Y Diweddaraf am Coronafeirws COVID-19

3 diwrnod yn ôl

Y Prif Swyddog Meddygol yn annog menywod beichiog i gael y brechlyn Covid-19

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, yn annog menywod beichiog i dderbyn y cynnig ar unwaith i gael eu brechu yn erbyn Covid-19.

Mae hyn yn dilyn cynnydd yn nifer y menywod beichiog, nad ydynt wedi cael eu brechu, sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty yn dioddef salwch difrifol o ganlyniad i ddal COVID-19.

Mae Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr a Choleg Brenhinol y Bydwragedd wedi argymell y dylai pobl gael y brechlyn gan ei fod yn un o’r dulliau gorau o amddiffyn yn erbyn haint difrifol.

Datganiad Y Prif Swyddog Meddygol 

Cyhoeddi Pas Covid ar gyfer digwyddiadau a chlybiau nos

Bydd rhaid i bobl ddangos Pàs COVID y GIG i fynd i glybiau nos a digwyddiadau yng Nghymru o fis nesaf ymlaen, cyhoeddodd y Prif Weinidog heddiw.

Mae'r mesur yn cael ei gyflwyno i helpu i reoli lledaeniad y coronafeirws. Mae’r achosion yn uchel iawn yng Nghymru ar hyn o bryd, ond bydd y lefel rhybudd yn parhau ar sero am y tair wythnos nesaf.

Wrth gyhoeddi canlyniad yr adolygiad tair wythnos diweddaraf o'r rheoliadau coronafeirws, fe wnaeth y Prif Weinidog heddiw annog pawb i weithio gartref pan fo modd, gan sicrhau eu bod yn cael eu brechu'n llawn.

Bydd ymwybyddiaeth o fesurau diogelu Covid allweddol eraill a chamau i’w gorfodi yn cynyddu. Bydd y mesurau hyn yn cynnwys gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do ac ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Datganiad llawn Llywodraeth Cymru

Cyhoeddiad y JCVI am raglen pigiadau atgyfnerthu yn yr hydref

Eluned Morgan, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Rai wythnosau yn ôl, gofynnwyd i’r JCVI a ddylid lansio ymgyrch i roi dos atgyfnerthu o frechlyn COVID-19 i bobl, yn sgil tystiolaeth a oedd yn dod i’r amlwg fod imiwnedd yn lleihau dros amser. Ar ôl trafod ac ystyried y dystiolaeth dros yr wythnosau diwethaf, mae’r JCVI wedi darparu ei gyngor terfynol, gan argymell yr ymgyrch pigiadau atgyfnerthu yn yr hydref ar gyfer grwpiau penodol."

Mae’r grŵp blaenoriaeth yn rhestru:

 • Pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl ar gyfer oedolion hŷn
 • Pob oedolyn 50 oed a throsodd
 • Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng-flaen
 • Pawb rhwng 16 a 49 oed sydd â chyflyrau iechyd isorweddol sy’n golygu bod mwy o berygl y byddant yn cael COVID-19 difrifol (fel y nodir yn y Llyfr Gwyrdd), a gofalwyr sy’n oedolion
 • Oedolion ar aelwydydd sy’n gysylltiadau i unigolion sydd â llai o imiwnedd

Datganiad llawn

Cyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu a’r Prif Swyddog Meddygol ar frechu plant a phobl ifanc 12-15 oed

Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Ar ôl ystyried yn ofalus, ar sail iechyd y cyhoedd, mae Prif Swyddogion Meddygol y DU yn argymell y dylai pob plentyn a pherson ifanc 12-15 oed, nad ydynt eisoes wedi'u cynnwys o dan gyngor presennol y Cyd-bwyllgor, gael cynnig dos cyntaf o frechlyn COVID-19 Pfizer-BioNTech."

Datganiad llawn

cyngor y Cyd-bwyllgor ar Frechu ag Imiwneiddio (JCVI) ar gynnig brechiad pellach i unigolion sy’n ddifrifol imiwnoataliedig

"Heddiw, mae'r Cyd-bwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) wedi dweud y dylid cynnig trydydd dos o frechlyn COVID-19 cynradd i unigolion, 12 oed neu hŷn, a oedd yn imiwnoataliedig iawn ar adeg ei dos cyntaf neu ail o’r brechlyn, neu’r ddau. Y rheswm dros hyn yw na fydd rhai unigolion sy’n ddifrifol imiwnoataliedig oherwydd cyflyrau iechyd isorweddol neu triniaethau meddygol penodol yn cyrraedd imiwnedd llawn o ganlyniad i’r ddwy frechiad gyntaf o’r brechlyn COVID-19," Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Datganiad llawn gan y Llywodraeth Cymru

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 34 AR GAEL I’W DDARLLEN

Dim newid i reolau COVID yng Nghymru

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford yn annog pobl yng Nghymru i gael eu brechu a pharhau i gymryd y camau, sy’n gyfarwydd iawn i ni bellach, er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r cynnydd mewn achosion o’r coronafeirws.

Daw hyn wrth iddo gadarnhau na fydd newidiadau sylweddol i’r rheolau Covid yn ystod y cylch diweddaraf hwn o 21 diwrnod.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Tynnu plant a phobl ifanc oddi ar y rhestr warchod

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan wedi cyhoeddi nad yw plant a phobl ifanc bellach yn cael eu hystyried yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol mewn perthynas â Covid-19, a’u bod yn mynd i gael eu tynnu oddi ar y rhestr gwarchod cleifion.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Cymorth a chyngor i fusnesau yn ystod lefel rhybudd 0

Rydym yn parhau i weithio gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch @H_S_E i gadw mewn cysylltiad â busnesau yn Sir Gaerfyrddin i sicrhau eu bod yn gweithredu'n ddiogel ar lefel rhybudd 0.

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, gan weithio ochr yn ochr â'n swyddogion, yn darparu cyngor ac arweiniad i reoli risg a diogelu gweithwyr, cwsmeriaid ac ymwelwyr a chymryd camau lle mae pryderon am ddiogelwch.

Gadael neb ar Ôl wrth i fyrddau Iechyd weithio i frechu pawb dros 16 oed

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yn annog pawb i dderbyn y cynnig i gael eu brechiad COVID, yng ngoleuni’r cadarnhad y bydd pob person ifanc 16 ac 17 oed yng Nghymru wedi cael cynnig brechlyn COVID erbyn diwedd yr wythnos hon.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Hunanynysu ar lefel rhybudd 0

Sut a phryd mae angen i chi a’ch aelwyd hunanynysu os oes gennych chi symptomau, os ydych chi wedi cael canlyniad positif, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â Covid-19 ar lefel rhybudd 0.

Canllawiau Hunanynysu

Prif Weinidog Cymru yn cadarnhau cyflwyno lefel rhybudd sero yng Nghymru o 7 Awst 2021

Dyma’r prif newidiadau fydd yn dod i rym o 6am yfory:

 Ni fydd unrhyw gyfyngiad ar nifer y bobl y cewch gwrdd â nhw dan do nac yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn cartrefi preifat, mannau cyhoeddus a digwyddiadau.

 Bydd y nifer bach o fusnesau a oedd yn dal i orfod bod ar gau, gan gynnwys clybiau nôs, yn cael ailagor.

 Ni fydd yn ofyniad cyfreithiol ichi wisgo masg mewn lleoliadau lletygarwch. Ond rydyn ni’n dal i’ch annog i wisgo un yn y llefydd hynny pan fo’n ymarferol.

 Os ydych wedi’ch brechu’n llawn neu dan 18 oed, ni fydd angen ichi hunanynysu mwyach ar ôl cysylltiad agos â rhywun sydd â coronafeirws. Bydd dal angen ichi gael prawf ar ddiwrnod 2 ac 8. A rhaid i unrhyw un sy’n profi’n bositif hunanynysu am 10 diwrnod.

 Rhaid i fusnesau, gweithleoedd a mannau cyhoeddus gymryd mesurau rhesymol i leihau’r risg o ledaenu coronafeirws. Bydd ganddyn nhw hefyd fwy o hyblygrwydd i addasu eu mesurau coronafeirws ar sail eu hasesiad risg – gall hyn olygu llai o bwyslais ar gadw pellter.

Mwy o wybodaeth yma: https://llyw.cymru/cymrun-symud-i-lefel-rhybudd-sero

 

 

 

Dim angen i oedolion sydd wedi eu brechu’n llawn hunanynysu

Ni fydd yr holl oedolion sydd wedi eu brechu’n llawn yn gorfod hunanynysu mwyach os cânt eu nodi fel un o gysylltiadau agos rhywun sydd â choronafeirws o 7 Awst.

Hefyd ni fydd angen i blant a phobl ifanc dan 18 oed hunanynysu os cânt eu nodi fel cyswllt agos i achos positif.  Ond bydd yn rhaid i bawb sy’n profi’n bositif am y coronafeirws neu sydd â symptomau hunanynysu am 10 diwrnod o hyd, p’un a ydynt wedi cael eu brechu ai peidio.

Taliadau Cymorth Hunanynysu

Os cawsoch eich cynghori i hunan-ynysu trwy Ap Covid-19 y GIG yna mae'n rhaid i chi gofrestru'ch manylion gyda Test, Trace, Protect (TTP) o fewn eich cyfnod ynysu 10 diwrnod. Mae rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru gyda TTP ar gael ar wefan y GIG.

Y Gronfa Cadernid Economaidd (ERF) - Trosiant o lai na £85,000

Mae’r grant yn agored i geisiadau a bydd ar agor am 2 wythnos, hyd at canol dydd ar Ddydd Llun 9fed o Awst.

Bydd cymorth i fusnesau â throsiant yn fwy na £85,000 yn cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Gallwch wneud cais am y grant hwn ar wefan wefan Busnes Cymru, a bydd y grant yn cau am ganol dydd, ddydd Mawrth 27 Gorffennaf 2021.

Gwneud cais i'r ERF

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Ebrill, 2021

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Ebrill, 2021, wedi cael eu harchifo. Os ydych yn chwilio am ddiweddariad penodol sydd bellach wedi’i archifo, cysylltwch â ni.

Cyhoeddiad y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar frechu plant a phobl ifanc

Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws wedi’i ymestyn tan 30 Medi 2021. O 1 Gorffennaf 2021 ymlaen, bydd y llywodraeth yn talu 70% o gyflogau hyd at uchafswm o £2,187.50 am yr oriau y mae’r cyflogai ar ffyrlo.

O 1 Awst 2021 ymlaen, bydd y llywodraeth yn talu 60% o gyflogau hyd at uchafswm o £1,875 am yr oriau y mae’r cyflogai ar ffyrlo.

Ar gyfer hawliadau o 1 Gorffennaf 2021 ymlaen, mae’n rhaid i gyflogwyr ychwanegu at gyflog eu cyflogeion er mwyn sicrhau eu bod yn cael 80% o’u cyflog (hyd at £2,500) ar gyfer yr oriau y maent ar ffyrlo. Mae’r uchafswm yn gymesur â’r oriau na chawsant eu gweithio.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am sut mae’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws yn newid.

Mae’n rhaid i hawliadau am ddiwrnodau ffyrlo ym mis Gorffennaf 2021 gael eu cyflwyno erbyn 16 Awst 2021.

 

Diweddariad amseroedd agor i glinigau cerdded i mewn yng nghanolfanau brechu torfol

Bydd clinigau cerdded i mewn ar gyfer dos cyntaf ac ail ddos yn parhau i redeg ym mhob canolfan Hywel Dda ar draws Sir Gaerfyrddin.

Gwiriwch ameroedd agor eich ganolfan lleol yma a galwch mewn i dderbyn eich dos cyntaf, ar gael i bawb dros 18 mlwydd oed, neu os yw’n amser i chi gael eich ail ddos (wyth wythnos ar ôl eich dos cyntaf).

Nid oes angen cysylltu â’r bwrdd iechyd cyn mynychu clinig cerdded i mewn ond os ydych eisiau trefnu apwyntiad gallwch dal wneud drwy gysylltu â tîm llogi ar 0300 303 8322 neu drwy e-bostio  COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

“Y camau nesaf tuag at lai o reolau COVID” – Prif Weinidog Cymru

O 17 Gorffennaf, bydd Cymru yn symud yn llawn i lefel rhybudd un, sy’n golygu:

 • Gall hyd at chwech o bobl gyfarfod dan do mewn cartrefi preifat a llety gwyliau.  
 • Gellir cynnal digwyddiadau sydd wedi’u trefnu dan do ar gyfer hyd at 1,000 yn eistedd a hyd at 200 yn sefyll. 
 • Gall canolfannau sglefrio iâ ailagor.

Bydd Cymru hefyd yn cymryd y cam cyntaf i lefel rhybudd sero wrth i’r cyfyngiadau ar faint o bobl all gyfarfod mewn mannau cyhoeddus neu mewn digwyddiadau ddod i ben. Bydd mwy o hyblygrwydd hefyd o ran pellter corfforol mewn digwyddiadau a safleoedd awyr agored.

Hefyd o 17 Gorffennaf:

 • Rheolau newydd ar gyfer canolfannau gweithgarwch preswyl i blant fel y gall grwpiau o hyd at 30 o blant ymweld.
 • Gofyniad penodol i gyflogwyr ddarparu gwybodaeth gynhwysfawr ar y risgiau a’r camau lliniaru a nodwyd yn eu hasesiad risg COVID ar gyfer eu gweithwyr.

Os bydd Cymru yn symud i lefel rhybudd sero ar 7 Awst, bydd pob safle yn cael agor, a’r rhan fwyaf – er nad pob un – o’r cyfyngiadau yn dod i ben, a bydd yn dal i fod yn ofynnol i bob sefydliad a busnes gynnal asesiadau risg COVID. Bydd y rhain yn penderfynu pa fesurau rhesymol y mae angen eu gweithredu er mwyn cadw’r gweithwyr, y cwsmeriaid a’r ymwelwyr yn ddiogel.

Ni fydd unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol chwaith ar nifer y bobl all gyfarfod â’i gilydd dan do, gan gynnwys mewn cartrefi preifat.

Bydd yn dal i fod yn ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchuddion wyneb yn y rhan fwyaf o ardaloedd cyhoeddus dan do ac ar drafnidiaeth gyhoeddus ar lefel rhybudd sero o 7 Awst, ac eithrio lleoliadau lletygarwch.

Datganiad llawn Llywodraeth Cymru

Gorchuddion wyneb i barhau i helpu i ddiogelu Cymru

Mae'r Gweinidogion wedi cadarnhau y bydd gorchuddion wyneb yn parhau i chwarae rhan bwysig wrth helpu i ddiogelu pawb rhag y coronafeirws yng Nghymru.

Wrth i Lywodraeth Cymru baratoi i gyhoeddi Cynllun Rheoli’r Coronafeirws wedi'i ddiweddaru, yn nodi’r hyn a fydd yn digwydd y tu hwnt i lefel rhybudd un, bydd gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn ofynnol mewn rhai lleoliadau, fel ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn tacsis ac mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, o leiaf, tra bo’r coronafeirws yn parhau i beri bygythiad i iechyd y cyhoedd.

Mae ystyriaeth weithredol bellach yn cael ei rhoi i a ddylai gorchuddion wyneb fod yn ofynnol mewn lleoliadau eraill hefyd, fel lleoliadau manwerthu, os caiff y cyfyngiadau eu llacio ymhellach.

Ar hyn o bryd mae Cymru ar lefel rhybudd un – mae gorchuddion wyneb yn orfodol ym mhob man cyhoeddus dan do ar lefel rhybudd un ac uwch.

Dydd Gwener, bydd y Gweinidogion yn cynnal yr adolygiad 21 diwrnod rheolaidd o’r rheoliadau coronafeirws, a fydd yn nodi a ellir llacio'r cyfyngiadau mewn rhai mannau dan do, gan gynnwys yng nghartrefi pobl.

Byddant hefyd yn cyhoeddi cynlluniau newydd yn nodi sut y bydd Cymru yn symud y tu hwnt i lefel rhybudd un i lefel rhybudd sero newydd, gyda llai o gyfyngiadau cyfreithiol.

Darllenwch mwy

Cyhoeddi newidiadau i gadw ysgolion yn ddiogel a dysgwyr yn dysgu

Heddiw mae'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, wedi ysgrifennu at bob pennaeth yng Nghymru i roi mwy o eglurder am sut gall ysgolion a cholegau barhau i weithredu'n ddiogel pan fyddant yn dychwelyd ym mis Medi.

Mae tri phrif newid yn cael eu cynnig i ddod â rhywfaint o normalrwydd yn ôl i addysg cyn tymor newydd yr hydref. Dyma’r newidiadau:

 • ni fydd gorchuddion wyneb yn cael eu hargymell bellach yn rheolaidd mewn ystafelloedd dosbarth
 • ni fydd angen grwpiau cyswllt mwyach ar gyfer disgyblion ysgol na dysgwyr llawn amser mewn colegau. Byddwn yn defnyddio ein system Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) er mwyn nodi cysylltiadau agos dysgwyr sydd wedi profi'n bositif
 • bydd amseroedd sesiwn arferol yn ailddechrau

rhagor o wybodaeth

Mynnwch eich brechiad – galwch heibio am eich dos y penwythnos hwn

Bydd canolfannau brechu ar draws sawl rhan o Gymru ar agor ar gyfer apwyntiadau galw i mewn o'r penwythnos hwn ymlaen wrth i'r Gweinidog Iechyd alw ar bob oedolyn i gael eu brechu.

Hyd yn hyn, mae 75% o bobl dan 50 oed yng Nghymru wedi cael eu dos cyntaf. Gall pob unigolyn sydd dros 18 oed fynd i rai canolfannau brechu i gael eu dos cyntaf o frechlyn Covid heb fod arnynt angen apwyntiad wedi’i drefnu ymlaen llaw, ac mae oedolion ifanc yn arbennig yn cael eu hannog i fanteisio ar y cynnig hwn.

Fersiwn ddigidol Pàs COVID y GIG ar gael yng Nghymru ar gyfer teithiau brys

Bydd pobl sy’n byw yng Nghymru sydd wedi cael y brechlyn COVID yn gallu gweld eu statws brechu ar y rhyngrwyd o heddiw ymlaen [25ain Mehefin] i gynhyrchu Pàs COVID y GIG ar gyfer teithio rhyngwladol allanol ar frys.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Newidiadau i’r rheolau ar stop am bedair wythnos wrth i amrywiolyn delta ledaenu

Ddydd Gwener (18 Mehefin), bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn cyhoeddi na fydd rheolau’r coronafeirws yn newid am bedair wythnos arall er mwyn helpu i ddiogelu rhag yr amrywiolyn delta newydd.

Bydd rhaglen frechu Cymru, sydd wedi bod ar flaen y gad yn rhyngwladol, yn cyflymu’r gwaith o roi ail ddosau i bobl dros y pedair wythnos nesaf – bwriedir rhoi mwy na hanner miliwn o ddosau  er mwyn helpu i atal ton newydd o salwch difrifol wrth i achosion o’r coronafeirws ddechrau codi.

Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod bron 490 o achosion o’r amrywiolyn delta yng Nghymru. Mae mwy na phedwar o bob pum achos newydd o Covid yng Nghymru yn ganlyniad i’r amrywiolyn delta ac nid yw bron dwy ran o dair o’r achosion hynny yn gysylltiedig â theithio neu ddod i gysylltiad ag achos arall, sy’n awgrymu ei fod yn cael ei ledaenu yn y gymuned.

Mae cyfradd yr achosion o coronafeirws yng Nghymru wedi codi’n raddol ers diwedd mis Mai, ac mae cyfradd yr achosion positif wedi mwy na dyblu – er mai dyma’r gyfradd isaf yn y DU o hyd.

Datganiad llawn Llywodraeth Cymru

Y Gweinidog Iechyd yn annog pobl i gael eu brechu wrth i nifer yr achosion o’r amrywiolyn Delta gynyddu

Wrth i Gymru weld cynnydd yn nifer yr achosion o amrywiolyn Delta, mae pobl yn cael eu hannog i fanteisio ar eu cynnig o frechlyn.

Datganiad llawn Llywodraeth Cymru

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Mawrth, 2021

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Mawrth, 2021, wedi cael eu harchifo. Os ydych yn chwilio am ddiweddariad penodol sydd bellach wedi’i archifo, cysylltwch â ni.

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 23 AR GAEL I’W DDARLLEN

Clingau cerdded i mewn

Clingau cerdded i mewn dos cyntaf ac yr ail ddos Dydd Iau 17 Mehefin i Ddydd Sul 20 Mehefin. Bydd brechlynnau’n cael eu dyrranu ar sail y cyntaf i’r felin. Nid oes angen cysylltu â’r bwrdd Iechyd i drefnu apwyntiad. Os oes gennych apwyntiad wedi’i drefnu ar gyfer y dyddiadau hynny, cadwch amser eich apwyntiad. Os ydych eisoes wedi cofrestru gan ddefnyddio ein ffurfln ar-lein, mae croeso i chi fynychu’r clinig cerdded i mewn o hyd.

Clinigau brechu dos cyntaf cerdded mewn (18 oed a hŷn)

 • Aberystwyth (Llyfrgell Thomas Parry, SY23 3FL) 10am i 8pm ar Ddydd Iau 17 Mehefin, Dydd Gwener 18 Mehefin, Dydd Sadwrn 19 Mehefin a Ddydd Sul 20 Mehefin
 • Caerfyrddin (Canolfan Cynhadledd Halliwell, Prifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant, SA31 3EP) 10am i 8pm ar Ddydd Iau 17 Mehefin, Dydd Gwener 18 Mehefin, Dydd Sadwrn 19 Mehefin a Ddydd Sul 20 Mehefin
 • Hwlffordd (Archifau Sir Benfro, SA61 2PE) 10am i 8pm ar Ddydd Iau 17 Mehefin, Dydd Gwener 18 Mehefin, Dydd Sadwrn 19 Mehefin a Ddydd Sul 20 Mehefin
 • Llanelli (Theatr Ffwrnes, SA15 3YE) 10am i 8pm ar Ddydd Iau 17 Mehefin, Dydd Gwener 18 Mehefin, Dydd Sadwrn 19 Mehefin a Ddydd Sul 20 Mehefin
 • Dinbych y Pysgod (Canolfan Hamdden Dinbych y Pysgod, SA70 8EJ) 10am i 8pm ar Ddydd Sul 20 Mehefin

Clinigau brechu ail ddos cerdded i mewn

Gallwch fynychu un o’r clinigau cerdded mewn canlynol os ydych wedi cael dos cyntaf o frechiad AstraZeneca ar neu cyn 25 Ebrill:

 • Caerfyrddin (gyrru trwodd yn unig – Maes Sioe Siroedd Unedig, SA33 5DR) 10am i 8pm ar Ddydd Iau 17 Mehefin a Dydd Gwener 18 Mehefin
 • Dinbych y Pysgod (Canolfan Hamdden Dinbych y Pysgod, SA70 8EJ) 10am i 8pm ar Ddydd Gwener 18 Mehefin a Dydd Sadwrn 19 Mehefin.

 

Os na allwch chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod ddefnyddio ffurflen ar-lein, cysylltwch â’n tîm apwyntiadau ar 0300 303 8322.

Pwysig: Trwy deithio i ganolfan, rydych chi’n derbyn bod risg y bydd pob brechlyn wedi cael ei ddyrannu cyn i chi gyrraedd. Os byddwch chi’n cyrraedd ar ôl i’r holl frechlynnau gael eu dyrannu, byddwn yn cymryd eich manylion cyswllt ac yn eich ychwanegu at ein rhestr wrth gefn.

Help i ddysgwyr gymryd eu camau nesaf wrth i Gymru symud ymlaen

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi cynllun Adnewyddu a Diwygio Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg.

Mae'r cynllun yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio £150m o fuddsoddiad ychwanegol yn 2021-22 i barhau i gefnogi dysgwyr, athrawon a staff ar bob lefel i helpu i adfer y system addysg yng Nghymru yn dilyn y pandemig.

rhagor o wybodaeth

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 22 AR GAEL I’W DDARLLEN

Clwstwr o achosion o Covid-19 ym Mhontyberem

Mae clwstwr bach o achosion o Covid-19 wedi'i nodi yn ardal Pontyberem. Ar hyn o bryd mae 18 achos (yn gywir ar 09/06/21) sy'n gysylltiedig ag achlysuron cymdeithasol hysbys neu lle mae'r feirws wedi cael ei drosglwyddo rhwng pobl sy'n byw gyda'i gilydd.

Rhagor o wybodaeth

Y Prif Weinidog yn cadarnhau camau i symud yn raddol i lefel rhybudd 1

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi y gall hyd at 30 o bobl gyfarfod yn yr awyr agored ac y gellir cynnal gweithgareddau awyr agored mawr o ddydd Llun ymlaen, wrth i Gymru symud i lefel rhybudd 1.

Bydd modd cynyddu maint aelwydydd estynedig i hyd at dair aelwyd, a bydd aelwyd arall sydd ag un oedolyn neu un oedolyn â chyfrifoldebau gofalu yn cael ymuno â’r aelwyd hefyd.

Byddwn yn symud yn raddol i lefel rhybudd 1, gan ailddechrau digwyddiadau awyr agored gyntaf. Bydd y Gweinidogion yn adolygu’r sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd eto, cyn 21 Mehefin, i benderfynu a all digwyddiadau o dan do ailddechrau.

Bydd cam cyntaf y symud i lefel rhybudd 1 yn golygu bod y canlynol yn cael ei ganiatáu, o ddydd Llun 7 Mehefin ymlaen:

 • Gall hyd at 30 o bobl gyfarfod yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn gerddi preifat, lletygarwch awyr agored a mannau cyhoeddus
 • Gall cynulliadau a digwyddiadau mwy wedi’u trefnu, fel cyngherddau, gemau pêl-droed a gweithgareddau chwaraeon, fel grwpiau rhedeg wedi’u trefnu gael eu cynnal yn yr awyr agored, gyda hyd at 4,000 o bobl yn sefyll a 10,000 o bobl yn eistedd. Rhaid i holl drefnwyr digwyddiadau a gweithgareddau gynnal asesiad risg llawn a gosod mesurau i atal lledaeniad y coronafeirws, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol

Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried newidiadau pellach i’r rheoliadau ar weithgareddau o dan do yn ddiweddarach yn y mis, os bydd amodau iechyd y cyhoedd yn caniatáu.

Maent yn cynnwys:

 • Y rheol chwech o bobl ar gyfer cwrdd o dan do mewn cartrefi preifat a llety gwyliau
 • Cynyddu’r niferoedd a ganiateir ar gyfer digwyddiadau o dan do a chynulliadau wedi’u trefnu o dan do.
 • Agor canolfannau sglefrio iâ

Datganiad Llywodraeth Cymru

Ar agor - Y Gronfa Cadernid Economaidd

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael drwy'r Gronfa Cadernid Economaidd (ERF).

Bydd y Gronfa yn darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig yr effeithiwyd arnynt yn ariannol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus Covid-19.

Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) yr effeithiwyd yn uniongyrchol arnynt gan y cyfyngiadau oedd ar waith yn ystod y cyfnod o 1 Mai, 2021 hyd at 30 Mehefin, 2021.

Bydd y grant yn agored i geisiadau yn Sir Gaerfyrddin o ganol canol dydd ar y 3ydd o Fehefin 2021 a bydd yn cau am 5pm ar 30ain o Fehefin 2021.

Rhagor o wybodaeth

 

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 21 AR GAEL I’W DDARLLEN

Parhau i olrhain cysylltiadau yng Nghymru hyd fis Mawrth 2022

Bydd £32m ychwanegol yn cael ei fuddsoddi i ymestyn y gwasanaeth olrhain cysylltiadau hyd fis Mawrth 2022.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Cael profion llif unffordd COVID-19 cyflym os nad oes gennych symptomau

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 20 AR GAEL I’W DDARLLEN

Cofiwch bacio’ch prawf Covid os byddwch yn dod ar wyliau i Gymru

Mae ymwelwyr yn cael eu hannog i bacio profion llif unffordd os byddant yn dod ar wyliau i Gymru o ardaloedd yn y Deyrnas Unedig sydd â chyfraddau uwch o’r coronafeirws.

Gofynnodd Prif Weinidog Cymru i bob ymwelydd o’r ardaloedd hynny, gan gynnwys rhannau o Loegr sydd â lefelau uchel o amrywiolyn India sy’n peri pryder, i gymryd camau ychwanegol i helpu i ddiogelu Cymru.

Darllenwch mwy

Gwahoddir pobl dros 21 oed i gofrestru os ydynt am drefnu apwyntiad i gael brechlyn

Os ydych chi'n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro ac yn cwrdd ag un o'r meini prawf canlynol, gallwch bellach gofrestru i gael eich brechlyn COVID cyntaf:

 • 21 oed neu'n hŷn
 • rhwng 16 a 64 oed ac mae gennych gyflyrau iechyd sylfaenol sy'n eich rhoi mewn mwy o berygl o farwolaethau COVID-19
 • gweithio mewn cartref gofal neu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro
 • yw prif ofalwr di-dâl oedolyn oedrannus neu oedolyn anabl sydd mewn mwy o berygl o farwolaethau COVID-19, neu blentyn â niwro-anableddau difrifol

Rydym bellach yn blaenoriaethu cysylltiadau aelwydydd oedolion â system imiwnedd gwan i gael y brechlyn. Os ydych yn 16 oed neu’n hŷn ac yn dod i gysylltiad ag oedolyn â system imiwnedd gwan ar eich aelwyd, llenwch y ffurflen hunanatgyfeirio hon ar wefan y GIG.

Ffurflen gofrestru ar gyfer brechlyn COVID cyntaf

Y Gweinidog Iechyd newydd yn gofyn i bobl Cymru fynd ar eu gwyliau yn y DU eleni

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yn gofyn i bobl fynd ar eu gwyliau yng Nghymru a manteisio ar y cyfle i fwyhau ei phrydferthwch, wrth i’r frwydr yn erbyn y coronafeirws barhau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod preswylwyr yng Nghymru yn gallu gwneud cais am dystysgrif brechu ar gyfer teithio rhyngwladol brys. Mae’r dystysgrif yn ffordd o ddangos eu bod wedi cael cwrs llawn o frechlyn COVID-19.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Cadernid Economaidd

Mae Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru ar agor. Gall busnesau cymwys sydd â throsiant o fwy na £85k y flwyddyn wneud cais ar y wefan Llywodraeth Cymru.

Bydd busnesau cymwys sydd â throsiant blynyddol o lai na £85k yn gallu gwneud cais wythnos nesaf trwy eu hawdurdod lleol.

Llywodraeth Cymru

Cael tystysgrif brechiad ar gyfer teithio rhyngwladol

Beth sydd angen i chi wneud i gael tystysgrif brechiad er mwyn teithio'n rhyngwladol.

Llywodraeth Cymru - Cwestiynau cyffredin

Gronfa newydd i weithwyr llawrydd - ar agor

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cam dau y Gronfa i Weithwyr Llawrydd er mwyn estyn y cymorth sydd ar gael i helpu gweithwyr proffesiynol llawrydd i ymdopi â chanlyniadau economaidd y coronafeirws.

Gall y gronfa hon roi taliadau untro o £2,500 i helpu gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy’n parhau i wynebu heriau ariannol yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill, 2021, a 30 Mawrth, 2021, o ganlyniad i’r pandemig Covid-19.

Rhagor o wybodaeth

Y Prif Weinidog yn cadarnhau rheolau newydd i Gymru ar deithio rhyngwladol

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd teithio rhyngwladol yn ailddechrau i bobl yng Nghymru o ddydd Llun 17 Mai.

Fel rhan o’r newidiadau i reoliadau’r coronafeirws yng Nghymru, bydd pobl sy’n byw yng Nghymru yn cael teithio i rai cyrchfannau tramor heb fod angen iddynt dreulio cyfnod mewn cwarantin ar ôl dychwelyd. Ond bydd camau diogelwch ychwanegol yn cael eu cyflwyno i helpu i atal achosion newydd o’r coronafeirws rhag cael eu mewnforio i Gymru. 

Bydd system goleuadau traffig, fel sydd gan Loegr a’r Alban, yn cael ei chyflwyno. Bydd gwledydd yn cael eu rhoi mewn categori gwyrdd, oren neu goch, gan ddibynnu beth yw'r cyfraddau coronafeirws yn y gwledydd hynny.

Mae cwarantin gorfodol ar waith ar gyfer pawb sy'n dychwelyd i'r DU o wledydd ar y rhestrau oren a choch. Rhaid i bawb sy'n dychwelyd ar ôl teithio dramor gael prawf PCR.

Cymru yn symud i lefel rhybudd 2

Bydd Cymru yn symud i lefel rhybudd 2 ddydd Llun. Mae’r newidiadau i gyfyngiadau’r coronafeirws, a ddaw i rym ddydd Llun 17 Mai, yn cynnwys y canlynol:

 • Gall lleoliadau lletygarwch dan do ailagor - gall chwe pherson o hyd at chwe aelwyd (heb gynnwys plant o dan 11 oed) archebu
 • Gall pob llety gwyliau ailagor yn llawn
 • Gall lleoliadau adloniant, gan gynnwys sinemâu, neuaddau bingo, alïau bowlio, canolfannau chwarae dan do, casinos, arcedau difyrion a theatrau ailagor. Gall sinemâu, theatrau, neuaddau cyngerdd a meysydd chwaraeon werthu bwyd a diod cyn belled â’i fod i’w fwyta a’i yfed wrth eistedd i wylio’r perfformiad;
 • Gall atyniadau dan do i ymwelwyr ailagor, gan gynnwys amgueddfeydd ac orielau;
 • Gall hyd at 30 o bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau dan do wedi’u trefnu a hyd at 50 o bobl mewn gweithgareddau awyr agored wedi’u trefnu. Mae hyn yn cynnwys derbyniadau priodas a the angladd.
 • Bydd teithio rhyngwladol yn ailddechrau 

Os bydd yr amodau o ran iechyd y cyhoedd yn aros yn gadarnhaol, bydd yr adolygiad tair wythnos nesaf yn ystyried y canlynol:

 • Newidiadau pellach o ran cwrdd â phobl mewn cartrefi preifat;
 • Cynyddu nifer y bobl a all gwrdd yn yr awyr agored a nifer y bobl a all fynd i weithgareddau a digwyddiadau wedi’u trefnu, gan gynnwys derbyniadau priodas, i 50 dan do a 100 yn yr awyr agored;
 • Caniatáu i ddigwyddiadau mwy o faint gael eu cynnal dan do ac yn yr awyr agored.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 18 AR GAEL I’W DDARLLEN

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 10.6 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 12/05/2021

Canllawiau ar ailagor mannau addoli: coronafeirws

 

Canllawiau ar gyfer busnesau twristiaeth a lletygarwch: coronafeirws

Canllawiau i fusnesau twristiaeth a lletygarwch i gadw gweithwyr ac ymwelwyr yn ddiogel yn ystod pandemig coronafeirws (Covid-19).

Annog gofalwyr di-dâl i ddefnyddio pecynnau hunan-brawf Covid cyflym

Mae mynediad at becynnau hunan-brawf COVID cyflym - profion llif unffordd - bellach ar gael i ofalwyr di-dâl.

Bydd pob unigolyn yn cael casglu neu archebu dau becyn o saith hunan-brawf Covid cyflym i'w defnyddio gartref fel mater o drefn. Argymhellir fod profion yn cael eu cynnal ddwywaith yr wythnos (3 neu 4 diwrnod ar wahân), gan gofnodi pob canlyniad ar borth llywodraeth y DU.

Gall pobl archebu prawf ar-lein neu gellir eu casglu o safleoedd prawf penodol ledled Cymru, heb fod angen apwyntiad.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Cefnogaeth bellach i fusnesau Cymru

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi y bydd busnesau yng Nghymru sy'n parhau i gael eu heffeithio gan gyfyngiadau’r coronafeirws yn gallu hawlio hyd at £25,000 yn rhagor o gefnogaeth i helpu i dalu costau parhaus.

Daw'r pecyn nesaf hwn o gymorth busnes wrth i Lywodraeth Cymru gadarnhau y bydd hyd at chwech o bobl o chwe aelwyd wahanol yn gallu cyfarfod mewn lleoliadau dan do a reoleiddir, fel caffis a thafarndai, pan fyddant yn agor o Fai 17 ymlaen.

Bydd y pecyn cymorth diweddaraf hwn yn helpu'r busnesau hynny sy'n parhau i gael eu heffeithio gan gyfyngiadau, i dalu costau parhaus hyd at ddiwedd mis Mehefin wrth iddynt baratoi ar gyfer ailagor ac amodau masnachu mwy arferol.

Darllenwch mwy

Digwyddiadau prawf peilot Cymru

Wrth i gyfyngiadau'r coronafeirws barhau i lacio yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhestr arfaethedig o ddigwyddiadau prawf peilot i'w cynnal dros yr wythnosau nesaf.

Rhagor o wybodaeth

Y Prif Swyddogion Meddygol yn cytuno i ostwng lefel rhybudd COVID-19 yn y DU

Datganiad gan Brif Swyddogion Meddygol y DU yn lleihau'r lefel rhybudd COVID-19 yn y DU o lefel 4 i lefel 3.

Darllenwch mwy

Annog pobl dros 30 oed i gysylltu â'r bwrdd iechyd i gael y brechiad Covid cyntaf

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gofyn i unrhyw un dros 30 oed sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin gysylltu â'r bwrdd iechyd os nad ydyn nhw wedi derbyn apwyntiad brechlyn Covid-19 cyntaf eto.

Os ydych rhwng 30 a 49 oed ac nad ydych wedi derbyn apwyntiad, cysylltwch â'r bwrdd iechyd cyn gynted â phosibl.

Gallwch ganslo neu aildrefnu apwyntiad cyfredol, trwy ffonio'r bwrdd iechyd ar 0300 303 8322.

Datganiad llawn

Cadarnhau llacio cyfyngiadau coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau newidiadau i'r cyfyngiadau coronafeirws yng Nghymru o ddydd Llun 3 Mai.

O ddydd Llun 3 Mai:

 • Gall campfeydd, cyfleusterau ffitrwydd, canolfannau hamdden, sbas a phyllau nofio ailagor
 • Bydd modd ffurfio aelwydydd estynedig, gan ganiatáu i ddwy aelwyd ddod ynghyd i ffurfio swigen benodedig a fydd yn gallu cyfarfod a chael cyswllt dan do
 • Gall gweithgareddau dan do wedi'u trefnu ar gyfer plant ailddechrau, megis grwpiau a chlybiau chwaraeon, diwylliannol a hamdden ehangach. Ni chaniateir partïon pen-blwydd plant, neu gynulliadau ehangach o deuluoedd a ffrindiau mewn cartrefi preifat o hyd
 • Gall gweithgareddau dan do wedi'u trefnu ar gyfer oedolion hefyd ailddechrau i hyd at 15 o bobl, gan gynnwys dosbarthiadau ymarfer corff a gwersi nofio
 • Gall Canolfannau Cymunedol ailagor.

Mae hyn yn golygu y bydd Cymru wedi gorffen symud i Lefel Rhybudd 3 erbyn 3 Mai. Disgwylir yr adolygiad nesaf o'r cyfyngiadau coronafeirws erbyn 13 Mai.

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 16 AR GAEL I’W DDARLLEN

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 10.1 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 29/04/2021

Taliadau prydau ysgol am ddim

Bydd taliadau i deuluoedd sy'n derbyn Prydau Ysgol Am Ddim yn parhau i gael eu gwneud yn ystod gwyliau ysgol.

Bydd taliad am Ŵyl y Banc un diwrnod ddydd Llun Mai 3 yn cael ei gynnwys yn nhaliad yr wythnos ar gyfer gwyliau hanner tymor sy’n cychwyn ddydd Llun Mai 31.

Telir am y 6 niwrnod h.y. £23.40 am bob plentyn cymwys (£3.90 + £19.50) cyn gwyliau hanner tymor

Cit hunan-brawf llif

O ddydd Llun 26 Ebrill ymlaen, bydd gwirfoddolwyr a phobl sy’n methu gweithio gartref yn gallu archebu cit hunan-brawf llif unffordd a fydd yn cael ei ddanfon yn syth i’w cartref. Mae hunanbrofion llif unffordd hefyd ar gael i’w casglu o rai safleoedd profi ledled Cymru. Nid oes angen gwneud apwyntiad.

Fel mater o drefn, gall pob person gasglu, neu archebu i’w cartref, ddau becyn o saith hunan-brawf llif unffordd i’w defnyddio gartref.

Datganiad Llywodraeth Cymru

 

Llacio rhagor o’r cyfyngiadau coronafeirws yn gynt

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd rhagor o’r cyfyngiadau yn cael eu llacio yn gynt, sef ar 3 Mai yn hytrach nag 17 Mai. Golyga hyn y bydd Cymru wedi symud i Lefel Rhybudd 3 yn llwyr erbyn dydd Llun 3 Mai.

O ddydd Sadwrn 24 Ebrill, bydd hyd at chwech o bobl o chwe aelwyd yn cael cwrdd yn yr awyr agored, heb gynnwys plant o dan 11 mlwydd oed neu ofalwyr o’r aelwydydd hynny.

O ddydd Llun 26 Ebrill, bydd atyniadau awyr agored, gan gynnwys pyllau nofio awyr agored, ffeiriau a pharciau thema, yn cael ailagor, ynghyd â lletygarwch awyr agored, gan gynnwys caffis, tafarndai a bwytai. Bydd modd cynnal gweithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer hyd at 30 o bobl a chaiff derbyniadau priodasau ailddechrau yn yr awyr agored ar gyfer hyd at 30 o bobl. Mae’r canllawiau ar ymweliadau â chartrefi gofal wedi cael eu diwygio i ddarparu ar gyfer cynyddu nifer yr ymwelwyr dynodedig dan do o un i ddau ac i roi mwy o hyblygrwydd o ran ymweliadau gan blant ifanc.

Newidiadau o ddydd Llun 3 Mai ymlaen:

 • Bydd campfeydd, canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd yn cael ailagor
 • Bydd modd i bobl ffurfio aelwydydd estynedig unwaith eto gydag un aelwyd arall

Bydd camau llacio a oedd wedi’u cynllunio ar gyfer 17 Mai yn cael eu gweithredu yn gynt, sef ar 3 Mai, gan gynnwys:

 • Ailddechrau gweithgareddau o dan do ac o dan oruchwyliaeth ar gyfer plant
 • Gweithgareddau o dan do wedi’u trefnu ar gyfer hyd at 15 o oedolion (megis dosbarthiadau ymarfer corff a gwersi nofio)
 • Ailagor canolfannau cymunedol

Datganiad llawn gan Llywodraeth Cymru

 

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 6.4 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 21/04/2021

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 15 AR GAEL I’W DDARLLEN

Lletygarwch awyr agored

Mae'r Prif Weinidog wedi cadarnhau y caniateir i letygarwch awyr agored ailagor o ddydd Llun 26 Ebrill, 2021.

Mae canllawiau ar gyfer y sector ar wefan UK Hospitality.

UK Hospitality

Trefniadau ar gyfer ymgeiswyr preifat o ran arholiadau 2021

Os ydych yn ymgeisydd preifat sy'n sefyll arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch yr haf hwn, mae dau lwybr posibl y gallwch eu dilyn i gael eich asesu i ennill y cymwysterau:

 • Asesiad gan ganolfan gyfarwydd: Os ydych yn ymwybodol o ysgol neu goleg sydd eisoes wedi cytuno i'ch cofrestru i ennill cymhwyster ac asesu eich gwaith, gall hyn barhau fel y cynlluniwyd.
 • Cofrestru â chanolfan at ddibenion asesu: Os nad ydych yn ymwybodol o ysgol neu goleg, bydd angen ichi gofrestru â chanolfan sy'n derbyn ymgeiswyr preifat sy'n gallu eich cofrestru i gael eich cymhwyster gyda CBAC – y dyddiad cau ar gyfer gwneud hyn yw 26 Ebrill.

Rhagor o wybodaeth a manylion ynghylch sut i gofrestru

Lletygarwch awyr agored yn cael caniatâd i ailagor a’r rheolau ar gymysgu yn yr awyr agored yn cael eu llacio yng Nghymru

Wrth i’r achosion o heintiadau COVID-19 newydd barhau i ostwng, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bydd chwe unigolyn yn gallu cyfarfod yn yr awyr agored yng Nghymru o ddydd Sadwrn 24 Ebrill a bydd lletygarwch awyr agored yn cael ailagor o ddydd Llun 26 Ebrill.

Mae'r rheol bresennol yn darparu fel bod modd i hyd at chwe unigolyn (heb gynnwys plant o dan 11 oed neu ofalwyr) o ddwy aelwyd ar y mwyaf gyfarfod yn yr awyr agored. O ddydd Sadwrn ymlaen, bydd y rheolau newydd yn caniatáu i chwe unigolyn (heb gynnwys plant o dan 11 oed neu ofalwyr) gyfarfod yn yr awyr agored.

Dylai unigolion gadw pellter cymdeithasol rhyngddynt ag eraill o’r tu allan i'w haelwyd neu swigen gefnogaeth wrth gyfarfod y tu allan.

Nid yw’r rheolau ar gyfer cyfarfod dan do wedi newid.

Rhagor o wybodaeth

Profion llif unffordd mewn ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod yn ehangu profion llif unffordd i bob disgybl ysgol uwchradd o flwyddyn 7 ymlaen.

Mae nifer y profion llif unffordd sydd ar gael yn cynyddu i gefnogi hyn, a hynny o'r wythnos sy'n dechrau ar 19 Ebrill.

Rhagor o wybodaeth

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 9.5 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 15/04/2021

Hunan-brofion llif unffordd

Mae’r rheini sy’n methu gweithio gartref yn cael eu hannog i gael pecynnau hunan-brofi dyfeisiau llif unffordd wrth iddynt gael eu cyflwyno ar draws Cymru. 

Gall unrhyw un yn Sir Gaerfyrddin y mae'n ofynnol iddynt fynd i’r gweithle yn gorfforol, os dymunant, gasglu pecynnau profi (LFD) o'r safleoedd gyrru drowdd a restrir isod. Nid oes angen gwneud apwyntiad, oherwydd gellir casglu'r rhain rhwng 9.30yb a 12.30yp (8.00yb-1.00yp yng Nghaerfyrddin), saith diwrnod yr wythnos.

 • Caerfyrddin – Safle Maes y Sioe Caerfyrddin, Nant-y-Ci, Caerfryddin, SA33 5DR (gyrru-drowdd yn unig)
 • Llanelli - Dafen, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 8QW (gyrru-drwodd a cerdded i mewn)

Os yw canlyniad y prawf LFD yn negyddol, gall yr unigolyn fynychu'r gwaith.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Datganiad bwrdd iechyd

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 14 AR GAEL I’W DDARLLEN

Brechlyn COVID cyntaf

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gofyn i bobl gymwys sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro gysylltu os nad ydynt wedi derbyn apwyntiad cyntaf am frechlyn COVID.

Os yw un neu fwy o'r canlynol yn berthnasol i chi ac nad ydych wedi cael eich apwyntiad brechlyn cyntaf, cysylltwch â'r bwrdd iechyd drwy ffonio 0300 303 8322 neu drwy anfon e-bost at COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk erbyn dydd Gwener 16 Ebrill:

 • dros 50 oed
 • rhwng 16 a 64 oed ac mae gennych gyflwr iechyd sy’n bodoli eisoes sy’n golygu eich bod mewn mwy o berygl o farw o COVID-19 
 • gweithio mewn cartref gofal neu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro
 • prif ofalwr di-dâl i oedolyn oedrannus neu anabl sydd mewn mwy o berygl o farw o COVID-19, neu blentyn â niwro-anableddau difrifol

Darllenwch mwy

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 15.9 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 08/04/2021

Llacio cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru yn gynt

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflymu elfennau o'i rhaglen i lacio’r cyfyngiadau COVID-19, wrth i’r gostyngiad mewn heintiadau newydd barhau ledled Cymru.

Yr wythnos diwethaf, amlinellodd y Prif Weinidog amserlen fanwl ar gyfer symud Cymru'n bendant i lefel rhybudd 3. Ond bellach bydd rhai o'r mesurau hyn yn cael eu cyflwyno'n gynt na'r disgwyl gan fod yr achosion wedi gostwng yn sylweddol, o 37 achos ym mhob 100,000 o bobl i lai na 21 ym mhob 100,000 yr wythnos hon.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Ionawr, 2021

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Ionawr, 2021, wedi cael eu harchifo. Os ydych yn chwilio am ddiweddariad penodol sydd bellach wedi’i archifo, cysylltwch â ni.

Trydydd brechlyn Covid-19 yn cyrraedd Cymru

Elle Taylor, gofalwr di-dâl o Rydaman oedd y person cyntaf yn y DU i dderbyn y brechlyn Moderna yn Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin heddiw.

Wrth siarad ar ôl derbyn y brechlyn, dywedodd y ferch 24 oed: “Rwy’n gyffrous iawn ac yn hapus iawn. Rwy’n ofalwr di-dâl i fy mam-gu felly mae’n bwysig iawn i mi fy mod yn ei gael, er mwyn i mi allu gofalu amdani’n iawn ac yn ddiogel. Mae fy mam-gu wedi cael ei dos cyntaf ac mae hi’n mynd am ei hail ddos ​​ddydd Sadwrn.”

Stori llawn

 

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 12 AR GAEL I’W DDARLLEN

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 22.8 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 31/03/2021

Cynlluniau ar gyfer llacio cyfyngiadau Covid ymhellach

Heddiw, mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, yn nodi cyfres o fesurau a fydd yn symud Cymru i Lefel Rhybudd 3 yn llawn erbyn 17 Mai.

Os bydd yr amodau o ran iechyd y cyhoedd yn parhau'n ffafriol, o ddydd Llun 12 Ebrill, bydd modd bwrw ati i lacio fel a ganlyn:

 • Bydd pob plentyn yn gallu dychwelyd i’r ysgol ar gyfer addysg wyneb yn wyneb, bydd pob dysgwr ôl-16 yn dychwelyd i ganolfannau addysg bellach a hyfforddiant, a bydd campysau prifysgolion yn gallu agor ar gyfer dysgu cyfunol wyneb yn wyneb/ar-lein i bob myfyriwr;
 • Gall yr holl siopau sy'n weddill ailagor, gan gwblhau’r broses o ailagor siopau manwerthu nad ydynt yn hanfodol yn raddol;
 • Gall yr holl wasanaethau cysylltiad agos sy'n weddill agor, gan gynnwys gwasanaethau symudol;
 • Bydd cyfyngiadau teithio ar deithio i mewn ac allan o Gymru yn cael eu codi. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau ar deithio i wledydd y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin heb esgus rhesymol yn parhau. Mae'r Ardal Deithio Gyffredin yn golygu'r Deyrnas Unedig, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw a Gweriniaeth Iwerddon;
 • Gall ymweliadau i gael gweld lleoliadau priodas ailddechrau drwy apwyntiad;
 • Gall canfasio yn yr awyr agored ar gyfer etholiadau ddechrau.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn nodi newidiadau pellach y mae'n bwriadu eu cadarnhau yn yr adolygiad ar 22 Ebrill, gan ddibynnu ar yr amodau o ran iechyd y cyhoedd ac ar gael cadarnhad terfynol gan y Gweinidogion. Byddai'r newidiadau hyn yn cynnwys ailagor atyniadau awyr agored a lletygarwch awyr agored, gan gynnwys mewn caffis, tafarndai a bwytai ddydd Llun 26 Ebrill.

Erbyn dechrau mis Mai, mae'r cynlluniau'n cynnwys caniatáu i weithgareddau awyr agored a drefnwyd ymlaen llawer ar gyfer hyd at 30 o bobl gael eu cynnal, ac i gampfeydd, canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd ailagor ar gyfer hyfforddiant unigol neu un-i-un, ond nid dosbarthiadau ymarfer corff.

Datganiad llawn gan y Llywodraeth Cymru