Y Diweddaraf am Coronafeirws COVID-19

8 awr yn ôl

'Yn Gefn i Chi'

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd i hyrwyddo'r cymorth pwysig sydd ar gael i fusnesau i'w helpu i ddelio â phwysau parhaus coronafeirws, a chynllunio ar gyfer dyfodol mwy llewyrchus.

Bydd yr ymgyrch 'Yn Gefn i Chi' yn annog cwmnïau ar hyd a lled Cymru i fanteisio ar y cyngor a'r arweiniad sgiliau a chyflogaeth sydd ar gael drwy’r Porth Sgiliau i Fusnes ar-lein.

Mae amrediad o gymorth ar gael, fel cymorth i ddatblygu galluoedd staff a chyngor gyda rhaglenni recriwtio a hyfforddi.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Mwy o ddisgyblion i gael y cyfle i ddychwelyd i’r ysgol cyn y Pasg

Heddiw, mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi cynlluniau i fwy o blant gael y cyfle i ddychwelyd i’r ystafell ddosbarth cyn gwyliau’r Pas.

Cadarnhaodd y Gweinidog y byddai ysgolion yn cael y cyfle i groesawu’n ôl y dysgwyr hynny ym mlynyddoedd 7, 8 a 9.

Y nod fydd rhoi cyfle i ddysgwyr gael sgwrs â’r athrawon, er mwyn rhoi sylw i'r cymorth sydd ar gael ar gyfer eu lles, a gwneud yn siŵr eu bod yn barod i ddychwelyd i'r ysgol yn llawn ar ôl gwyliau'r Pasg.

Byddai'r cynlluniau i ddisgyblion uwchradd iau ddychwelyd yn un sy’n ychwanegol at bob disgybl cynradd – y disgwylir iddynt ddychwelyd o 15 Mawrth – ynghyd â dysgwyr ym mlynyddoedd 10 a 12, y rhai mewn blynyddoedd arholiad a myfyrwyr sy'n gwneud cymwysterau tebyg mewn colegau.

Bydd y cynlluniau'n destun adolygiad tair wythnos rheolaidd o reoliadau'r coronafeirws gan Lywodraeth Cymru ddydd Gwener 12 Mawrth.

darllenwch mwy

Newidiadau i reoliadau swigen gefnogaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y gall aelwydydd sydd ag un neu fwy o blant dan un oed bellach ffurfio swigen gefnogaeth gydag un aelwyd arall ar gyfer unrhyw bwrpas.

Yn ogystal, gall pobl ifanc 16 neu 17 oed sy'n byw ar eu pennau eu hunain neu gyda phobl ifanc eraill o'r un oed ond heb oedolyn yn yr aelwyd bellach ffurfio swigen gefnogaeth gydag un aelwyd arall.  

 

Datganiad Llywodraeth Cymru

Llinell amser ar gyfer preswylwyr Sir Gaerfyrddin mewn grwpiau blaenoriaeth 5 i 9

Gall Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gadarnhau y bydd pob person yng ngrwpiau blaenoriaeth JCVI 5 i 9 yn cael cynnig brechiad COVID-19 erbyn 18 Ebrill.

Er bod gan raglen frechu'r bwrdd iechyd y gallu i gynnig brechlyn i bawb yng ngrwpiau 5 i 9 erbyn y dyddiad targed gwreiddiol, sef 4 Ebrill, bu'n rhaid addasu'r cynllun dosbarthu yn seiliedig ar ddanfoniadau brechlyn wedi'u cadarnhau.

Datganiad gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Covid-19 - Carmarthenshire cases

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 71 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 25/02/2021

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 7 AR GAEL I’W DDARLLEN

Diweddariad ysgolion Llywodraeth Cymru

Heddiw (22 Chwefror), cadarnhaodd Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, os bydd y sefyllfa'n parhau i wella dros y tair wythnos nesaf, y gall yr holl blant oedran cynradd ddechrau dychwelyd i'w hystafelloedd dosbarth o 15 Mawrth.

Ar yr un pryd, bydd dysgwyr ym mlynyddoedd 11 a 13, a'r rhai sy'n gwneud cymwysterau tebyg mewn colegau, yn gallu dychwelyd i ddysgu wyneb yn wyneb mewn ffordd ddiogel a hyblyg.

Lle y bo'n bosibl, maent hefyd am roi rhywfaint o hyblygrwydd o ran dysgwyr eraill, megis Blwyddyn 12 a'r rhai ym Mlwyddyn 10 a allai hefyd fod wedi'u cofrestru ar gyfer cymwysterau yr haf hwn. Yn anffodus, ni fydd hyn o reidrwydd yn golygu dychweliad i ddysgu amser llawn ar y safle.

Cadarnhaodd hefyd y byddai profion ddwywaith yr wythnos yn cael eu hymestyn i ddysgwyr hŷn o flynyddoedd 11 i 13 a'r rhai mewn lleoliadau Addysg Bellach, yn ogystal â staff addysg. Bydd profion yn cael eu cynnal drwy ddyfeisiau llif unffordd, sy'n golygu y gellir eu gwneud o gartrefi dysgwyr, a fydd yn helpu gyda'r bwriad i weld disgyblion hŷn yn dychwelyd o 15 Mawrth.

Bydd y sefyllfa i ddysgwyr eraill yn cael ei chadarnhau cyn gwyliau'r Pasg, ond y gobaith yw cael yr holl ddysgwyr yn ôl yn yr ysgol ar ol y cyfnod hwnnw.

Datganiad Ysgrifenedig

 

Camau gorfodi

Mae ein swyddogion gorfodi wedi bod allan yn ymweld ag archfarchnadoedd ledled y sir i ofalu eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau Covid-19.

Bu’r swyddogion yn ymweld â chyfanswm o 16 o archfarchnadoedd gan gyflwyno’r canlynol:

 • Lidl, Llanelli – cyflwynwyd hysbysiad cydymffurfio am arddangos nwyddau i’w gwerthu nad oeddent yn rhai hanfodol
 • Morrisons, Llanelli – cyflwynwyd hysbysiad cydymffurfio am arddangos nwyddau i’w gwerthu nad oeddent yn rhai hanfodol, a hysbysiad gwella a oedd yn ei wneud yn ofynnol i wella’r mesurau sydd ar waith yn y siop i leihau lledaeniad coronafeirws.

Bydd swyddogion gorfodi yn dychwelyd ac yn cymryd y camau angenrheidiol os nad yw'r siopau yn cyflawni’r gwelliannau.

Roi gwybod am bryder 

Y cyfnod clo i barhau am dair wythnos arall wrth i ddisgyblion fynd yn ôl i’r ysgol

Heddiw, cadarnhaodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford y bydd y cyfyngiadau ‘aros gartref’ yn parhau yng Nghymru wrth i’r plant lleiaf ddechrau mynd yn ôl i’r ysgol ddydd Llun.

O 22 Chwefror, bydd plant tair i saith oed yn dechrau mynd yn ôl i’r ysgol yn raddol, a bydd rhai dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau galwedigaethol ymarferol yn mynd yn ôl i’r coleg.

Yn dilyn yr adolygiad diweddaraf o gyfyngiadau’r coronafeirws, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru hefyd newidiadau bach i’r rheolau presennol:

 • O ddydd Sadwrn 20 Chwefror, bydd pedwar person o ddwy aelwyd wahanol yn gallu cyfarfod y tu allan i wneud ymarfer corff yn lleol gan gadw pellter wrth ei gilydd. Nid yw hyn yn berthnasol i erddi preifat.
 • O 1 Mawrth, bydd y gyfraith yn cael ei newid i ganiatáu i leoliadau priodas trwyddedig, megis atyniadau i ymwelwyr a gwestai, ailagor i gynnal seremonïau priodas a phartneriaethau sifil.
 • Bydd Chwaraeon Cymru yn gwneud trefniadau i fwy o’n athletwyr dawnus i ailddechrau hyfforddiant a chwarae.
 • Gyda mwy o bobl sy’n byw ac yn gweithio yng nghartrefi gofal yr henoed yn cael eu brechu, byddwn yn edrych eto ar ein canllawiau ar gyfer ymweld â chartrefi gofal.

Gyda chyfran fwy o breswylwyr a staff yn cael eu brechu, byddwn yn edrych eto ar ein canllawiau ar gyfer ymweld â chartrefi gofal.

Datganiad gan y Llywodraeth Cymru

Lefel rhybudd 4: cwestiynau cyffredin

Taliadau Cymorth Hunanynysu

Bellach bydd mwy o bobl yn gymwys i wneud cais am y Taliad Cymorth Hunanynysu o £500, yn ôl cyhoeddiad gan Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

Mae’r cynllun, sydd wedi ei estyn tan fis Mehefin 2021, bellach yn agored i geisiadau gan bobl sydd ag incwm personol o lai na £500 yr wythnos a’r rheini sy’n cael Taliad Salwch Statudol Safonol y gofynnwyd iddynt hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu, ap Covid-19 y GIG neu leoliad addysg eu plentyn.

 

Datganiad gan y Llywodraeth Cymru

Taliadau Cymorth Hunanynysu

 

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 6 AR GAEL I’W DDARLLEN

Cyrraedd carreg filltir brechu

Mae Bwrdd Iechyd Prifsygol Hywel Dda wedi cyrraedd carreg filltir gyntaf brechu Llywodraeth Cymru o gynnig dos cyntaf i bawb yng ngrwpiau 1 i 4 erbyn dydd Llun 15 Chwefror.

Mae ffigurau a gofnodwyd yn lleol yn cadarnhau, am 10am heddiw, bod 101,938 o frechlynnau wedi’u rhoi - dyna 92% o bobl leol yn y 4 grŵp blaenoriaeth cyntaf.

Datganiad gan y BIP Hywel Dda

 

Dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £9.8 miliwn ychwanegol i gefnogi dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Bydd y cyllid yn dileu rhwystrau i addysg i blant a phobl ifanc oherwydd Covid-19.

Bydd £8.8 miliwn yn cael ei ddarparu i awdurdodau lleol, gan gynnwys cyllid ar gyfer ysgolion arbennig, gyda £1m i bobl ifanc mewn addysg bellach. 

Datganiad gan y Llywodraeth Cymru

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 5 AR GAEL I’W DDARLLEN

Diweddariad: Pobl mewn grwpiau blaenoriaeth brechlyn 1 i 4

Datganiad gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: 

Mae rhaglen frechu COVID-19 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar amser i gynnig brechlyn i bawb mewn grwpiau blaenoriaeth 1 i 4 erbyn dydd Llun 15 Chwefror.
Os ydych chi mewn grwpiau blaenoriaeth 1 i 4 ac na chysylltwyd â chi ynglŷn â'ch apwyntiad brechlyn, mae angen i chi gysylltu â ni.
Os ydych rhwng 75 a 79 oed, yn cysgodi, neu'n gweithio ym maes iechyd rheng flaen, gofal cymdeithasol neu gartref gofal oedolion hŷn, ffoniwch 0300 303 8322 neu e-bostiwch COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk i archebu'ch brechlyn.
Os ydych chi'n 80 oed neu'n hŷn neu'n 70 i 74 oed, cysylltwch â'ch meddygfa yn uniongyrchol.
Os nad ydych chi mewn grwpiau blaenoriaeth 1 i 4, peidiwch â chysylltu â ni ar hyn o bryd.

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gronfa Adferiad Diwylliannol gefnogi gweithwyr llawrydd

Cyhoeddodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru heddiw y bydd gweithwyr llawrydd yn y sector creadigol yng Nghymru yn cael dyraniad ychwanegol o £8.9 miliwn.

Bydd y dyraniad ychwanegol o'r Gronfa Adferiad Diwylliannol yn golygu y bydd pob un o'r gweithwyr llawrydd a gefnogir eisoes yn derbyn £2,500 ychwanegol i'w cefnogi drwy'r cyfnod estynedig hwn o lai o weithgarwch. 

Mae'r Gronfa Adferiad Diwylliannol gwerth £63m wedi darparu cymorth hanfodol i gynnal y celfyddydau a'r sector creadigol, gyda'r gobaith y bydd sefydliadau ac unigolion yn gallu ffynnu eto yn y dyfodol agos.   

Mae'r Gronfa Gweithwyr Llawrydd eisoes wedi cefnogi bron i 3,500 o weithwyr llawrydd yn nhri cam cyntaf y cymorth.

 

Datganiad llawn

Grantiau a thaliadau

Diweddariad ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y gall plant cynradd y Cyfnod Sylfaen ddychwelyd i'r ysgol ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb ar ôl hanner tymor mis Chwefror.

Mae achosion o'r Coronafeirws yn dal i gwympo ledled Cymru, a fydd yn galluogi disgyblion i ddychwelyd i'r ysgol yn raddol ac yn hyblyg, gan ddechrau ar ôl 22 Chwefror gyda phlant 3 i 7 oed.

Bydd caniatáu i ragor o grwpiau blwyddyn ddychwelyd yn cael ystyriaeth fel rhan o adolygiad 21 diwrnod Llywodraeth Cymru ar 19 Chwefror, pryd y cyhoeddir manylion pellach.

Bydd ysgolion yn parhau i sicrhau bod darpariaeth ar y safle ar gael i blant agored i niwed a phlant gweithwyr critigol ar ôl hanner tymor, a bydd unrhyw ysgolion arbennig a lleoliadau arbenigol yn dal ar agor lle bo'n bosibl.

Rhagor o wybodaeth 

Annog busnesau i gofrestru i gael cymorth ariannol

Mae Llywodraeth Cymru yn annog busnesau i sicrhau eu bod wedi cofrestru i gael cymorth ariannol i'w helpu i ymdopi â’r effeithiau y mae’r coronafeirws yn parhau i’w cael.

Fis diwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn ychwanegol gwerth £200 miliwn i helpu cwmnïau tan ddiwedd mis Mawrth. Mae hynny’n golygu bod Llywodraeth Cymru wedi darparu pecyn cymorth sy’n werth cyfanswm o £650 miliwn i fusnesau yn ystod y cyfnod rhwng mis Rhagfyr a mis Mawrth.

Bwriedir y pecyn ariannol yn bennaf ar gyfer busnesau sy'n talu ardrethi annomestig ac sydd wedi cael eu gorfodi i gau neu weithredu'n wahanol oherwydd y cyfyngiadau a gyflwynwyd yn sgil y coronafeirws.

Mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif bod miloedd o fusnesau cymwys sydd heb gofrestru eto ar gyfer y cymorth hwn.

Darllenwch mwy

Grantiau a thaliadau

PPE a phecynnau glanhau am ddim i yrwyr tacsis

Bydd gan yrwyr tacsi trwyddedig yn Sir Gaerfyrddin hawl i gael cyfarpar diogelu personol (PPE) ac offer glanhau am ddim i helpu i'w cadw nhw a'u teithwyr yn ddiogel.

Mae tîm trwyddedu Cyngor Sir Caerfyrddin yn cysylltu â gyrwyr i'w gwneud yn ymwybodol y gallant wneud cais am y pecynnau cyfarpar diogelu personol a glanhau, sy'n cael eu darparu gan Lywodraeth Cymru.

Mae pob pecyn, sy'n werth dros £70, yn ddigon ar gyfer chwe mis, ac mae'n cynnwys hylif diheintio dwylo, gorchuddion wyneb, clytiau a weips.

Rhaid i yrwyr wneud cais ar-lein erbyn 5 Mawrth 2021.

Mae pecynnau wedi'u cyfyngu i un fesul unigolyn. Bydd yn ofynnol i yrwyr ddarparu manylion gan gynnwys rhif trwydded eu cerbyd hacnai/cerbyd hurio preifat.

 

Trwyddedu

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 4 AR GAEL I’W DDARLLEN

Profi, Olrhain, Diogelu

Os yw gwasanaeth Profi, Olrhain, Diolgelu GIG Cymru wedi cysylltu â chi a dweud wrthych am hunanynysu, efallai fod hawl gennych i gael cymorth ariannol. O 5 Chwefror byddwch hefyd yn gallu gwneud cais os byddwch yn cael neges yn gofyn i chi hunanynysu drwy ap y GIG.

Darllenwch mwy

Ymestyn y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Mae grantiau Ardrethi Annomestig a grantiau Dewisol i Fusnesau dan Gyfyngiadau ar gyfer y sectorau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden wedi'u hymestyn i ddarparu un taliad ychwanegol i dalu am y cyfnod rhwng 25 Ionawr a diwedd Mawrth 2021 ar gyfer busnesau y mae cyfyngiadau cenedlaethol yn effeithio arnynt.

Bydd busnesau nad ydynt yn gymwys ar gyfer ardrethi annomestig yn gallu parhau i wneud cais i awdurdodau lleol am Grant Dewisol

I gael rhagor o wybodaeth ewch i tudalennau Busnes Cymru COVID Cymorth i Fusnesau

Paratoi i ailagor ysgolion yn raddol ac yn hyblyg os bydd achosion y coronafeirws yn parhau i ostwng

Mae’n bosibl y bydd plant ieuengaf Cymru yn dechrau mynd yn ôl i’r ysgol ar ôl gwyliau hanner tymor Chwefror, os bydd cyfraddau’r coronafeirws yn parhau i ostwng. Dyna mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi’i gyhoeddi heddiw.

Bydd y cynllun i ailagor ysgolion cynradd yn un graddol a hyblyg o 22 Chwefror, os bydd y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn parhau i wella. Caiff myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer cymwysterau galwedigaethol eu blaenoriaethu hefyd wrth ailagor colegau yn raddol.

Hysbysiad

Lefel rhybudd pedwar yn parhau

Cadarnhaodd y Prif Weinidog y bydd cyfyngiadau clo lefel rhybudd pedwar yn parhau yng Nghymru dros y tair wythnos nesaf, yn dilyn adolygiad o’r mesurau.

Bydd dau newid bach i’r cyfyngiadau lefel rhybudd pedwar sydd mewn grym ar hyn o bryd. Daw’r newidiadau hyn i rym ddydd Sadwrn, 30 Ionawr 2021:

 • Caiff dim mwy na dau berson o wahanol aelwydydd wneud ymarfer corff yn yr awyr agored gyda’i gilydd, ond rhaid iddynt gadw pellter cymdeithasol. Rhaid i’r ymarfer corff ddechrau a gorffen wrth y cartref – ni chaniateir gyrru i fannau prydferth i wneud ymarfer corff o hyd.
 • Os yw swigen gefnogaeth wedi dod i ben, ceir ffurfio un newydd, ond rhaid aros 10 diwrnod cyn gwneud hynny.

 

Cofiwch - mae clo lefel rhybudd pedwar yn golygu:

 • Aros gartref
 • Gweithio gartref os yw’n bosibl
 • Cadw pellter o 2m oddi wrth eraill
 • Gwisgo gorchudd wyneb ym mhob ardal gyhoeddus dan do
 • Peidio â chwrdd ag unrhyw un nad yw’n perthyn i’ch aelwyd neu eich swigen gefnogaeth

 

Hysbysiadau diweddaraf

Diweddariadau hyd at 1 Rhagfyr, 2020

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Rhagfyr, 2020 wedi cael eu harchifo. Os ydych yn chwilio am ddiweddariad penodol sydd bellach wedi’i archifo, cysylltwch â ni.

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 3 AR GAEL I’W DDARLLEN

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 98.5 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 11/02/2021

Y Gronfa Diogelu Chwaraeon Gwylwyr

Heddiw mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi pecyn cyllido Diogelu Chwaraeon Gwylwyr o £17.7m i helpu chwaraeon gwylwyr y mae’r pandemig wedi effeithio'n ddifrifol arnynt.

 

Darllenwch ddatganiad Llywodraeth Cymru

 

Gwasanaeth dosbarthu cartref bellach ar gael o'n llyfrgelloedd rhanbarthol

Wrth i glicio, casglu a mynediad i adeiladau llyfrgell gael eu hatal dros dro mae gwasanaeth dosbarthu cartref bellach ar gael o'n llyfrgelloedd rhanbarthol ac mae ein gwasanaeth sy'n gaeth i'w cartrefi bellach ar gael i bob unigolyn cysgodi a / neu fregus. Bydd gwasanaethau llyfrgell yn parhau i gael eu hadolygu yn unol â'r rhai sy'n dod i'r amlwg.

Am ymholiadau ar ein gwasanaethau parhaus, cysylltwch â'ch llyfrgell ranbarthol leol ar:

 • Rhydaman: 01269 598360
 • Caerfyrddin: 01267 224824
 • Llanelli: 01554 744327
 • Gwasanaeth clymu tŷ: 01554 744315

Cofiwch y gallwch gael mynediad i’n llyfrgell rithwir 24/7.

Ewch i'n llyfrgell ddigidol

Canolfannau frechu dorfol - Sir Gaerfyrddin

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd) yn cyhoeddi bydd llythyrau yn cyrraedd yn y dyddiau nesaf yn gwahodd 20,000 o drigolion Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro rhwng 75 a 79 oed i dderbyn eu brechlyn COVID cyntaf mewn canolfan frechu dorfol.

Bydd y llythyr yn darparu amser apwyntiad yn un o'r canolfannau brechu torfol canlynol:

 • Aberystwyth – Llyfrgell Thomas Parry, Campws Llanbadarn, Prifysgol Aberystwyth
 • Aberteifi – Canolfan Hamdden Teifi
 • Caerfyrddin – Canolfan Gynadledda Halliwell, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Hwlffordd – Archifdy Sir Benfro, Prendergast
 • Llanelli – Theatr Ffwrnes
 • Dinbych-y-Pysgod – Canolfan Hamdden Dibych-y-Pysgod.

Bydd y canolfannau brechu torfol hyn yn darparu amgylchedd diogel, lle i gynnal pellter cymdeithasol wrth ganiatáu i fwy o bobl gael eu brechu mor effeithlon a chyn gynted â phosibl.

Rhagor o wybodaeth

 

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: "Rydym yn falch o allu helpu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i gyflwyno'r rhaglen frechu bwysig hon drwy gynnig defnyddio’r Ffwrnes fel canolfan brechu torfol. Mae'r brechlyn Covid-19 yn cynnig llygedyn o obaith ar ôl yr hyn sydd, ac yn parhau i fod, yn gyfnod anodd a phryderus iawn i bawb."

Brechiadau - Diweddariad

Yn ystod yr wythnos a ddaeth i ben ar 17/01/2021, rhoddwyd cyfanswm o 155,514 dos o'r brechlyn Covid-19 yng Nghymru. Yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda, rhoddwyd 19,103 dos.

RHAGOR O DDATA AM Y BRECHIADAU GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

*data'n gywir am 12pm ar 21/01/2021

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 261.7 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9pm ar 21/01/2021

Newidiadau i gymwysterau wedi’u cadarnhau gan y Gweinidog Addysg Kirsty Williams yn dilyn tarfu pellach ar ddysgu

Bydd dysgwyr yng Nghymru sy'n astudio ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch sy’n cael eu cymeradwyo gan sefydliad Cymwysterau Cymru eleni yn derbyn graddau a bennir gan eu hysgol neu eu coleg, yn seiliedig ar waith maent wedi'i gwblhau yn ystod eu cwrs.

Cadarnhawyd y penderfyniad polisi hwn gan y Gweinidog Addysg Kirsty Williams heddiw (dydd Mercher, Ionawr 20) yn dilyn tarfu pellach ar ddysgu wyneb yn wyneb sy’n cael ei achosi gan bandemig y coronafeirws.

Rhagor o wybodaeth

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 2 AR GAEL I’W DDARLLEN

£40 miliwn ychwanegol i gefnogi myfyrwyr sy’n wynebu caledi ariannol

Heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi £40m ychwanegol i brifysgolion i gefnogi myfyrwyr sy’n wynebu caledi ariannol. Bydd hyn yn helpu’r myfyrwyr y mae’r pandemig wedi effeithio fwyaf arnynt gyda threuliau megis costau llety.

Gofynnir i brifysgolion roi blaenoriaeth i’r myfyrwyr sydd fwyaf agored i niwed wrth ddyrannu cyllid, yn ogystal â chryfhau’r gwasanaethau cyngor a chymorth i fyfyrwyr.

A’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn astudio gartref ar hyn o bryd, defnyddir y cyllid hefyd i fynd i’r afael â ‘thlodi digidol’ ymhlith myfyrwyr, er mwyn sicrhau gwell mynediad i ddysgu ar-lein, a’r costau sy’n codi yn sgil hunanynysu.

Mae’r cyllid yn ychwanegol at fwy na £40 miliwn y mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi’i ddarparu i helpu prifysgolion y flwyddyn ariannol hon, sydd wedi cynnwys £10m tuag at galedi myfyrwyr, cymorth iechyd meddwl ac undebau myfyrwyr.

Daw’r cyllid o Gronfa Wrth Gefn Covid-19 Llywodraeth Cymru, i gefnogi’r ymateb cenedlaethol i’r pandemig, a chaiff ei ddosbarthu i brifysgolion gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

darllenwch mwy

Brechiadau - Diweddariad

Yn ystod yr wythnos a ddaeth i ben ar 10/01/2021, rhoddwyd cyfanswm o 88,163 dos o'r brechlyn Covid-19 yng Nghymru. Yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda, rhoddwyd 12,292 dos.

 

Rhagor o ddata am y brechiadau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

*data'n gywir am 12pm ar 14/01/2021

Llywodraeth Cymru i gryfhau’r ddeddfwriaeth i sicrhau bod gweithleoedd a siopau’n fwy diogel

Bydd rhaid i fusnesau yng Nghymru gynnal asesiad risg penodol y coronafeirws o dan ddeddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru. Bydd yr asesiadau risg hyn yn fan cychwyn ar gyfer gweithredu’r mesurau rhesymol sy’n ofynnol er mwyn lleihau’r cyswllt â’r coronafeirws mewn eiddo sy’n agored i’r cyhoedd ac mewn gweithleoedd.

Rhagor o wybodaeth

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 309.9 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9pm ar 13/01/2021

Profion Coronafeirws gorfodol newydd ar gyfer teithwyr i Gymru

Mae’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi cadarnhau y bydd yn ofynnol i deithwyr sy'n cyrraedd Cymru o bob cyrchfan ryngwladol gyflwyno canlyniad negyddol i brawf COVID-19 cyn gadael er mwyn helpu i ddiogelu rhag y mathau newydd o coronafeirws sy'n cylchredeg yn rhyngwladol.

O 4am ddydd Llun 18 Ionawr 2021, bydd yn rhaid i deithwyr mewnol sy'n cyrraedd ar gwch, awyren neu drên o wledydd y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin (DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel) gymryd prawf hyd at 72 awr cyn gadael y wlad y maent ynddi, i helpu i ddiogelu rhag y mathau newydd o coronafeirws fel y rhai a welir ym Mrasil, Denmarc a De Affrica.

Rhagor o wybodaeth

Llythyrau am y Brechlyn

Cyn bo hir, bydd pob aelwyd yn Sir Gaerfyrddin yn cael llythyrau am gynlluniau brechu Covid-19. Bydd y llythyrau’n rhoi gwybodaeth am y broses o gyflwyno’r brechlynnau coronafeirws sydd ar gael ar hyn o bryd yng Nghymru. Bydd hefyd yn rhoi gwybod i chi sut y mae’r brechlynnau’n cael eu cyflenwi a sut y byddwch yn cael eich gwahodd i apwyntiad.

Mae pobl yn cael eu hannog i fod yn amyneddgar ac aros eu tro. Gofynnir i chi beidio â chysylltu â’r GIG neu’r gwasanaethau iechyd i ofyn am y brechlyn.

Lawrlwythwch gopi o'r llythyr (.pdf)

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth am y brechiadau

 

 

Dylai ymarfer corff ddechrau a diweddu gartref

Yn unol â chyfyngiadau Lefel Rhybudd 4 ni ddylech yrru i lefydd i wneud ymarfer corff oni bai bod gennych broblemau symudedd. Mae’r rhain yn cynnwys mannau hardd lleol/parciau megis Parc Gwledig Pen-bre.

Dyma’r gyfraith - nid canllawiau’n unig ydynt. Er enghraifft, gall yr heddlu roi dirwy i bobl sy’n teithio tu allan i’w hardal leol i lecynnau harddwch.

 

 • Rydym yn gwybod bod ymarfer corff yn bwysig, ond tra bod Cymru ar lefel rhybudd 4, ni ddylech fod yn gyrru i gyrraedd rhywle i wneud ymarfer corff
 • Y mwyaf o bobl sy'n ymgynnull, y mwyaf fydd y risg o ledaenu'r feirws
 • Y pellaf y byddwch yn teithio o'ch cartref, y mwyaf tebygol ydych chi o ddod i gysylltiad â grŵp ehangach o bobl y tu hwnt i'ch ardal leol, ac o bosibl cynyddu lledaeniad coronafeirws ledled Cymru
 • Mae amrywiolyn newydd o'r coronafeirws sy'n heintus iawn ac yn symud yn gyflym. Mae'n gyffredin mewn rhai rhannau o Gymru, gan gynnwys Gogledd Cymru. Rydym am wneud popeth y gallwn i amddiffyn pobl rhag y math newydd hwn o'r feirws a'i atal rhag lledaenu i fwy o ardaloedd yng Nghymru
 • Mae dechrau ein hymarfer corff o'n cartrefi bob amser yn cyfyngu ar nifer y bobl rydym yn debygol o ddod i gysylltiad â nhw

 

Darllenwch mwy

 

 

Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau - Grant Dewisol ERF

 Am y tro rydym wedi cau grant dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i geisiadau newydd, gan fod y meini prawf o ran bod yn gymwys wedi'u hymestyn i gynnwys busnesau yr effeithiwyd arnynt gan y cyfyngiadau Haen 4 a roddwyd ar waith ar 19 Rhagfyr. Mae'r ffurflen gais yn cael ei diweddaru i adlewyrchu'r newidiadau hyn.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais, NID oes angen i chi wneud cais arall, rydym yn asesu pob cais a dylech dderbyn diweddariad cyn pen 30 diwrnod gwaith ar ôl cyflwyno eich cais.

Gwiriwr Cymhwysedd Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19

Mae pecyn Cymorth Penodol i’r Sector (cost gweithredu) wedi’i dargedu at fusnesau Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden a gwmnïau cadwyn gyflenwi sy’n cael eu heffeithio’n sylweddol, gyda gostyngiad mewn trosiant o fwy na 60% o ganlyniad i’r cyfyngiadau gyflwynwyd ar 4 Rhagfyr 2020 tan y 22 Ionawr 2021.

Ceisia’r gronfa ategu mesurau ymateb i COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Gallwch ddefnyddio'r cyfleuster ar wefan Busnes Cymru i weld a ydych yn gymwys i gael Grant Sectorau Penodol COVID-19 y Gronfa Cadernid Economaidd.

Ar hyn o bryd, disgwylir i'r ceisiadau fod ar agor erbyn 12:00pm ar 13 Ionawr 2021 ac aros ar agor am bythefnos neu hyd nes y bydd yr arian wedi'i ymrwymo'n llawn.

Ewch i wefan Busnes Cymru

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 405.3 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9pm ar 07/01/2021

“Arhoswch gartref i achub bywydau”

Dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw bod rhaid i bawb aros gartref i achub bywydau wrth iddo gadarnhau y bydd cyfyngiadau lefel rhybudd pedwar y coronafeirws yn parhau yng Nghymru.

Bydd y cyfyngiadau symud yn cael eu cryfhau mewn rhai meysydd allweddol er mwyn atal y straen newydd, heintus iawn o'r feirws rhag lledaenu o berson i berson yn y siopau a'r gweithleoedd hynny sy'n parhau ar agor. Ac oni bai fod gostyngiad sylweddol yn yr achosion o’r coronafeirws cyn 29 Ionawr – dyddiad yr adolygiad tair wythnos nesaf o'r rheoliadau – bydd myfyrwyr ysgol a choleg yn parhau i ddysgu ar-lein tan hanner tymor mis Chwefror.

Darllenwch mwy

Cymwysterau Cymru yn canslo ffenestr asesiadau mewnol y gwanwyn ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch

Cymwysterau Cymru yn canslo ffenestr asesiadau mewnol y gwanwyn - oedd i’w cynnal rhwng 22 Chwefror a 23 Ebrill - ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch.

Bydd trefniadau asesu diwygiedig ar gyfer dyfarnu'r cymwysterau hyn yn haf 2021 yn cael eu rhoi ar waith yn fuan.

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog heddiw (8 Ionawr 2021) y bydd y rhan fwyaf o ddisgyblion yn parhau i ddysgu o bell tan 29 Ionawr neu hyd yn oed hanner tymor mis Chwefror o bosibl, mae Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi na fydd asesiadau mewnol y gwanwyn ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch, y bwriadwyd eu cynnal rhwng 22 Chwefror a 23 Ebrill, yn digwydd a bydd trefniadau newydd yn cael eu gwneud.

Rhagor o wybodaeth

 

Lefel rhybudd pedwar y coronafeirws yn parhau yng Nghymru

Ac oni bai fod gostyngiad sylweddol yn yr achosion o’r coronafeirws cyn 29 Ionawr – dyddiad yr adolygiad tair wythnos nesaf o'r rheoliadau – bydd myfyrwyr ysgol a choleg yn parhau i ddysgu ar-lein tan hanner tymor mis Chwefror.

darllenwch mwy

Sgamiau brechlyn Covid-19

Mae pobl sy'n gweithio yn y sector gofal yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu rhybuddio am sgamiau ynghylch brechlyn Covid-19. Mae twyllwyr, sy'n honni eu bod o'r GIG, wedi bod yn anfon negeseuon e-bost at weithwyr gofal yn cynnig cyfle iddyn nhw gael y brechiad. Maen nhw'n gofyn i'r person gofrestru a darparu data personol gan gynnwys manylion banc. Sgam yw hyn.
Peidiwch ag ateb.
I gael rhagor o gymorth a chyngor, anfonwch e-bost at safonaumasnach@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567.
Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi cael eich twyllo cysylltwch ag Action Fraud drwy ffonio 0300 123 2040 neu cysylltwch â Llinell Gymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth drwy ffonio 0808 223 1133.

Covid-19 yn rhoi pwysau ar wasanaethau gofal cymdeithasol

Mae pwysau sylweddol ar wasanaethau gofal cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin yn sgil Covid-19.

Mae cartrefi gofal preifat a chartrefi gofal y cyngor ar draws y sir yn brwydro yn erbyn effaith y feirws ar bobl sy'n agored i niwed y mae angen gofal arnynt, gyda gweithlu llai wrth i nifer fawr o ofalwyr gael eu gorfodi i hunanynysu.

Darllenwch mwy

Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Mae modd gwneud cais bellach i Gronfa Llywodraeth Cymru i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud i gefnogi busnesau y mae’r cyfyngiadau ychwanegol a roddwyd ar waith ar 4 Rhagfyr i reoli lledaeniad COVID-19 wedi effeithio’n uniongyrchol arnynt. Pwrpas y grant yw rhoi cymorth llif arian i fusnesau a’u helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a gyflwynwyd. Mae’r grant yn ceisio ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

 

Darllenwch Mwy

Diweddariad: Ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd ysgolion yn parhau i ddysgu ar-lein tan 18 Ionawr.

Mae'r penderfyniad hwn wedi'i wneud o ganlyniad i gyngor meddygol a gwyddonol, a'r nifer cynyddol o achosion newydd sy'n rhoi pwysau sylweddol ar y gwasanaeth iechyd.

Rhagor o wybodaeth

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 406.3 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9pm ar 30/12/2020

Ail frechlyn COVID-19 wedi cael sêl bendith

Mae ail frechlyn COVID-19 wedi cael sêl bendith a bydd ei gyflwyno ledled Cymru yn dechrau yn y flwyddyn newydd, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd heddiw.

Mae'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) bellach wedi awdurdodi brechlyn AstraZeneca Rhydychen fel un diogel ac effeithiol ar sail adolygiad arbenigol annibynnol manwl o dystiolaeth o dreialon clinigol ar raddfa fawr.

Mae Llywodraeth y DU wedi caffael brechlynnau ar ran y pedair gwlad ac mae tua 100m o'r rhain o frechlyn AstraZeneca Rhydychen, gyda Chymru'n cael ei dyraniad yn seiliedig ar boblogaeth.

darllenwch mwy

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 739.5 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

 

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

 

*Data'n gywir am 9pm ar 22/12/2020

Neges i bobl Cymru cyn y Nadolig

Mae'r Prif Weinidog ac arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi neges i bobl Cymru cyn y Nadolig.

Ar drothwy’r Nadolig, gofynnwn i chi feddwl yn ofalus am yr hyn y ‘dylech’ ei wneud, yn hytrach na’r hyn y ‘cewch’ ei wneud.

Darllenwch mwy

Cyngor newydd i’r rhai sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol – y cynllun ‘gwarchod’ gynt

Mae’r cyngor i’r rhai sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol, y cynllun ‘gwarchod’ gynt, wedi newid o heddiw ymlaen. Y cyngor nawr yw na ddylai’r rhai yn y grŵp hwn fynd i’r gwaith na’r ysgol y tu allan i’w cartref. Mae’r cyngor yn arbennig o berthnasol i’r rhai sy’n gweithio mewn swydd sydd â chysylltiad rheolaidd neu barhaus â phobl eraill, neu swydd lle mae unigolion, am gyfnodau hir, yn rhannu gweithle sydd heb lawer o awyr iach. Bydd llythyr gan Brif Swyddog Meddygol Cymru yn cael ei anfon i gadarnhau’r cyngor hwn ond bydd yn cymryd peth amser i gyrraedd pobl oherwydd cyfnod y Nadolig.

Darllenwch mwy

Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin

Yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru bydd ein gwasanaethau llyfrgelloedd yn parhau ar gyfer y rheiny sy'n gaeth i'w cartrefi ac ar-lein yn unig am y tro.

Mae'r gwasanaethau clicio, casglu a dosbarthu a mynediad i lyfrgelloedd wedi eu hatal dros dro a byddant yn cael eu hadolygu yn unol â chanllawiau cenedlaethol. Os oes gennych ymholiadau ynghylch y gwasanaethau sydd ar gael gennym o hyd, cysylltwch â'ch llyfrgell ranbarthol leol:

 • Rhydaman 01269 598360
 • Caerfyrddin 01267 224824
 • Llanelli 01554 744327

Peidiwch ag anghofio bod y llyfrgell ar gael ar-lein bob dydd. Cofiwch ddilyn tudalennau cyfryngau cymdeithasol Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin a fydd yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a gweithgareddau newydd i'ch difyrru yn ystod y pandemig.

Cwestiynau Cyffredin - Amrywiolyn newydd o Covid-19

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid yn y DU i ymchwilio i'r amrywiolyn hwn ac ymateb iddo. Ewch i'w gwefan i gael rhagor o wybodaeth a chyngor.

 

Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau ychwanegol o roddwyd ar waith i reoli lledaeniad COVID-19 gan ddechrau ddydd Gwener 4 Rhagfyr. Pwrpas y grant yw i gefnogi busnesau gyda cymorth llif arian i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a gyflwynwyd. Mae’r grant yn ceisio ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Ar agor / Ar gau / Cyfyngiadau

Gan fod cyfyngiadau rhybudd lefel pedwar ar waith, mae rhai o wasanaethau’r Cyngor ar gau neu â chyfyngiadau ar waith. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i’n tudalen sy’n dangos pa wasanaethau sydd ar agor, ar gau, neu â chyfyngiadau.

Gwybodaeth i'n tenantiaid yn ein tai

Bydd yr holl waith cynnal a chadw ac archwilio eiddo nad yw'n hanfodol yn cael ei ohirio nes bod y cyfyngiadau wedi'u llacio. Dim ond gwaith cynnal a chadw tai brys a hanfodol fydd yn parhau.

 

Ein tenantiaid

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Bydd ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn aros ar agor drwy gydol y cyfyngiadau lefel rhybudd pedwar. Os oes gennych apwyntiad eisoes wedi'i drefnu, ni fydd yn cael ei effeithio.

Bydd rhai newidiadau dros gyfnod y Nadolig:

 • Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan – pob un ar gau.
 • Noswyl Nadolig a Nos Galan - 8.30am i hanner dydd (apwyntiad olaf 11.30am).

 

Rhagor o wybodaeth ac i wneud apwyntiad

Cymorth busnes

Bydd y cyngor a’r cymorth busnes diweddaraf yn cael eu rhoi ar ein gwefan cyn gynted ag y bydd ar gael. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i fusnesau y mae'n rhaid iddynt gau yn ystod lefel rhybudd pedwar, yn ogystal â gwybodaeth am y ffordd y gellir cael gafael ar rai busnesau sydd ar gau.

 

Cau busnesau: lefel rhybudd 4

Canolfannau hamdden

Mae pob canolfan hamdden ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Bydd yr holl daliadau Debyd Uniongyrchol yn cael eu rhewi ac ni fydd unrhyw daliadau yn cael eu casglu ar gyfer mis Ionawr. Bydd y diwrnodau na ddefnyddir gan ein bod ar gau o 20-31 Rhagfyr (12 diwrnod) yn cael eu hychwanegu at eich aelodaeth pan fyddwn yn ailagor. Felly, nid oes angen i chi wneud dim byd o ran eich aelodaeth. Bydd yr holl gyfrifon sydd wedi'u rhewi yn parhau i fod wedi'u rhewi, gallwn eich sicrhau nad oes angen i chi wneud unrhyw beth i'ch cyfrif.

Bydd pob aelodaeth flynyddol (365, aelodaeth nofio flynyddol) a chardiau Safonol / Tocyn Hamdden Arbennig yn cael eu hymestyn gan ystyried yr amser a gollir o achos bod y canolfannau ar gau.

Bydd unrhyw un sydd wedi talu am weithgareddau neu wedi archebu llogi cyfleusterau o 20 Rhagfyr ymlaen yn cael ei gredydu yn unol â hynny.

Bydd dyddiad ailagor yn cael ei bennu unol â chyhoeddiadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru.

 

Actif Chwaraeon a Hamdden

Cyfyngiadau Lefel Rhybudd Pedwar

Canllawiau ar sut i ddiogelu eich hun a pha reolau sydd yn eu lle i ddiogelu pobl yn lefel rhybudd 4.

Cwestiynau cyffredin

Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru

Mae Prif Weinidog wedi cyhoeddi heno y bydd yn cyflwyno'r cyfyngiadau lefel rhybudd 4 ar gyfer Cymru o hanner nos. Bydd hyn yn golygu y bydd manwerthu nad yw'n hanfodol, gwasanaethau cyswllt agos, campfeydd a chanolfannau hamdden a lletygarwch yn cau ar ddiwedd masnachu heddiw. Bydd cyfyngiadau aros gartref hefyd yn dod i rym o hanner nos. Gall dwy aelwyd ddod at ei gilydd i ffurfio swigen Nadolig ar Ddydd Nadolig yn unig.

Darllenwch mwy

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Yn ystod y saith diwrnod diwethaf*, cafwyd 1,229 o achosion allan o 5,131 o brofion yn Sir Gaerfyrddin - mae 24 y cant o'r bobl a gafodd prawf wedi cael canlyniadau positif.

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 651.1 fesul 100,000 o'r boblogaeth ond mae'r ffigwr hwn wedi'i wyro ychydig oherwydd oedi wrth adrodd.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

 

Gallwch gael gwybodaeth yma

 

*Data'n gywir am 9pm ar 17/12/2020

Trefniadau ailagor ysgolion ym mis Ionawr 2021

Yn anffodus, mae'r sefyllfa bresennol o ran trosglwyddiad Covid-19 ledled Cymru yn ei gwneud yn anodd iawn rhagweld yr effaith y bydd yn ei chael ar lefelau staffio yn ein hysgolion yn dilyn gwyliau'r Nadolig.

Ein blaenoriaeth yw lleihau tarfu ar addysg ein plant a'n pobl ifanc gymaint â phosibl. Fodd bynnag, bydd angen i ysgolion asesu eu lefelau staffio ar ddechrau'r tymor newydd ac o ganlyniad bydd angen rhywfaint o hyblygrwydd o ran disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol.

Darllenwch mwy

Cyngor y Nadolig ar gyfer pobl oedd yn gwarchod

Ffurfio swigen Nadolig os ydych yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol - canllawiau a chwestiynau cyffredin.

Darllenwch mwy

Rhaid canslo neu ohirio digwyddiadau Nadolig cymunedol

Mae ymgynghorwyr diogelwch Sir Gaerfyrddin wedi rhybuddio y gallai unrhyw ddigwyddiadau Nadolig sy’n cynnwys hyd yn oed niferoedd bach o bobl gael effaith ddifrifol ar iechyd y cyhoedd wrth i achosion Covid-19 barhau i godi yn yr ardal.

Mae Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau (ESAG) y sir wedi annog trefnwyr digwyddiadau cymunedol i wneud y peth iawn a chanslo, gohirio neu symud eu digwyddiadau ar-lein i sicrhau bod pobl yn ddiogel yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Yn anffodus, golygai hyn fod yn rhaid hefyd canslo neu ohirio digwyddiadau bychan e.e. teithiau tractorau cymunedol â phellter cymdeithasol, grotos Siôn Corn, gweithdai cynorthwywr Siôn Corn, gorymdeithiau ar sled, digwyddiadau nofio a throchfeydd elusennol, yn ogystal â digwyddiadau hela cefn gwlad a gynhelir yn draddodiadol ar Ddydd San Steffan a Dydd Calan.

Darllenwch mwy

Taliadau prydau ysgol am ddim

Mae taliadau am y tair wythnos (wythnos cyn gwyliau'r Nadolig a dwy wythnos o wyliau Nadolig) wedi'u prosesu a byddant mewn cyfrifon banc naill ai ddydd Gwener 18 Rhagfyr neu ddydd Llun 21 Rhagfyr.

Mae taliadau ar gyfer yr cyfnod atal byr ym mis Hydref hefyd wedi'u prosesu. Mae rhai ymholiadau'n dal heb eu datrys, ond yr ydym yn gweithio gyda theuluoedd i ryddhau taliadau fel mater o frys.

Byddwn nawr yn symud ymlaen i brosesu'r taliadau hunan ynysu. Mae nifer y disgyblion a chymhlethdod y sefyllfaoedd amrywiol mewn ysgolion yn heriol, ond gallaf eich sicrhau bod gennym staff ychwanegol yn gweithio ar hyn i sicrhau bod taliadau'n cael eu gwneud cyn gynted â phosibl yn y flwyddyn newydd.

Rhagor o wybodaeth

Gwasanaethau cofrestru

Mae oedi ar hyn o bryd o ran ein gwasanaethau cofrestru oherwydd effaith Covid-19 – diolch i chi am eich amynedd.

Rhoddir blaenoriaeth i apwyntiadau i gofrestru marwolaeth. Gofynnir i chi wneud apwyntiad drwy ein system archebu a byddwn yn cysylltu â chi ar ôl i ni gael y gwaith papur angenrheidiol gan y meddyg a/neu'r crwner.

Cynghorir rhieni nad oes apwyntiadau ar gael i gofrestru genedigaeth ddiweddar tan 1 Ionawr 2021. Cysylltwch â ni ar ôl y dyddiad hwnnw i wneud trefniadau.

Dylai unrhyw un sy'n dymuno gofyn am gopi o dystysgrif cyn Ionawr 2021 ymweld â www.gov.uk/general-register-office

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, anfonwch e-bost at registrars@sirgar.gov.uk  neu ffoniwch 01267 228210 yn ystod oriau swyddfa - byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn.

 

Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Y Gweinidog Addysg yn egluro ymhellach y system i ddisodli arholiadau cymwysterau cyffredinol yn 2021

Rhannodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, fanylion pellach am y cyfeiriad polisi ynghylch sut y bydd y system i ddisodli arholiadau cymwysterau cyffredinol yn 2021 yn gweithio.

Mae’r Gweinidog wedi cadarnhau mai ei bwriad yw cefnogi cymwysterau cyffredinol yng Nghymru drwy dair elfen:

 • asesiadau nad ydynt yn arholiadau
 • asesiadau mewnol
 • asesiadau a gaiff eu llunio a’u marcio’n allanol

Mae’r newyddion bod Llywodraeth Cymru am fuddsoddi £1.9m ychwanegol mewn adnoddau addysg i gefnogi dysgwyr ym mlynyddoedd 12 ac 13 i baratoi ar gyfer eu hasesiadau Safon Uwch yn ategu’r penderfyniad.

Darllenwch mwy

Ystyried hunanynysu cyn y Nadolig wrth i Covid-19 ledaenu

Gofynnir i bobl yn Sir Gâr ystyried hunanynysu i ddiogelu eu teuluoedd erbyn y Nadolig, gan fod cynnydd sydyn arall yn yr achosion o Covid-19 yn ein cymunedau.

Mae tîm Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gweld cynnydd enfawr yn y galw oherwydd bod y feirws yn lledaenu mor gyflym, gydag oddeutu 600 o achosion newydd dros y dyddiau diwethaf yn unig.

Gan mai 10 diwrnod yw'r rheoliadau hunanynysu presennol, bydd unrhyw un y cysylltir â nhw o heddiw - 15 Rhagfyr - ymlaen yn cael gwybod bod yn rhaid iddynt hunanynysu ar Ddydd Nadolig.

Darllenwch mwy

Newidiadau i'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer taliadau cymorth hunanynysu

O 14 Rhagfyr 2020, mae cymhwysedd wedi'i ymestyn i gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n cwrdd â'r meini prawf canlynol:

 • Mae'r plentyn yn mynychu ysgol, Addysg Bellach neu ofal plant sy'n sefydlu hyd at ac yn cynnwys Blwyddyn 8 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth);
 • Gofynnwyd i'r plentyn hunan-ynysu gan TTP, neu gofynnodd yr ysgol neu'r lleoliad gofal plant iddo hunan-ynysu am 7 neu 10 diwrnod o ganlyniad i achos mewn ysgol, gofal plant neu addysg bellach; a
 • Mae rhieni neu ofalwyr yn cwrdd â meini prawf y prif gynllun neu derbynnir y cais o dan y cynllun dewisol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chael gwybod sut i wneud cais yma.

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer profion cyfresol mewn ysgolion a cholegau o fis Ionawr ymlaen

Dan y broses hon, gofynnir i ddisgyblion a staff sydd wedi’u nodi’n gysylltiadau agos naill ai i hunanynysu fel arfer, neu wneud prawf llif unffordd ar ddechrau’r diwrnod ysgol a thrwy gydol y cyfnod hunanynysu.

Byddai’r rheini sy’n cael canlyniad negatif i’r prawf yn parhau i fynychu’r ysgol fel arfer, a byddai gofyn i’r rheini sy’n cael canlyniad positif hunanynysu a threfnu prawf i gadarnhau’r canlyniad.

Bydd ysgolion a cholegau yn cael cefnogaeth, offer a hyfforddiant i wneud hyn. Bydd pob aelod o staff sy’n gweithio mewn ysgolion arbennig yn cael cynnig profion wythnosol.

Darllenwch mwy

 

Cynllun Rheoli’r Coronafeirws: Lefelau Rhybudd yng Nghymru

Datganiad Ysgrifenedig gan Mark Drakeford AS, Prif Weinidog:

Heddiw rydym yn cyhoeddi diweddariad i'n Cynllun Rheoli’r Coronafeirws, sy'n adeiladu ar y fframwaith cyfyngiadau ‘goleuadau traffig’ a gyflwynwyd yn wreiddiol ym mis Mai. 

Mae’r cynllun wedi’i ddiweddaru yn sefydlu pedair lefel rhybudd, sy'n cyd-fynd â'r mesurau y bydd angen inni eu rhoi ar waith i reoli lledaeniad y feirws yn ystod cyfnod anodd y gaeaf ac i ddiogelu iechyd pobl.

Mae’r cynllun yn esbonio hefyd sut a phryd y bydd Cymru’n symud rhwng y gwahanol lefelau rhybudd hyn. Mae'r mesurau hyn ar gyfer Cymru gyfan wedi'u cynllunio i fod mor syml, mor deg ac mor glir â phosibl a byddant yn rhoi mwy o sicrwydd i bobl a busnesau ynghylch pa gyfyngiadau cyfreithiol fydd yn cael eu cyflwyno, yn dibynnu ar lefel y risg, gan eu helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Darllenwch mwy

Covid-19 yn uwch nag erioed yn Sir Gâr a dal i gynyddu

Mae Covid-19 bellach yn lledaenu'n gyflym yn Sir Gâr wrth i'r gyfradd heintio gynyddu bob dydd.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyhoeddi apêl frys, gan ofyn i bobl gyfyngu ar eu cysylltiadau â phobl eraill mewn ymdrech i atal lledaeniad y feirws.

Mae'r gyfradd achosion positif yn Sir Gâr dros 360 fesul 100,000 o bobl erbyn hyn - y gyfradd achosion uchaf a gofnodwyd yn y sir - ac yn achos pryder difrifol.

Dengys y ffigurau diweddaraf  (am 1pm ar 10/12/2020) fod y gyfradd achosion yn 367.1, o gymharu â 252.2 yn y saith diwrnod blaenorol.

Mae nifer y bobl sy'n hunanynysu - naill ai er mwyn bod yn ofalus neu oherwydd bod Covid-19 arnynt - hefyd yn cael effaith ddifrifol ar gynnal gwasanaethau hanfodol megis ysgolion a gofal cymdeithasol.

Mae timau Profi, Olrhain, Diogelu yn gweithio bob awr o'r dydd i ddelio â'r nifer cynyddol o achosion.

Mae Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole, yn annog pobl i gyfyngu ar eu symudiadau fel nad yw'r feirws yn lledaenu mor hawdd.

 

Darllenwch mwy

Taliadau cymorth hunanynysu

Cyhoeddodd y BBC erthygl yn ddiweddar yn nodi petai’n rhaid i chi hunanynysu y gallech wneud cais am daliad o £500 drwy ap Llywodraeth y DU. Nid yw hyn yn wir yng Nghymru, gallwch gael rhagor o wybodaeth am bwy sy'n gymwys i dderbyn taliadau cymorth a sut i wneud cais ar ein tudalen Newyddion.

Gwneud cais am daliad hunanynysu

Arweinwyr Cyngor yn caniatáu i ysgolion ddysgu o bell

Bydd pob ysgol uwchradd yn Sir Gaerfyrddin yn symud i ddysgu ar-lein o ddydd Llun, 14 Rhagfyr.

Mae’r Cyngor yn caniatáu i bob ysgol gynradd ac ysgol arbennig ddewis a yw am ddysgu o bell neu aros ar agor o ddydd Mawrth, 15 Rhagfyr.

Darllen mwy

Y Gronfa i fusnesau dan Gyfyngiadau symud

Ar 30 Tachwedd cyhoeddodd y Prif Weinidog becyn cymorth gwerth £340m wedi'i gyfeirio'n bennaf at y sectorau lletygarwch, twristiaeth a'r gadwyn gyflenwi gysylltiedig. Mae busnesau sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y cyfyngiadau ychwanegol a roddwyd ar waith ar 4 Rhagfyr i reoli lledaeniad Covid-19.

Pwrpas y gronfa yw cefnogi busnesau i'r flwyddyn newydd gyda chymorth llif arian i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a roddwyd ar waith.

Gofynnwyd i Awdurdodau Lleol ledled Cymru gyflwyno dau grant ar wahân.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar y manylion terfynol a byddwn yn diweddaru ein gwefan pan fydd y canllawiau a'r ffurflenni cais yn hygyrch ar gyfer y ddau grant.

Mae crynodeb o’r ddau grant ar gael ar ein Tudalen Newyddion.

Diweddariadau hyd at 1 Tachwedd, 2020

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Tachwedd, 2020 wedi cael eu harchifo. Os ydych yn chwilio am ddiweddariad penodol sydd bellach wedi’i archifo, cysylltwch â ni.

Lleihau cyfnod Coronafeirws a hunan-ynysu i ddeng niwrnod yng Nghymru

O fory (10 Rhagfyr, 2020), os ydych wedi bod yn agos at rywun sydd wedi profi'n bositif am coronafeirws, mae'r cyfnod hunanynysu wedi newid o 14 i 10 diwrnod.
Mae hyn hefyd yn berthnasol i bobl sy'n hunanynysu ar hyn o bryd a'r rhai sy'n dychwelyd o dramor.
Os ydych yn byw gyda rhywun sydd wedi profi'n bositif, neu os yw'r tîm olrhain cysylltiadau wedi ffonio chi, arhoswch gartref am 10 diwrnod.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r canllawiau diweddaraf am y Nadolig heddiw

Darllenwch Mwy 

Cynllun taliadau £500 yn awr ar gael i rieni a gofalwyr plant sy’n gorfod hunanynysu

Lansiwyd y Cynllun Cymorth Hunanynysu fis diwethaf i roi cymorth ariannol i bobl ar incwm isel neu sy’n wynebu caledi ariannol wedi iddynt gael cyfarwyddyd i hunanynysu gan wasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru.

Bydd y cynllun yn awr yn cael ei ymestyn i helpu rhieni a gofalwyr i gymryd amser i ffwrdd i edrych ar ôl eu plant pan fydd angen iddynt hunanynysu oherwydd bod achosion o’r coronafeirws yn eu hysgol neu yn eu lleoliad gofal plant.

Bydd pobl yn gallu gwneud cais am y taliad hunanynysu o 14 Rhagfyr a bydd taliadau yn cael eu hôl-ddyddio i 23 Hydref.

Darllenwch Mwy

Galw ar bobl i gofio'r pethau sylfaenol a pharchu'r rheolau

Mae achosion o Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin yn parhau i gynyddu, tuedd sy'n peri pryder cyn y Nadolig.

Ar y diwrnod y daw cyfyngiadau cenedlaethol newydd i rym ledled Cymru, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gofyn i bawb wneud mwy o ymdrech i leihau nifer yr  achosion o Covid-19 a helpu gwasanaethau i ymdopi dros gyfnod prysur y Nadolig.

Erbyn hyn, mae 241.6 o achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth (o 1pm ar 03/12/20) - cynnydd ar yr wythnos flaenorol pan oedd 209.2 o achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth.

Darllenwch mwy

Cyfyngiadau teithio diweddaraf i atal coronafeirws

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cadarnhau na chaniateir teithio rhwng Cymru ac ardaloedd o gyfraddau coronafeirws uchel y DU o 6pm heddiw.

Bydd rheoliadau coronafeirws Cymru’n cael eu diwygio i wahardd teithio i ac o ardaloedd haen tri yn Lloegr; ardaloedd lefel tri a phedwar yn yr Alban a Gogledd Iwerddon yn ei chyfanrwydd gan ei bod o dan gyfyngiadau symud ar hyn o bryd.

Bydd canllawiau teithio newydd yn cael eu cyhoeddi yn cynghori pobl yng Nghymru’n gryf i beidio â theithio i rannau eraill o’r DU sydd â lefelau coronafeirws is – ardaloedd haen un a dau yn Lloegr neu ardaloedd lefel un a dau yn yr Alban – i helpu i reoli lledaeniad y feirws.

Bydd rhaid i bobl o Gymru gadw at unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol, gan gynnwys cyfyngiadau ar deithio, sydd mewn grym mewn rhannau eraill o’r DU.

Bydd yr holl gyfyngiadau ar deithio yn y DU yn cael eu hatal rhwng 23 a 27 Rhagfyr i alluogi pobl i gwrdd ag aelodau o’u swigen Nadolig. Bydd pobl sy’n teithio i Ogledd Iwerddon, ac oddi yno, yn cael teithio y diwrnod cyn y cyfnod hwn, a’r diwrnod wedyn.

Darllenwch mwy

Cwestiyanau cyffredin

Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud

Bydd ceisiadau am y Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud yn cau am 5yp ar ddydd Gwener 4ydd Rhagfyr 2020.

Gwnewch gais ar-lein

Y wybodaeth ddiweddaraf: Canllawiau ar dacsis a cherbydau hurio preifat

Gwybodaeth ar gyfer y diwydiant tacsis a cherbydau hurio preifat.

Darllenwch mwy

Cau a dirwyo tafarndai am dorri rheolau Covid-19

Mae dau safle trwyddedig yn Sir Gaerfyrddin wedi cael dirwy o £1,000 am aros ar agor y tu hwnt i'r amser cau presennol, sef 10.20pm.

Rhoddwyd yr hysbysiadau cosb benodedig i weithredwyr y Coopers Arms yn y Betws a Chlwb Rygbi'r Betws am dorri'r rheoliadau Covid-19 presennol.

Mae swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymweld â thua 200 o leoliadau trwyddedig yn ystod y pythefnos diwethaf i weld a ydynt yn cydymffurfio â'r rheoliadau ac i gynnig y cyngor angenrheidiol.

Yn ogystal â chyhoeddi dau hysbysiad cosb benodedig, bu'n rhaid i'r cyngor gymryd camau i gau tri safle lle'r oedd diffygion sylweddol o ran mesurau diogelwch i sicrhau bod eu cwsmeriaid yn ddiogel, sef y Biddulph Arms yn Stryd Newydd, Llanelli; y Greenfield Inn, Llanelli; a'r Wheaten Sheaf yn Abergwili.

Bydd yn rhaid iddynt yn awr ddangos amryw o welliannau cyn y caniateir iddynt ailagor.

Darllenwch mwy

Cyllid i fusnesau

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyllid pellach ddoe ar gyfer y gymuned fusnes.

Rydym yn aros am ragor o fanylion gan Lywodraeth Cymru a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd hyn ar gael.