr ar y risgiau a’r camau lliniaru a nodwyd yn eu hasesiad risg COVID ar gyfer eu gweithwyr.

Os bydd Cymru yn symud i lefel rhybudd sero ar 7 Awst, bydd pob safle yn cael agor, a’r rhan fwyaf – er nad pob un – o’r cyfyngiadau yn dod i ben, a bydd yn dal i fod yn ofynnol i bob sefydliad a busnes gynnal asesiadau risg COVID. Bydd y rhain yn penderfynu pa fesurau rhesymol y mae angen eu gweithredu er mwyn cadw’r gweithwyr, y cwsmeriaid a’r ymwelwyr yn ddiogel.

Ni fydd unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol chwaith ar nifer y bobl all gyfarfod â’i gilydd dan do, gan gynnwys mewn cartrefi preifat.

Bydd yn dal i fod yn ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchuddion wyneb yn y rhan fwyaf o ardaloedd cyhoeddus dan do ac ar drafnidiaeth gyhoeddus ar lefel rhybudd sero o 7 Awst, ac eithrio lleoliadau lletygarwch.

Datganiad llawn Llywodraeth Cymru

Gorchuddion wyneb i barhau i helpu i ddiogelu Cymru

Mae'r Gweinidogion wedi cadarnhau y bydd gorchuddion wyneb yn parhau i chwarae rhan bwysig wrth helpu i ddiogelu pawb rhag y coronafeirws yng Nghymru.

Wrth i Lywodraeth Cymru baratoi i gyhoeddi Cynllun Rheoli’r Coronafeirws wedi'i ddiweddaru, yn nodi’r hyn a fydd yn digwydd y tu hwnt i lefel rhybudd un, bydd gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn ofynnol mewn rhai lleoliadau, fel ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn tacsis ac mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, o leiaf, tra bo’r coronafeirws yn parhau i beri bygythiad i iechyd y cyhoedd.

Mae ystyriaeth weithredol bellach yn cael ei rhoi i a ddylai gorchuddion wyneb fod yn ofynnol mewn lleoliadau eraill hefyd, fel lleoliadau manwerthu, os caiff y cyfyngiadau eu llacio ymhellach.

Ar hyn o bryd mae Cymru ar lefel rhybudd un – mae gorchuddion wyneb yn orfodol ym mhob man cyhoeddus dan do ar lefel rhybudd un ac uwch.

Dydd Gwener, bydd y Gweinidogion yn cynnal yr adolygiad 21 diwrnod rheolaidd o’r rheoliadau coronafeirws, a fydd yn nodi a ellir llacio'r cyfyngiadau mewn rhai mannau dan do, gan gynnwys yng nghartrefi pobl.

Byddant hefyd yn cyhoeddi cynlluniau newydd yn nodi sut y bydd Cymru yn symud y tu hwnt i lefel rhybudd un i lefel rhybudd sero newydd, gyda llai o gyfyngiadau cyfreithiol.

Darllenwch mwy

Cyhoeddi newidiadau i gadw ysgolion yn ddiogel a dysgwyr yn dysgu

Heddiw mae'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, wedi ysgrifennu at bob pennaeth yng Nghymru i roi mwy o eglurder am sut gall ysgolion a cholegau barhau i weithredu'n ddiogel pan fyddant yn dychwelyd ym mis Medi.

Mae tri phrif newid yn cael eu cynnig i ddod â rhywfaint o normalrwydd yn ôl i addysg cyn tymor newydd yr hydref. Dyma’r newidiadau:

 • ni fydd gorchuddion wyneb yn cael eu hargymell bellach yn rheolaidd mewn ystafelloedd dosbarth
 • ni fydd angen grwpiau cyswllt mwyach ar gyfer disgyblion ysgol na dysgwyr llawn amser mewn colegau. Byddwn yn defnyddio ein system Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) er mwyn nodi cysylltiadau agos dysgwyr sydd wedi profi'n bositif
 • bydd amseroedd sesiwn arferol yn ailddechrau

rhagor o wybodaeth

Mynnwch eich brechiad – galwch heibio am eich dos y penwythnos hwn

Bydd canolfannau brechu ar draws sawl rhan o Gymru ar agor ar gyfer apwyntiadau galw i mewn o'r penwythnos hwn ymlaen wrth i'r Gweinidog Iechyd alw ar bob oedolyn i gael eu brechu.

Hyd yn hyn, mae 75% o bobl dan 50 oed yng Nghymru wedi cael eu dos cyntaf. Gall pob unigolyn sydd dros 18 oed fynd i rai canolfannau brechu i gael eu dos cyntaf o frechlyn Covid heb fod arnynt angen apwyntiad wedi’i drefnu ymlaen llaw, ac mae oedolion ifanc yn arbennig yn cael eu hannog i fanteisio ar y cynnig hwn.

Fersiwn ddigidol Pàs COVID y GIG ar gael yng Nghymru ar gyfer teithiau brys

Bydd pobl sy’n byw yng Nghymru sydd wedi cael y brechlyn COVID yn gallu gweld eu statws brechu ar y rhyngrwyd o heddiw ymlaen [25ain Mehefin] i gynhyrchu Pàs COVID y GIG ar gyfer teithio rhyngwladol allanol ar frys.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Newidiadau i’r rheolau ar stop am bedair wythnos wrth i amrywiolyn delta ledaenu

Ddydd Gwener (18 Mehefin), bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn cyhoeddi na fydd rheolau’r coronafeirws yn newid am bedair wythnos arall er mwyn helpu i ddiogelu rhag yr amrywiolyn delta newydd.

Bydd rhaglen frechu Cymru, sydd wedi bod ar flaen y gad yn rhyngwladol, yn cyflymu’r gwaith o roi ail ddosau i bobl dros y pedair wythnos nesaf – bwriedir rhoi mwy na hanner miliwn o ddosau  er mwyn helpu i atal ton newydd o salwch difrifol wrth i achosion o’r coronafeirws ddechrau codi.

Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod bron 490 o achosion o’r amrywiolyn delta yng Nghymru. Mae mwy na phedwar o bob pum achos newydd o Covid yng Nghymru yn ganlyniad i’r amrywiolyn delta ac nid yw bron dwy ran o dair o’r achosion hynny yn gysylltiedig â theithio neu ddod i gysylltiad ag achos arall, sy’n awgrymu ei fod yn cael ei ledaenu yn y gymuned.

Mae cyfradd yr achosion o coronafeirws yng Nghymru wedi codi’n raddol ers diwedd mis Mai, ac mae cyfradd yr achosion positif wedi mwy na dyblu – er mai dyma’r gyfradd isaf yn y DU o hyd.

Datganiad llawn Llywodraeth Cymru

Y Gweinidog Iechyd yn annog pobl i gael eu brechu wrth i nifer yr achosion o’r amrywiolyn Delta gynyddu

Wrth i Gymru weld cynnydd yn nifer yr achosion o amrywiolyn Delta, mae pobl yn cael eu hannog i fanteisio ar eu cynnig o frechlyn.

Datganiad llawn Llywodraeth Cymru

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Mawrth, 2021

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Mawrth, 2021, wedi cael eu harchifo. Os ydych yn chwilio am ddiweddariad penodol sydd bellach wedi’i archifo, cysylltwch â ni.

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 23 AR GAEL I’W DDARLLEN

Clingau cerdded i mewn

Clingau cerdded i mewn dos cyntaf ac yr ail ddos Dydd Iau 17 Mehefin i Ddydd Sul 20 Mehefin. Bydd brechlynnau’n cael eu dyrranu ar sail y cyntaf i’r felin. Nid oes angen cysylltu â’r bwrdd Iechyd i drefnu apwyntiad. Os oes gennych apwyntiad wedi’i drefnu ar gyfer y dyddiadau hynny, cadwch amser eich apwyntiad. Os ydych eisoes wedi cofrestru gan ddefnyddio ein ffurfln ar-lein, mae croeso i chi fynychu’r clinig cerdded i mewn o hyd.

Clinigau brechu dos cyntaf cerdded mewn (18 oed a hŷn)

 • Aberystwyth (Llyfrgell Thomas Parry, SY23 3FL) 10am i 8pm ar Ddydd Iau 17 Mehefin, Dydd Gwener 18 Mehefin, Dydd Sadwrn 19 Mehefin a Ddydd Sul 20 Mehefin
 • Caerfyrddin (Canolfan Cynhadledd Halliwell, Prifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant, SA31 3EP) 10am i 8pm ar Ddydd Iau 17 Mehefin, Dydd Gwener 18 Mehefin, Dydd Sadwrn 19 Mehefin a Ddydd Sul 20 Mehefin
 • Hwlffordd (Archifau Sir Benfro, SA61 2PE) 10am i 8pm ar Ddydd Iau 17 Mehefin, Dydd Gwener 18 Mehefin, Dydd Sadwrn 19 Mehefin a Ddydd Sul 20 Mehefin
 • Llanelli (Theatr Ffwrnes, SA15 3YE) 10am i 8pm ar Ddydd Iau 17 Mehefin, Dydd Gwener 18 Mehefin, Dydd Sadwrn 19 Mehefin a Ddydd Sul 20 Mehefin
 • Dinbych y Pysgod (Canolfan Hamdden Dinbych y Pysgod, SA70 8EJ) 10am i 8pm ar Ddydd Sul 20 Mehefin

Clinigau brechu ail ddos cerdded i mewn

Gallwch fynychu un o’r clinigau cerdded mewn canlynol os ydych wedi cael dos cyntaf o frechiad AstraZeneca ar neu cyn 25 Ebrill:

 • Caerfyrddin (gyrru trwodd yn unig – Maes Sioe Siroedd Unedig, SA33 5DR) 10am i 8pm ar Ddydd Iau 17 Mehefin a Dydd Gwener 18 Mehefin
 • Dinbych y Pysgod (Canolfan Hamdden Dinbych y Pysgod, SA70 8EJ) 10am i 8pm ar Ddydd Gwener 18 Mehefin a Dydd Sadwrn 19 Mehefin.

 

Os na allwch chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod ddefnyddio ffurflen ar-lein, cysylltwch â’n tîm apwyntiadau ar 0300 303 8322.

Pwysig: Trwy deithio i ganolfan, rydych chi’n derbyn bod risg y bydd pob brechlyn wedi cael ei ddyrannu cyn i chi gyrraedd. Os byddwch chi’n cyrraedd ar ôl i’r holl frechlynnau gael eu dyrannu, byddwn yn cymryd eich manylion cyswllt ac yn eich ychwanegu at ein rhestr wrth gefn.

Help i ddysgwyr gymryd eu camau nesaf wrth i Gymru symud ymlaen

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi cynllun Adnewyddu a Diwygio Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg.

Mae'r cynllun yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio £150m o fuddsoddiad ychwanegol yn 2021-22 i barhau i gefnogi dysgwyr, athrawon a staff ar bob lefel i helpu i adfer y system addysg yng Nghymru yn dilyn y pandemig.

rhagor o wybodaeth

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 22 AR GAEL I’W DDARLLEN

Clwstwr o achosion o Covid-19 ym Mhontyberem

Mae clwstwr bach o achosion o Covid-19 wedi'i nodi yn ardal Pontyberem. Ar hyn o bryd mae 18 achos (yn gywir ar 09/06/21) sy'n gysylltiedig ag achlysuron cymdeithasol hysbys neu lle mae'r feirws wedi cael ei drosglwyddo rhwng pobl sy'n byw gyda'i gilydd.

Rhagor o wybodaeth

Y Prif Weinidog yn cadarnhau camau i symud yn raddol i lefel rhybudd 1

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi y gall hyd at 30 o bobl gyfarfod yn yr awyr agored ac y gellir cynnal gweithgareddau awyr agored mawr o ddydd Llun ymlaen, wrth i Gymru symud i lefel rhybudd 1.

Bydd modd cynyddu maint aelwydydd estynedig i hyd at dair aelwyd, a bydd aelwyd arall sydd ag un oedolyn neu un oedolyn â chyfrifoldebau gofalu yn cael ymuno â’r aelwyd hefyd.

Byddwn yn symud yn raddol i lefel rhybudd 1, gan ailddechrau digwyddiadau awyr agored gyntaf. Bydd y Gweinidogion yn adolygu’r sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd eto, cyn 21 Mehefin, i benderfynu a all digwyddiadau o dan do ailddechrau.

Bydd cam cyntaf y symud i lefel rhybudd 1 yn golygu bod y canlynol yn cael ei ganiatáu, o ddydd Llun 7 Mehefin ymlaen:

 • Gall hyd at 30 o bobl gyfarfod yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn gerddi preifat, lletygarwch awyr agored a mannau cyhoeddus
 • Gall cynulliadau a digwyddiadau mwy wedi’u trefnu, fel cyngherddau, gemau pêl-droed a gweithgareddau chwaraeon, fel grwpiau rhedeg wedi’u trefnu gael eu cynnal yn yr awyr agored, gyda hyd at 4,000 o bobl yn sefyll a 10,000 o bobl yn eistedd. Rhaid i holl drefnwyr digwyddiadau a gweithgareddau gynnal asesiad risg llawn a gosod mesurau i atal lledaeniad y coronafeirws, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol

Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried newidiadau pellach i’r rheoliadau ar weithgareddau o dan do yn ddiweddarach yn y mis, os bydd amodau iechyd y cyhoedd yn caniatáu.

Maent yn cynnwys:

 • Y rheol chwech o bobl ar gyfer cwrdd o dan do mewn cartrefi preifat a llety gwyliau
 • Cynyddu’r niferoedd a ganiateir ar gyfer digwyddiadau o dan do a chynulliadau wedi’u trefnu o dan do.
 • Agor canolfannau sglefrio iâ

Datganiad Llywodraeth Cymru

Ar agor - Y Gronfa Cadernid Economaidd

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael drwy'r Gronfa Cadernid Economaidd (ERF).

Bydd y Gronfa yn darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig yr effeithiwyd arnynt yn ariannol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus Covid-19.

Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) yr effeithiwyd yn uniongyrchol arnynt gan y cyfyngiadau oedd ar waith yn ystod y cyfnod o 1 Mai, 2021 hyd at 30 Mehefin, 2021.

Bydd y grant yn agored i geisiadau yn Sir Gaerfyrddin o ganol canol dydd ar y 3ydd o Fehefin 2021 a bydd yn cau am 5pm ar 30ain o Fehefin 2021.

Rhagor o wybodaeth

 

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 21 AR GAEL I’W DDARLLEN

Parhau i olrhain cysylltiadau yng Nghymru hyd fis Mawrth 2022

Bydd £32m ychwanegol yn cael ei fuddsoddi i ymestyn y gwasanaeth olrhain cysylltiadau hyd fis Mawrth 2022.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Cael profion llif unffordd COVID-19 cyflym os nad oes gennych symptomau