Y Diweddaraf am Coronafeirws COVID-19

1 diwrnod yn ôl

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 22 AR GAEL I’W DDARLLEN

Clwstwr o achosion o Covid-19 ym Mhontyberem

Mae clwstwr bach o achosion o Covid-19 wedi'i nodi yn ardal Pontyberem. Ar hyn o bryd mae 18 achos (yn gywir ar 09/06/21) sy'n gysylltiedig ag achlysuron cymdeithasol hysbys neu lle mae'r feirws wedi cael ei drosglwyddo rhwng pobl sy'n byw gyda'i gilydd.

Rhagor o wybodaeth

Y Prif Weinidog yn cadarnhau camau i symud yn raddol i lefel rhybudd 1

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi y gall hyd at 30 o bobl gyfarfod yn yr awyr agored ac y gellir cynnal gweithgareddau awyr agored mawr o ddydd Llun ymlaen, wrth i Gymru symud i lefel rhybudd 1.

Bydd modd cynyddu maint aelwydydd estynedig i hyd at dair aelwyd, a bydd aelwyd arall sydd ag un oedolyn neu un oedolyn â chyfrifoldebau gofalu yn cael ymuno â’r aelwyd hefyd.

Byddwn yn symud yn raddol i lefel rhybudd 1, gan ailddechrau digwyddiadau awyr agored gyntaf. Bydd y Gweinidogion yn adolygu’r sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd eto, cyn 21 Mehefin, i benderfynu a all digwyddiadau o dan do ailddechrau.

Bydd cam cyntaf y symud i lefel rhybudd 1 yn golygu bod y canlynol yn cael ei ganiatáu, o ddydd Llun 7 Mehefin ymlaen:

 • Gall hyd at 30 o bobl gyfarfod yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn gerddi preifat, lletygarwch awyr agored a mannau cyhoeddus
 • Gall cynulliadau a digwyddiadau mwy wedi’u trefnu, fel cyngherddau, gemau pêl-droed a gweithgareddau chwaraeon, fel grwpiau rhedeg wedi’u trefnu gael eu cynnal yn yr awyr agored, gyda hyd at 4,000 o bobl yn sefyll a 10,000 o bobl yn eistedd. Rhaid i holl drefnwyr digwyddiadau a gweithgareddau gynnal asesiad risg llawn a gosod mesurau i atal lledaeniad y coronafeirws, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol

Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried newidiadau pellach i’r rheoliadau ar weithgareddau o dan do yn ddiweddarach yn y mis, os bydd amodau iechyd y cyhoedd yn caniatáu.

Maent yn cynnwys:

 • Y rheol chwech o bobl ar gyfer cwrdd o dan do mewn cartrefi preifat a llety gwyliau
 • Cynyddu’r niferoedd a ganiateir ar gyfer digwyddiadau o dan do a chynulliadau wedi’u trefnu o dan do.
 • Agor canolfannau sglefrio iâ

Datganiad Llywodraeth Cymru

Ar agor - Y Gronfa Cadernid Economaidd

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael drwy'r Gronfa Cadernid Economaidd (ERF).

Bydd y Gronfa yn darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig yr effeithiwyd arnynt yn ariannol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus Covid-19.

Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) yr effeithiwyd yn uniongyrchol arnynt gan y cyfyngiadau oedd ar waith yn ystod y cyfnod o 1 Mai, 2021 hyd at 30 Mehefin, 2021.

Bydd y grant yn agored i geisiadau yn Sir Gaerfyrddin o ganol canol dydd ar y 3ydd o Fehefin 2021 a bydd yn cau am 5pm ar 30ain o Fehefin 2021.

Rhagor o wybodaeth

 

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 21 AR GAEL I’W DDARLLEN

Parhau i olrhain cysylltiadau yng Nghymru hyd fis Mawrth 2022

Bydd £32m ychwanegol yn cael ei fuddsoddi i ymestyn y gwasanaeth olrhain cysylltiadau hyd fis Mawrth 2022.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Cael profion llif unffordd COVID-19 cyflym os nad oes gennych symptomau

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 20 AR GAEL I’W DDARLLEN

Cofiwch bacio’ch prawf Covid os byddwch yn dod ar wyliau i Gymru

Mae ymwelwyr yn cael eu hannog i bacio profion llif unffordd os byddant yn dod ar wyliau i Gymru o ardaloedd yn y Deyrnas Unedig sydd â chyfraddau uwch o’r coronafeirws.

Gofynnodd Prif Weinidog Cymru i bob ymwelydd o’r ardaloedd hynny, gan gynnwys rhannau o Loegr sydd â lefelau uchel o amrywiolyn India sy’n peri pryder, i gymryd camau ychwanegol i helpu i ddiogelu Cymru.

Darllenwch mwy

Gwahoddir pobl dros 21 oed i gofrestru os ydynt am drefnu apwyntiad i gael brechlyn

Os ydych chi'n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro ac yn cwrdd ag un o'r meini prawf canlynol, gallwch bellach gofrestru i gael eich brechlyn COVID cyntaf:

 • 21 oed neu'n hŷn
 • rhwng 16 a 64 oed ac mae gennych gyflyrau iechyd sylfaenol sy'n eich rhoi mewn mwy o berygl o farwolaethau COVID-19
 • gweithio mewn cartref gofal neu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro
 • yw prif ofalwr di-dâl oedolyn oedrannus neu oedolyn anabl sydd mewn mwy o berygl o farwolaethau COVID-19, neu blentyn â niwro-anableddau difrifol

Rydym bellach yn blaenoriaethu cysylltiadau aelwydydd oedolion â system imiwnedd gwan i gael y brechlyn. Os ydych yn 16 oed neu’n hŷn ac yn dod i gysylltiad ag oedolyn â system imiwnedd gwan ar eich aelwyd, llenwch y ffurflen hunanatgyfeirio hon ar wefan y GIG.

Ffurflen gofrestru ar gyfer brechlyn COVID cyntaf

Y Gweinidog Iechyd newydd yn gofyn i bobl Cymru fynd ar eu gwyliau yn y DU eleni

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yn gofyn i bobl fynd ar eu gwyliau yng Nghymru a manteisio ar y cyfle i fwyhau ei phrydferthwch, wrth i’r frwydr yn erbyn y coronafeirws barhau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod preswylwyr yng Nghymru yn gallu gwneud cais am dystysgrif brechu ar gyfer teithio rhyngwladol brys. Mae’r dystysgrif yn ffordd o ddangos eu bod wedi cael cwrs llawn o frechlyn COVID-19.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Cadernid Economaidd

Mae Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru ar agor. Gall busnesau cymwys sydd â throsiant o fwy na £85k y flwyddyn wneud cais ar y wefan Llywodraeth Cymru.

Bydd busnesau cymwys sydd â throsiant blynyddol o lai na £85k yn gallu gwneud cais wythnos nesaf trwy eu hawdurdod lleol.

Llywodraeth Cymru

Cael tystysgrif brechiad ar gyfer teithio rhyngwladol

Beth sydd angen i chi wneud i gael tystysgrif brechiad er mwyn teithio'n rhyngwladol.

Llywodraeth Cymru - Cwestiynau cyffredin

Gronfa newydd i weithwyr llawrydd - ar agor

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cam dau y Gronfa i Weithwyr Llawrydd er mwyn estyn y cymorth sydd ar gael i helpu gweithwyr proffesiynol llawrydd i ymdopi â chanlyniadau economaidd y coronafeirws.

Gall y gronfa hon roi taliadau untro o £2,500 i helpu gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy’n parhau i wynebu heriau ariannol yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill, 2021, a 30 Mawrth, 2021, o ganlyniad i’r pandemig Covid-19.

Rhagor o wybodaeth

Y Prif Weinidog yn cadarnhau rheolau newydd i Gymru ar deithio rhyngwladol

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd teithio rhyngwladol yn ailddechrau i bobl yng Nghymru o ddydd Llun 17 Mai.

Fel rhan o’r newidiadau i reoliadau’r coronafeirws yng Nghymru, bydd pobl sy’n byw yng Nghymru yn cael teithio i rai cyrchfannau tramor heb fod angen iddynt dreulio cyfnod mewn cwarantin ar ôl dychwelyd. Ond bydd camau diogelwch ychwanegol yn cael eu cyflwyno i helpu i atal achosion newydd o’r coronafeirws rhag cael eu mewnforio i Gymru. 

Bydd system goleuadau traffig, fel sydd gan Loegr a’r Alban, yn cael ei chyflwyno. Bydd gwledydd yn cael eu rhoi mewn categori gwyrdd, oren neu goch, gan ddibynnu beth yw'r cyfraddau coronafeirws yn y gwledydd hynny.

Mae cwarantin gorfodol ar waith ar gyfer pawb sy'n dychwelyd i'r DU o wledydd ar y rhestrau oren a choch. Rhaid i bawb sy'n dychwelyd ar ôl teithio dramor gael prawf PCR.

Cymru yn symud i lefel rhybudd 2

Bydd Cymru yn symud i lefel rhybudd 2 ddydd Llun. Mae’r newidiadau i gyfyngiadau’r coronafeirws, a ddaw i rym ddydd Llun 17 Mai, yn cynnwys y canlynol:

 • Gall lleoliadau lletygarwch dan do ailagor - gall chwe pherson o hyd at chwe aelwyd (heb gynnwys plant o dan 11 oed) archebu
 • Gall pob llety gwyliau ailagor yn llawn
 • Gall lleoliadau adloniant, gan gynnwys sinemâu, neuaddau bingo, alïau bowlio, canolfannau chwarae dan do, casinos, arcedau difyrion a theatrau ailagor. Gall sinemâu, theatrau, neuaddau cyngerdd a meysydd chwaraeon werthu bwyd a diod cyn belled â’i fod i’w fwyta a’i yfed wrth eistedd i wylio’r perfformiad;
 • Gall atyniadau dan do i ymwelwyr ailagor, gan gynnwys amgueddfeydd ac orielau;
 • Gall hyd at 30 o bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau dan do wedi’u trefnu a hyd at 50 o bobl mewn gweithgareddau awyr agored wedi’u trefnu. Mae hyn yn cynnwys derbyniadau priodas a the angladd.
 • Bydd teithio rhyngwladol yn ailddechrau 

Os bydd yr amodau o ran iechyd y cyhoedd yn aros yn gadarnhaol, bydd yr adolygiad tair wythnos nesaf yn ystyried y canlynol:

 • Newidiadau pellach o ran cwrdd â phobl mewn cartrefi preifat;
 • Cynyddu nifer y bobl a all gwrdd yn yr awyr agored a nifer y bobl a all fynd i weithgareddau a digwyddiadau wedi’u trefnu, gan gynnwys derbyniadau priodas, i 50 dan do a 100 yn yr awyr agored;
 • Caniatáu i ddigwyddiadau mwy o faint gael eu cynnal dan do ac yn yr awyr agored.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 18 AR GAEL I’W DDARLLEN

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 10.6 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 12/05/2021

Canllawiau ar ailagor mannau addoli: coronafeirws

 

Canllawiau ar gyfer busnesau twristiaeth a lletygarwch: coronafeirws

Canllawiau i fusnesau twristiaeth a lletygarwch i gadw gweithwyr ac ymwelwyr yn ddiogel yn ystod pandemig coronafeirws (Covid-19).

Annog gofalwyr di-dâl i ddefnyddio pecynnau hunan-brawf Covid cyflym

Mae mynediad at becynnau hunan-brawf COVID cyflym - profion llif unffordd - bellach ar gael i ofalwyr di-dâl.

Bydd pob unigolyn yn cael casglu neu archebu dau becyn o saith hunan-brawf Covid cyflym i'w defnyddio gartref fel mater o drefn. Argymhellir fod profion yn cael eu cynnal ddwywaith yr wythnos (3 neu 4 diwrnod ar wahân), gan gofnodi pob canlyniad ar borth llywodraeth y DU.

Gall pobl archebu prawf ar-lein neu gellir eu casglu o safleoedd prawf penodol ledled Cymru, heb fod angen apwyntiad.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Cefnogaeth bellach i fusnesau Cymru

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi y bydd busnesau yng Nghymru sy'n parhau i gael eu heffeithio gan gyfyngiadau’r coronafeirws yn gallu hawlio hyd at £25,000 yn rhagor o gefnogaeth i helpu i dalu costau parhaus.

Daw'r pecyn nesaf hwn o gymorth busnes wrth i Lywodraeth Cymru gadarnhau y bydd hyd at chwech o bobl o chwe aelwyd wahanol yn gallu cyfarfod mewn lleoliadau dan do a reoleiddir, fel caffis a thafarndai, pan fyddant yn agor o Fai 17 ymlaen.

Bydd y pecyn cymorth diweddaraf hwn yn helpu'r busnesau hynny sy'n parhau i gael eu heffeithio gan gyfyngiadau, i dalu costau parhaus hyd at ddiwedd mis Mehefin wrth iddynt baratoi ar gyfer ailagor ac amodau masnachu mwy arferol.

Darllenwch mwy

Digwyddiadau prawf peilot Cymru

Wrth i gyfyngiadau'r coronafeirws barhau i lacio yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhestr arfaethedig o ddigwyddiadau prawf peilot i'w cynnal dros yr wythnosau nesaf.

Rhagor o wybodaeth

Y Prif Swyddogion Meddygol yn cytuno i ostwng lefel rhybudd COVID-19 yn y DU

Datganiad gan Brif Swyddogion Meddygol y DU yn lleihau'r lefel rhybudd COVID-19 yn y DU o lefel 4 i lefel 3.

Darllenwch mwy

Annog pobl dros 30 oed i gysylltu â'r bwrdd iechyd i gael y brechiad Covid cyntaf

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gofyn i unrhyw un dros 30 oed sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin gysylltu â'r bwrdd iechyd os nad ydyn nhw wedi derbyn apwyntiad brechlyn Covid-19 cyntaf eto.

Os ydych rhwng 30 a 49 oed ac nad ydych wedi derbyn apwyntiad, cysylltwch â'r bwrdd iechyd cyn gynted â phosibl.

Gallwch ganslo neu aildrefnu apwyntiad cyfredol, trwy ffonio'r bwrdd iechyd ar 0300 303 8322.

Datganiad llawn

Cadarnhau llacio cyfyngiadau coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau newidiadau i'r cyfyngiadau coronafeirws yng Nghymru o ddydd Llun 3 Mai.

O ddydd Llun 3 Mai:

 • Gall campfeydd, cyfleusterau ffitrwydd, canolfannau hamdden, sbas a phyllau nofio ailagor
 • Bydd modd ffurfio aelwydydd estynedig, gan ganiatáu i ddwy aelwyd ddod ynghyd i ffurfio swigen benodedig a fydd yn gallu cyfarfod a chael cyswllt dan do
 • Gall gweithgareddau dan do wedi'u trefnu ar gyfer plant ailddechrau, megis grwpiau a chlybiau chwaraeon, diwylliannol a hamdden ehangach. Ni chaniateir partïon pen-blwydd plant, neu gynulliadau ehangach o deuluoedd a ffrindiau mewn cartrefi preifat o hyd
 • Gall gweithgareddau dan do wedi'u trefnu ar gyfer oedolion hefyd ailddechrau i hyd at 15 o bobl, gan gynnwys dosbarthiadau ymarfer corff a gwersi nofio
 • Gall Canolfannau Cymunedol ailagor.

Mae hyn yn golygu y bydd Cymru wedi gorffen symud i Lefel Rhybudd 3 erbyn 3 Mai. Disgwylir yr adolygiad nesaf o'r cyfyngiadau coronafeirws erbyn 13 Mai.

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 16 AR GAEL I’W DDARLLEN

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 10.1 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 29/04/2021

Taliadau prydau ysgol am ddim

Bydd taliadau i deuluoedd sy'n derbyn Prydau Ysgol Am Ddim yn parhau i gael eu gwneud yn ystod gwyliau ysgol.

Bydd taliad am Ŵyl y Banc un diwrnod ddydd Llun Mai 3 yn cael ei gynnwys yn nhaliad yr wythnos ar gyfer gwyliau hanner tymor sy’n cychwyn ddydd Llun Mai 31.

Telir am y 6 niwrnod h.y. £23.40 am bob plentyn cymwys (£3.90 + £19.50) cyn gwyliau hanner tymor

Cit hunan-brawf llif

O ddydd Llun 26 Ebrill ymlaen, bydd gwirfoddolwyr a phobl sy’n methu gweithio gartref yn gallu archebu cit hunan-brawf llif unffordd a fydd yn cael ei ddanfon yn syth i’w cartref. Mae hunanbrofion llif unffordd hefyd ar gael i’w casglu o rai safleoedd profi ledled Cymru. Nid oes angen gwneud apwyntiad.

Fel mater o drefn, gall pob person gasglu, neu archebu i’w cartref, ddau becyn o saith hunan-brawf llif unffordd i’w defnyddio gartref.

Datganiad Llywodraeth Cymru

 

Llacio rhagor o’r cyfyngiadau coronafeirws yn gynt

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd rhagor o’r cyfyngiadau yn cael eu llacio yn gynt, sef ar 3 Mai yn hytrach nag 17 Mai. Golyga hyn y bydd Cymru wedi symud i Lefel Rhybudd 3 yn llwyr erbyn dydd Llun 3 Mai.

O ddydd Sadwrn 24 Ebrill, bydd hyd at chwech o bobl o chwe aelwyd yn cael cwrdd yn yr awyr agored, heb gynnwys plant o dan 11 mlwydd oed neu ofalwyr o’r aelwydydd hynny.

O ddydd Llun 26 Ebrill, bydd atyniadau awyr agored, gan gynnwys pyllau nofio awyr agored, ffeiriau a pharciau thema, yn cael ailagor, ynghyd â lletygarwch awyr agored, gan gynnwys caffis, tafarndai a bwytai. Bydd modd cynnal gweithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer hyd at 30 o bobl a chaiff derbyniadau priodasau ailddechrau yn yr awyr agored ar gyfer hyd at 30 o bobl. Mae’r canllawiau ar ymweliadau â chartrefi gofal wedi cael eu diwygio i ddarparu ar gyfer cynyddu nifer yr ymwelwyr dynodedig dan do o un i ddau ac i roi mwy o hyblygrwydd o ran ymweliadau gan blant ifanc.

Newidiadau o ddydd Llun 3 Mai ymlaen:

 • Bydd campfeydd, canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd yn cael ailagor
 • Bydd modd i bobl ffurfio aelwydydd estynedig unwaith eto gydag un aelwyd arall

Bydd camau llacio a oedd wedi’u cynllunio ar gyfer 17 Mai yn cael eu gweithredu yn gynt, sef ar 3 Mai, gan gynnwys:

 • Ailddechrau gweithgareddau o dan do ac o dan oruchwyliaeth ar gyfer plant
 • Gweithgareddau o dan do wedi’u trefnu ar gyfer hyd at 15 o oedolion (megis dosbarthiadau ymarfer corff a gwersi nofio)
 • Ailagor canolfannau cymunedol

Datganiad llawn gan Llywodraeth Cymru

 

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 6.4 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 21/04/2021

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 15 AR GAEL I’W DDARLLEN

Lletygarwch awyr agored

Mae'r Prif Weinidog wedi cadarnhau y caniateir i letygarwch awyr agored ailagor o ddydd Llun 26 Ebrill, 2021.

Mae canllawiau ar gyfer y sector ar wefan UK Hospitality.

UK Hospitality

Trefniadau ar gyfer ymgeiswyr preifat o ran arholiadau 2021

Os ydych yn ymgeisydd preifat sy'n sefyll arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch yr haf hwn, mae dau lwybr posibl y gallwch eu dilyn i gael eich asesu i ennill y cymwysterau:

 • Asesiad gan ganolfan gyfarwydd: Os ydych yn ymwybodol o ysgol neu goleg sydd eisoes wedi cytuno i'ch cofrestru i ennill cymhwyster ac asesu eich gwaith, gall hyn barhau fel y cynlluniwyd.
 • Cofrestru â chanolfan at ddibenion asesu: Os nad ydych yn ymwybodol o ysgol neu goleg, bydd angen ichi gofrestru â chanolfan sy'n derbyn ymgeiswyr preifat sy'n gallu eich cofrestru i gael eich cymhwyster gyda CBAC – y dyddiad cau ar gyfer gwneud hyn yw 26 Ebrill.

Rhagor o wybodaeth a manylion ynghylch sut i gofrestru

Lletygarwch awyr agored yn cael caniatâd i ailagor a’r rheolau ar gymysgu yn yr awyr agored yn cael eu llacio yng Nghymru

Wrth i’r achosion o heintiadau COVID-19 newydd barhau i ostwng, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bydd chwe unigolyn yn gallu cyfarfod yn yr awyr agored yng Nghymru o ddydd Sadwrn 24 Ebrill a bydd lletygarwch awyr agored yn cael ailagor o ddydd Llun 26 Ebrill.

Mae'r rheol bresennol yn darparu fel bod modd i hyd at chwe unigolyn (heb gynnwys plant o dan 11 oed neu ofalwyr) o ddwy aelwyd ar y mwyaf gyfarfod yn yr awyr agored. O ddydd Sadwrn ymlaen, bydd y rheolau newydd yn caniatáu i chwe unigolyn (heb gynnwys plant o dan 11 oed neu ofalwyr) gyfarfod yn yr awyr agored.

Dylai unigolion gadw pellter cymdeithasol rhyngddynt ag eraill o’r tu allan i'w haelwyd neu swigen gefnogaeth wrth gyfarfod y tu allan.

Nid yw’r rheolau ar gyfer cyfarfod dan do wedi newid.

Rhagor o wybodaeth

Profion llif unffordd mewn ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod yn ehangu profion llif unffordd i bob disgybl ysgol uwchradd o flwyddyn 7 ymlaen.

Mae nifer y profion llif unffordd sydd ar gael yn cynyddu i gefnogi hyn, a hynny o'r wythnos sy'n dechrau ar 19 Ebrill.

Rhagor o wybodaeth

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 9.5 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 15/04/2021

Hunan-brofion llif unffordd

Mae’r rheini sy’n methu gweithio gartref yn cael eu hannog i gael pecynnau hunan-brofi dyfeisiau llif unffordd wrth iddynt gael eu cyflwyno ar draws Cymru. 

Gall unrhyw un yn Sir Gaerfyrddin y mae'n ofynnol iddynt fynd i’r gweithle yn gorfforol, os dymunant, gasglu pecynnau profi (LFD) o'r safleoedd gyrru drowdd a restrir isod. Nid oes angen gwneud apwyntiad, oherwydd gellir casglu'r rhain rhwng 9.30yb a 12.30yp (8.00yb-1.00yp yng Nghaerfyrddin), saith diwrnod yr wythnos.

 • Caerfyrddin – Safle Maes y Sioe Caerfyrddin, Nant-y-Ci, Caerfryddin, SA33 5DR (gyrru-drowdd yn unig)
 • Llanelli - Dafen, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 8QW (gyrru-drwodd a cerdded i mewn)

Os yw canlyniad y prawf LFD yn negyddol, gall yr unigolyn fynychu'r gwaith.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Datganiad bwrdd iechyd

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 14 AR GAEL I’W DDARLLEN

Brechlyn COVID cyntaf

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gofyn i bobl gymwys sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro gysylltu os nad ydynt wedi derbyn apwyntiad cyntaf am frechlyn COVID.

Os yw un neu fwy o'r canlynol yn berthnasol i chi ac nad ydych wedi cael eich apwyntiad brechlyn cyntaf, cysylltwch â'r bwrdd iechyd drwy ffonio 0300 303 8322 neu drwy anfon e-bost at COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk erbyn dydd Gwener 16 Ebrill:

 • dros 50 oed
 • rhwng 16 a 64 oed ac mae gennych gyflwr iechyd sy’n bodoli eisoes sy’n golygu eich bod mewn mwy o berygl o farw o COVID-19 
 • gweithio mewn cartref gofal neu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro
 • prif ofalwr di-dâl i oedolyn oedrannus neu anabl sydd mewn mwy o berygl o farw o COVID-19, neu blentyn â niwro-anableddau difrifol

Darllenwch mwy

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 15.9 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 08/04/2021

Llacio cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru yn gynt

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflymu elfennau o'i rhaglen i lacio’r cyfyngiadau COVID-19, wrth i’r gostyngiad mewn heintiadau newydd barhau ledled Cymru.

Yr wythnos diwethaf, amlinellodd y Prif Weinidog amserlen fanwl ar gyfer symud Cymru'n bendant i lefel rhybudd 3. Ond bellach bydd rhai o'r mesurau hyn yn cael eu cyflwyno'n gynt na'r disgwyl gan fod yr achosion wedi gostwng yn sylweddol, o 37 achos ym mhob 100,000 o bobl i lai na 21 ym mhob 100,000 yr wythnos hon.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Ionawr, 2021

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Ionawr, 2021, wedi cael eu harchifo. Os ydych yn chwilio am ddiweddariad penodol sydd bellach wedi’i archifo, cysylltwch â ni.

Trydydd brechlyn Covid-19 yn cyrraedd Cymru

Elle Taylor, gofalwr di-dâl o Rydaman oedd y person cyntaf yn y DU i dderbyn y brechlyn Moderna yn Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin heddiw.

Wrth siarad ar ôl derbyn y brechlyn, dywedodd y ferch 24 oed: “Rwy’n gyffrous iawn ac yn hapus iawn. Rwy’n ofalwr di-dâl i fy mam-gu felly mae’n bwysig iawn i mi fy mod yn ei gael, er mwyn i mi allu gofalu amdani’n iawn ac yn ddiogel. Mae fy mam-gu wedi cael ei dos cyntaf ac mae hi’n mynd am ei hail ddos ​​ddydd Sadwrn.”

Stori llawn

 

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 12 AR GAEL I’W DDARLLEN

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 22.8 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 31/03/2021

Cynlluniau ar gyfer llacio cyfyngiadau Covid ymhellach

Heddiw, mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, yn nodi cyfres o fesurau a fydd yn symud Cymru i Lefel Rhybudd 3 yn llawn erbyn 17 Mai.

Os bydd yr amodau o ran iechyd y cyhoedd yn parhau'n ffafriol, o ddydd Llun 12 Ebrill, bydd modd bwrw ati i lacio fel a ganlyn:

 • Bydd pob plentyn yn gallu dychwelyd i’r ysgol ar gyfer addysg wyneb yn wyneb, bydd pob dysgwr ôl-16 yn dychwelyd i ganolfannau addysg bellach a hyfforddiant, a bydd campysau prifysgolion yn gallu agor ar gyfer dysgu cyfunol wyneb yn wyneb/ar-lein i bob myfyriwr;
 • Gall yr holl siopau sy'n weddill ailagor, gan gwblhau’r broses o ailagor siopau manwerthu nad ydynt yn hanfodol yn raddol;
 • Gall yr holl wasanaethau cysylltiad agos sy'n weddill agor, gan gynnwys gwasanaethau symudol;
 • Bydd cyfyngiadau teithio ar deithio i mewn ac allan o Gymru yn cael eu codi. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau ar deithio i wledydd y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin heb esgus rhesymol yn parhau. Mae'r Ardal Deithio Gyffredin yn golygu'r Deyrnas Unedig, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw a Gweriniaeth Iwerddon;
 • Gall ymweliadau i gael gweld lleoliadau priodas ailddechrau drwy apwyntiad;
 • Gall canfasio yn yr awyr agored ar gyfer etholiadau ddechrau.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn nodi newidiadau pellach y mae'n bwriadu eu cadarnhau yn yr adolygiad ar 22 Ebrill, gan ddibynnu ar yr amodau o ran iechyd y cyhoedd ac ar gael cadarnhad terfynol gan y Gweinidogion. Byddai'r newidiadau hyn yn cynnwys ailagor atyniadau awyr agored a lletygarwch awyr agored, gan gynnwys mewn caffis, tafarndai a bwytai ddydd Llun 26 Ebrill.

Erbyn dechrau mis Mai, mae'r cynlluniau'n cynnwys caniatáu i weithgareddau awyr agored a drefnwyd ymlaen llawer ar gyfer hyd at 30 o bobl gael eu cynnal, ac i gampfeydd, canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd ailagor ar gyfer hyfforddiant unigol neu un-i-un, ond nid dosbarthiadau ymarfer corff.

Datganiad llawn gan y Llywodraeth Cymru

Gweithgareddau awyr agored a drefnir i blant

Canllawiau i drefnwyr gweithgareddau awyr agored i blant a phobl ifanc 18 oed neu iau.

Llywodraeth Cymru: Cwestiynau cyffredin

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 27.5 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 25/03/2021

Rhagor o gamau i lacio’r cyfyngiadau symud

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd y cyfyngiadau Covid-19 yn cael eu llacio ymhellach yng Nghymru.
O yfory (Dydd Sadwrn, 27 Mawrth)

 • Bydd llety gwyliau hunangynhwysol yn gallu ailagor ar gyfer un aelwyd, sy'n cynnwys gwestai, llety hunanarlwyo a charafanau sydd â'u cyfleusterau eu hunain
 • O yfory bydd y cyfyngiad Arhoswch yn Lleol yn cael ei godi i ganiatáu teithio yng Nghymru - a chaiff hyn ei adolygu ar 12 Ebrill
 • Bydd llyfrgelloedd yn gallu ailagor a rhai mannau hanesyddol a gerddi
 • Bydd chwe pherson o ddwy aelwyd wahanol yn gallu cwrdd yn yr awyr agored neu mewn gardd breifat
 • Bydd gweithgareddau awyr agored a drefnir yn gallu ailddechrau ar gyfer plant a phobl ifanc o dan 18 oed

Mae gan gwefan Llywodraeth Cymru gwybodaeth am y reolau sydd mewn lle wrth i ni symud o lefel 4 i lefel 3.

Cynhelir yr adolygiad nesaf o'r rheoliadau yr wythnos nesaf.

Datganiad Llwywodraeth Cymru

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 11 AR GAEL I’W DDARLLEN

Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Bydd y Grant Dewisol yn cau ar gyfer ceisiadau am 5yp ar ddydd Mercher 31ain o Fawrth 2021 neu pan fydd y gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn.

Mae'r grant presennol i gwmpasu'r cyfyngiadau cofleidiol ar gyfer mis Chwefror a mis Mawrth 2021, felly os ydych eisoes wedi derbyn y grant yn ystod y misoedd hyn, nid ydych yn gymwys i wneud cais eto.

Rydym yn aros am ddiweddariadau gan Lywodraeth Cymru ynghylch os fydd unrhyw grantiau dewisol pellach dros yr wythnosau nesaf.

Gweld a ydych yn gymwys a sut i wneud cais.

Llywodraeth Cymru’n diweddaru Cynllun Rheoli’r Coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru Cynllun Rheoli’r Coronafeirws, gan nodi sut a phryd y bydd mwy o bobl a busnesau'n gallu ailddechrau eu gweithgareddau yn y ffordd fwyaf diogel sy’n bosibl.

Darllenwch mwy

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 10 AR GAEL I’W DDARLLEN

Gall cyfleusterau chwaraeon awyr agored nawr ailagor

Mae cyfleusterau sy'n eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin yn dechrau ailagor yn unol â'r canllawiau, ond dylai defnyddwyr fod yn ymwybodol o fesurau newydd sydd wedi'u rhoi ar waith i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio'n ddiogel. Rydym yn parhau i ofyn i bobl Barchu, Diogelu, Mwynhau.  

Mwy o gwybodaeth

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 30.7 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 17/03/2021

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 9 AR GAEL I’W DDARLLEN

Chwaraeon awyr agored

Bydd llawer o gyfleusterau hamdden awyr agored Cyngor Sir Caerfyrddin yn ailagor o'r wythnos nesaf ymlaen yn unol â rheoliadau diweddaraf Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y gall uchafswm o bedwar o bobl o ddwy aelwyd gymryd rhan mewn gweithgareddau gan ddefnyddio cyfleusterau chwaraeon lleol gan gynnwys cyrtiau tenis, cyrsiau golff a'r Gylchffordd Gaeedig ym Mhen-bre.

Mae systemau archebu'n cael eu datblygu i sicrhau y gellir cadw at y rheoliadau hyn - bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn gynnar yr wythnos nesaf.

Hamdden a Gweithgareddau Awyr Agored

Ymweliadau â chartrefi gofal

Bydd ymweliadau dan do â chartrefi gofal preswyl y cyngor yn Sir Gaerfyrddin yn ailddechrau ddydd Llun, 15 Mawrth.

Cymerir gofal ychwanegol i sicrhau diogelwch parhaus preswylwyr, ymwelwyr a staff. Mae staff yn cysylltu â theuluoedd i egluro'r trefniadau ar gyfer yr ymweliadau, a fydd yn galluogi un ymwelydd dynodedig i ymweld ar sail apwyntiadau yn unig. Mae asesiadau risg llawn wedi'u cynnal, a bydd rhagofalon diogelwch llym ar waith cyn a thrwy gydol pob ymweliad.

Diolch yn fawr i bawb am eu cefnogaeth barhaus.

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 36 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 11/03/2021

Y cyngor i’r rheini sy’n Eithriadol o Agored i Niwed yn Glinigol o 1 Ebrill ymlaen

Mae'r Prif Swyddog Meddygol wedi argymell y dylid cael saib yn y cyngor i'r rheini sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol ddilyn mesurau gwarchod ar ôl 31 Mawrth.

 

Datganiad Llywodraeth Cymru

Aros yn lleol – Cymru yn cymryd y camau cyntaf i lacio’r cyfyngiadau symud

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi y bydd rheol interim i aros yn lleol yn cael ei chyflwyno o yfory (dydd Sadwrn 13 Mawrth) ymlaen yn lle’r cyfyngiadau aros gartref. Bydd y rheol hon yn rhan o becyn o fesurau i ddechrau ar broses raddol a phwyllog o lacio’r rheoliadau llym sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws.

O ddydd Sadwrn 13 Mawrth ymlaen:

 • Ni fydd mwy na phedwar o bobl o ddwy aelwyd yn cael cyfarfod yn yr awyr agored yn eu hardal leol, gan gynnwys mewn gerddi. Nid yw plant o dan 11 oed a gofalwyr yn cyfrif tuag at y terfyn hwnnw. Ni ddylai pobl gymysgu dan do a dylent gadw pellter cymdeithasol.
 • Caiff cyfleusterau chwaraeon awyr agored ailagor, gan gynnwys cyrtiau tenis, cyrsiau golff a lawntiau bowlio. Caiff uchafswm o bedwar o bobl o ddwy aelwyd gymryd rhan mewn gweithgareddau gan ddefnyddio cyfleusterau chwaraeon lleol.
 • Bydd ymweliadau dan do â chartrefi gofal yn cael ailddechrau, ar gyfer un ymwelydd dynodedig yn unig, gyda chaniatâd y cartref gofal.

O ddydd Llun 15 Mawrth ymlaen:

 • Bydd pob disgybl cynradd a disgyblion sy’n astudio ar gyfer cymwysterau yn cael dychwelyd i’r ysgol. Bydd gan ysgolion yr hyblygrwydd i ddod â disgyblion blwyddyn 10 a blwyddyn 12 yn eu hôl, er mwyn eu helpu i symud ymlaen i gam nesaf eu dysgu, a bydd mwy o ddysgwyr yn dychwelyd i golegau. Bydd hyblygrwydd hefyd i ysgolion gynnal sesiynau ailgydio ar gyfer pob disgybl arall. Bydd pob dysgwr yn dychwelyd ar ôl gwyliau’r Pasg.
 • Bydd siopau trin gwallt a siopau barbwr yn cael ailagor ar gyfer apwyntiadau, ond dim ond er mwyn torri gwallt.

O ddydd Llun 22 Mawrth ymlaen:

 • Bydd y camau cyntaf yn cael eu cymryd i ailagor busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol. Bydd cyfyngiadau ar werthu eitemau nad ydynt yn hanfodol yn cael eu codi ar gyfer y siopau hynny sydd ar agor ar hyn o bryd.
 • Bydd canolfannau garddio’n ailagor hefyd.
 • Bydd £150 miliwn ychwanegol ar gael tan ddiwedd mis Mawrth i gefnogi’r busnesau hynny nad ydynt yn cael agor eto.

 

Datganiad Llywodraeth Cymru

Gofalwyr di-dâl

Mae gofalwyr di-dâl yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro nad ydynt eisoes wedi cofrestru fel gofalwr gyda’u meddygfeydd yn cael eu gofyn i lenwi ffurflen gofrestru ar-lein os ydynt yn dymuno cael brechlyn COVID-19.

Darllenwch ragor

 

Cymorth ar gael i ofalwyr di-dâl yn Sir Gaerfyrddin

 

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 8 AR GAEL I’W DDARLLEN

Taliadau Cymorth Hunanynysu

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 42.9 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 04/03/2021

Estyniad o 12 mis i’r cynllun sy’n rhoi hoe rhag talu ardrethi busnes

Mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, wedi cyhoeddi y bydd y cynllun sy’n golygu nad yw busnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru yn gorfod talu ardrethi yn cael ei estyn am 12 mis arall.

Mae'r pecyn sy’n werth £380m yn rhoi hoe am flwyddyn rhag talu ardrethi busnes i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol o hyd at £500,000, yn ogystal ag elusennau, gan fynd y tu hwnt i'r hyn a gyhoeddwyd yn Lloegr. Mae hyn yn rhoi hwb y mae mawr ei angen i fusnesau bach a chanolig eu maint sy'n ei chael yn anodd ymdopi ag effeithiau'r pandemig.

Bydd y pecyn hwn, ar y cyd â'n cynllun Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach, yn sicrhau na fydd mwy na 70,000 o fusnesau yn talu unrhyw ardrethi o gwbl yn 2021-22.

 

Datganiad Llywodraeth Cymru

'Yn Gefn i Chi'

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd i hyrwyddo'r cymorth pwysig sydd ar gael i fusnesau i'w helpu i ddelio â phwysau parhaus coronafeirws, a chynllunio ar gyfer dyfodol mwy llewyrchus.

Bydd yr ymgyrch 'Yn Gefn i Chi' yn annog cwmnïau ar hyd a lled Cymru i fanteisio ar y cyngor a'r arweiniad sgiliau a chyflogaeth sydd ar gael drwy’r Porth Sgiliau i Fusnes ar-lein.

Mae amrediad o gymorth ar gael, fel cymorth i ddatblygu galluoedd staff a chyngor gyda rhaglenni recriwtio a hyfforddi.

Datganiad Llywodraeth Cymru

Mwy o ddisgyblion i gael y cyfle i ddychwelyd i’r ysgol cyn y Pasg

Heddiw, mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi cynlluniau i fwy o blant gael y cyfle i ddychwelyd i’r ystafell ddosbarth cyn gwyliau’r Pas.

Cadarnhaodd y Gweinidog y byddai ysgolion yn cael y cyfle i groesawu’n ôl y dysgwyr hynny ym mlynyddoedd 7, 8 a 9.

Y nod fydd rhoi cyfle i ddysgwyr gael sgwrs â’r athrawon, er mwyn rhoi sylw i'r cymorth sydd ar gael ar gyfer eu lles, a gwneud yn siŵr eu bod yn barod i ddychwelyd i'r ysgol yn llawn ar ôl gwyliau'r Pasg.

Byddai'r cynlluniau i ddisgyblion uwchradd iau ddychwelyd yn un sy’n ychwanegol at bob disgybl cynradd – y disgwylir iddynt ddychwelyd o 15 Mawrth – ynghyd â dysgwyr ym mlynyddoedd 10 a 12, y rhai mewn blynyddoedd arholiad a myfyrwyr sy'n gwneud cymwysterau tebyg mewn colegau.

Bydd y cynlluniau'n destun adolygiad tair wythnos rheolaidd o reoliadau'r coronafeirws gan Lywodraeth Cymru ddydd Gwener 12 Mawrth.

darllenwch mwy

Newidiadau i reoliadau swigen gefnogaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y gall aelwydydd sydd ag un neu fwy o blant dan un oed bellach ffurfio swigen gefnogaeth gydag un aelwyd arall ar gyfer unrhyw bwrpas.

Yn ogystal, gall pobl ifanc 16 neu 17 oed sy'n byw ar eu pennau eu hunain neu gyda phobl ifanc eraill o'r un oed ond heb oedolyn yn yr aelwyd bellach ffurfio swigen gefnogaeth gydag un aelwyd arall.  

 

Datganiad Llywodraeth Cymru

Llinell amser ar gyfer preswylwyr Sir Gaerfyrddin mewn grwpiau blaenoriaeth 5 i 9

Gall Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gadarnhau y bydd pob person yng ngrwpiau blaenoriaeth JCVI 5 i 9 yn cael cynnig brechiad COVID-19 erbyn 18 Ebrill.

Er bod gan raglen frechu'r bwrdd iechyd y gallu i gynnig brechlyn i bawb yng ngrwpiau 5 i 9 erbyn y dyddiad targed gwreiddiol, sef 4 Ebrill, bu'n rhaid addasu'r cynllun dosbarthu yn seiliedig ar ddanfoniadau brechlyn wedi'u cadarnhau.

Datganiad gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Covid-19 - Carmarthenshire cases

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 71 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 25/02/2021

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 7 AR GAEL I’W DDARLLEN

Diweddariad ysgolion Llywodraeth Cymru

Heddiw (22 Chwefror), cadarnhaodd Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, os bydd y sefyllfa'n parhau i wella dros y tair wythnos nesaf, y gall yr holl blant oedran cynradd ddechrau dychwelyd i'w hystafelloedd dosbarth o 15 Mawrth.

Ar yr un pryd, bydd dysgwyr ym mlynyddoedd 11 a 13, a'r rhai sy'n gwneud cymwysterau tebyg mewn colegau, yn gallu dychwelyd i ddysgu wyneb yn wyneb mewn ffordd ddiogel a hyblyg.

Lle y bo'n bosibl, maent hefyd am roi rhywfaint o hyblygrwydd o ran dysgwyr eraill, megis Blwyddyn 12 a'r rhai ym Mlwyddyn 10 a allai hefyd fod wedi'u cofrestru ar gyfer cymwysterau yr haf hwn. Yn anffodus, ni fydd hyn o reidrwydd yn golygu dychweliad i ddysgu amser llawn ar y safle.

Cadarnhaodd hefyd y byddai profion ddwywaith yr wythnos yn cael eu hymestyn i ddysgwyr hŷn o flynyddoedd 11 i 13 a'r rhai mewn lleoliadau Addysg Bellach, yn ogystal â staff addysg. Bydd profion yn cael eu cynnal drwy ddyfeisiau llif unffordd, sy'n golygu y gellir eu gwneud o gartrefi dysgwyr, a fydd yn helpu gyda'r bwriad i weld disgyblion hŷn yn dychwelyd o 15 Mawrth.

Bydd y sefyllfa i ddysgwyr eraill yn cael ei chadarnhau cyn gwyliau'r Pasg, ond y gobaith yw cael yr holl ddysgwyr yn ôl yn yr ysgol ar ol y cyfnod hwnnw.

Datganiad Ysgrifenedig

 

Camau gorfodi

Mae ein swyddogion gorfodi wedi bod allan yn ymweld ag archfarchnadoedd ledled y sir i ofalu eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau Covid-19.

Bu’r swyddogion yn ymweld â chyfanswm o 16 o archfarchnadoedd gan gyflwyno’r canlynol:

 • Lidl, Llanelli – cyflwynwyd hysbysiad cydymffurfio am arddangos nwyddau i’w gwerthu nad oeddent yn rhai hanfodol
 • Morrisons, Llanelli – cyflwynwyd hysbysiad cydymffurfio am arddangos nwyddau i’w gwerthu nad oeddent yn rhai hanfodol, a hysbysiad gwella a oedd yn ei wneud yn ofynnol i wella’r mesurau sydd ar waith yn y siop i leihau lledaeniad coronafeirws.

Bydd swyddogion gorfodi yn dychwelyd ac yn cymryd y camau angenrheidiol os nad yw'r siopau yn cyflawni’r gwelliannau.

Roi gwybod am bryder 

Y cyfnod clo i barhau am dair wythnos arall wrth i ddisgyblion fynd yn ôl i’r ysgol

Heddiw, cadarnhaodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford y bydd y cyfyngiadau ‘aros gartref’ yn parhau yng Nghymru wrth i’r plant lleiaf ddechrau mynd yn ôl i’r ysgol ddydd Llun.

O 22 Chwefror, bydd plant tair i saith oed yn dechrau mynd yn ôl i’r ysgol yn raddol, a bydd rhai dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau galwedigaethol ymarferol yn mynd yn ôl i’r coleg.

Yn dilyn yr adolygiad diweddaraf o gyfyngiadau’r coronafeirws, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru hefyd newidiadau bach i’r rheolau presennol:

 • O ddydd Sadwrn 20 Chwefror, bydd pedwar person o ddwy aelwyd wahanol yn gallu cyfarfod y tu allan i wneud ymarfer corff yn lleol gan gadw pellter wrth ei gilydd. Nid yw hyn yn berthnasol i erddi preifat.
 • O 1 Mawrth, bydd y gyfraith yn cael ei newid i ganiatáu i leoliadau priodas trwyddedig, megis atyniadau i ymwelwyr a gwestai, ailagor i gynnal seremonïau priodas a phartneriaethau sifil.
 • Bydd Chwaraeon Cymru yn gwneud trefniadau i fwy o’n athletwyr dawnus i ailddechrau hyfforddiant a chwarae.
 • Gyda mwy o bobl sy’n byw ac yn gweithio yng nghartrefi gofal yr henoed yn cael eu brechu, byddwn yn edrych eto ar ein canllawiau ar gyfer ymweld â chartrefi gofal.

Gyda chyfran fwy o breswylwyr a staff yn cael eu brechu, byddwn yn edrych eto ar ein canllawiau ar gyfer ymweld â chartrefi gofal.

Datganiad gan y Llywodraeth Cymru

Lefel rhybudd 4: cwestiynau cyffredin

Taliadau Cymorth Hunanynysu

Bellach bydd mwy o bobl yn gymwys i wneud cais am y Taliad Cymorth Hunanynysu o £500, yn ôl cyhoeddiad gan Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

Mae’r cynllun, sydd wedi ei estyn tan fis Mehefin 2021, bellach yn agored i geisiadau gan bobl sydd ag incwm personol o lai na £500 yr wythnos a’r rheini sy’n cael Taliad Salwch Statudol Safonol y gofynnwyd iddynt hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu, ap Covid-19 y GIG neu leoliad addysg eu plentyn.

 

Datganiad gan y Llywodraeth Cymru

Taliadau Cymorth Hunanynysu

 

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, mae BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 6 AR GAEL I’W DDARLLEN

Cyrraedd carreg filltir brechu

Mae Bwrdd Iechyd Prifsygol Hywel Dda wedi cyrraedd carreg filltir gyntaf brechu Llywodraeth Cymru o gynnig dos cyntaf i bawb yng ngrwpiau 1 i 4 erbyn dydd Llun 15 Chwefror.

Mae ffigurau a gofnodwyd yn lleol yn cadarnhau, am 10am heddiw, bod 101,938 o frechlynnau wedi’u rhoi - dyna 92% o bobl leol yn y 4 grŵp blaenoriaeth cyntaf.

Datganiad gan y BIP Hywel Dda

 

Dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £9.8 miliwn ychwanegol i gefnogi dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Bydd y cyllid yn dileu rhwystrau i addysg i blant a phobl ifanc oherwydd Covid-19.

Bydd £8.8 miliwn yn cael ei ddarparu i awdurdodau lleol, gan gynnwys cyllid ar gyfer ysgolion arbennig, gyda £1m i bobl ifanc mewn addysg bellach. 

Datganiad gan y Llywodraeth Cymru

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 5 AR GAEL I’W DDARLLEN

Diweddariad: Pobl mewn grwpiau blaenoriaeth brechlyn 1 i 4

Datganiad gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: 

Mae rhaglen frechu COVID-19 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar amser i gynnig brechlyn i bawb mewn grwpiau blaenoriaeth 1 i 4 erbyn dydd Llun 15 Chwefror.
Os ydych chi mewn grwpiau blaenoriaeth 1 i 4 ac na chysylltwyd â chi ynglŷn â'ch apwyntiad brechlyn, mae angen i chi gysylltu â ni.
Os ydych rhwng 75 a 79 oed, yn cysgodi, neu'n gweithio ym maes iechyd rheng flaen, gofal cymdeithasol neu gartref gofal oedolion hŷn, ffoniwch 0300 303 8322 neu e-bostiwch COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk i archebu'ch brechlyn.
Os ydych chi'n 80 oed neu'n hŷn neu'n 70 i 74 oed, cysylltwch â'ch meddygfa yn uniongyrchol.
Os nad ydych chi mewn grwpiau blaenoriaeth 1 i 4, peidiwch â chysylltu â ni ar hyn o bryd.

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gronfa Adferiad Diwylliannol gefnogi gweithwyr llawrydd

Cyhoeddodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru heddiw y bydd gweithwyr llawrydd yn y sector creadigol yng Nghymru yn cael dyraniad ychwanegol o £8.9 miliwn.

Bydd y dyraniad ychwanegol o'r Gronfa Adferiad Diwylliannol yn golygu y bydd pob un o'r gweithwyr llawrydd a gefnogir eisoes yn derbyn £2,500 ychwanegol i'w cefnogi drwy'r cyfnod estynedig hwn o lai o weithgarwch. 

Mae'r Gronfa Adferiad Diwylliannol gwerth £63m wedi darparu cymorth hanfodol i gynnal y celfyddydau a'r sector creadigol, gyda'r gobaith y bydd sefydliadau ac unigolion yn gallu ffynnu eto yn y dyfodol agos.   

Mae'r Gronfa Gweithwyr Llawrydd eisoes wedi cefnogi bron i 3,500 o weithwyr llawrydd yn nhri cam cyntaf y cymorth.

 

Datganiad llawn

Grantiau a thaliadau

Diweddariad ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y gall plant cynradd y Cyfnod Sylfaen ddychwelyd i'r ysgol ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb ar ôl hanner tymor mis Chwefror.

Mae achosion o'r Coronafeirws yn dal i gwympo ledled Cymru, a fydd yn galluogi disgyblion i ddychwelyd i'r ysgol yn raddol ac yn hyblyg, gan ddechrau ar ôl 22 Chwefror gyda phlant 3 i 7 oed.

Bydd caniatáu i ragor o grwpiau blwyddyn ddychwelyd yn cael ystyriaeth fel rhan o adolygiad 21 diwrnod Llywodraeth Cymru ar 19 Chwefror, pryd y cyhoeddir manylion pellach.

Bydd ysgolion yn parhau i sicrhau bod darpariaeth ar y safle ar gael i blant agored i niwed a phlant gweithwyr critigol ar ôl hanner tymor, a bydd unrhyw ysgolion arbennig a lleoliadau arbenigol yn dal ar agor lle bo'n bosibl.

Rhagor o wybodaeth 

Annog busnesau i gofrestru i gael cymorth ariannol

Mae Llywodraeth Cymru yn annog busnesau i sicrhau eu bod wedi cofrestru i gael cymorth ariannol i'w helpu i ymdopi â’r effeithiau y mae’r coronafeirws yn parhau i’w cael.

Fis diwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn ychwanegol gwerth £200 miliwn i helpu cwmnïau tan ddiwedd mis Mawrth. Mae hynny’n golygu bod Llywodraeth Cymru wedi darparu pecyn cymorth sy’n werth cyfanswm o £650 miliwn i fusnesau yn ystod y cyfnod rhwng mis Rhagfyr a mis Mawrth.

Bwriedir y pecyn ariannol yn bennaf ar gyfer busnesau sy'n talu ardrethi annomestig ac sydd wedi cael eu gorfodi i gau neu weithredu'n wahanol oherwydd y cyfyngiadau a gyflwynwyd yn sgil y coronafeirws.

Mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif bod miloedd o fusnesau cymwys sydd heb gofrestru eto ar gyfer y cymorth hwn.

Darllenwch mwy

Grantiau a thaliadau

PPE a phecynnau glanhau am ddim i yrwyr tacsis

Bydd gan yrwyr tacsi trwyddedig yn Sir Gaerfyrddin hawl i gael cyfarpar diogelu personol (PPE) ac offer glanhau am ddim i helpu i'w cadw nhw a'u teithwyr yn ddiogel.

Mae tîm trwyddedu Cyngor Sir Caerfyrddin yn cysylltu â gyrwyr i'w gwneud yn ymwybodol y gallant wneud cais am y pecynnau cyfarpar diogelu personol a glanhau, sy'n cael eu darparu gan Lywodraeth Cymru.

Mae pob pecyn, sy'n werth dros £70, yn ddigon ar gyfer chwe mis, ac mae'n cynnwys hylif diheintio dwylo, gorchuddion wyneb, clytiau a weips.

Rhaid i yrwyr wneud cais ar-lein erbyn 5 Mawrth 2021.

Mae pecynnau wedi'u cyfyngu i un fesul unigolyn. Bydd yn ofynnol i yrwyr ddarparu manylion gan gynnwys rhif trwydded eu cerbyd hacnai/cerbyd hurio preifat.

 

Trwyddedu

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 4 AR GAEL I’W DDARLLEN

Profi, Olrhain, Diogelu

Os yw gwasanaeth Profi, Olrhain, Diolgelu GIG Cymru wedi cysylltu â chi a dweud wrthych am hunanynysu, efallai fod hawl gennych i gael cymorth ariannol. O 5 Chwefror byddwch hefyd yn gallu gwneud cais os byddwch yn cael neges yn gofyn i chi hunanynysu drwy ap y GIG.

Darllenwch mwy

Ymestyn y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Mae grantiau Ardrethi Annomestig a grantiau Dewisol i Fusnesau dan Gyfyngiadau ar gyfer y sectorau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden wedi'u hymestyn i ddarparu un taliad ychwanegol i dalu am y cyfnod rhwng 25 Ionawr a diwedd Mawrth 2021 ar gyfer busnesau y mae cyfyngiadau cenedlaethol yn effeithio arnynt.

Bydd busnesau nad ydynt yn gymwys ar gyfer ardrethi annomestig yn gallu parhau i wneud cais i awdurdodau lleol am Grant Dewisol

I gael rhagor o wybodaeth ewch i tudalennau Busnes Cymru COVID Cymorth i Fusnesau

Paratoi i ailagor ysgolion yn raddol ac yn hyblyg os bydd achosion y coronafeirws yn parhau i ostwng

Mae’n bosibl y bydd plant ieuengaf Cymru yn dechrau mynd yn ôl i’r ysgol ar ôl gwyliau hanner tymor Chwefror, os bydd cyfraddau’r coronafeirws yn parhau i ostwng. Dyna mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi’i gyhoeddi heddiw.

Bydd y cynllun i ailagor ysgolion cynradd yn un graddol a hyblyg o 22 Chwefror, os bydd y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn parhau i wella. Caiff myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer cymwysterau galwedigaethol eu blaenoriaethu hefyd wrth ailagor colegau yn raddol.

Hysbysiad

Lefel rhybudd pedwar yn parhau

Cadarnhaodd y Prif Weinidog y bydd cyfyngiadau clo lefel rhybudd pedwar yn parhau yng Nghymru dros y tair wythnos nesaf, yn dilyn adolygiad o’r mesurau.

Bydd dau newid bach i’r cyfyngiadau lefel rhybudd pedwar sydd mewn grym ar hyn o bryd. Daw’r newidiadau hyn i rym ddydd Sadwrn, 30 Ionawr 2021:

 • Caiff dim mwy na dau berson o wahanol aelwydydd wneud ymarfer corff yn yr awyr agored gyda’i gilydd, ond rhaid iddynt gadw pellter cymdeithasol. Rhaid i’r ymarfer corff ddechrau a gorffen wrth y cartref – ni chaniateir gyrru i fannau prydferth i wneud ymarfer corff o hyd.
 • Os yw swigen gefnogaeth wedi dod i ben, ceir ffurfio un newydd, ond rhaid aros 10 diwrnod cyn gwneud hynny.

 

Cofiwch - mae clo lefel rhybudd pedwar yn golygu:

 • Aros gartref
 • Gweithio gartref os yw’n bosibl
 • Cadw pellter o 2m oddi wrth eraill
 • Gwisgo gorchudd wyneb ym mhob ardal gyhoeddus dan do
 • Peidio â chwrdd ag unrhyw un nad yw’n perthyn i’ch aelwyd neu eich swigen gefnogaeth

 

Hysbysiadau diweddaraf

Diweddariadau hyd at 1 Rhagfyr, 2020

Mae’r diweddariadau hyd at 1 Rhagfyr, 2020 wedi cael eu harchifo. Os ydych yn chwilio am ddiweddariad penodol sydd bellach wedi’i archifo, cysylltwch â ni.

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 3 AR GAEL I’W DDARLLEN

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 98.5 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9am ar 11/02/2021

Y Gronfa Diogelu Chwaraeon Gwylwyr

Heddiw mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi pecyn cyllido Diogelu Chwaraeon Gwylwyr o £17.7m i helpu chwaraeon gwylwyr y mae’r pandemig wedi effeithio'n ddifrifol arnynt.

 

Darllenwch ddatganiad Llywodraeth Cymru

 

Gwasanaeth dosbarthu cartref bellach ar gael o'n llyfrgelloedd rhanbarthol

Wrth i glicio, casglu a mynediad i adeiladau llyfrgell gael eu hatal dros dro mae gwasanaeth dosbarthu cartref bellach ar gael o'n llyfrgelloedd rhanbarthol ac mae ein gwasanaeth sy'n gaeth i'w cartrefi bellach ar gael i bob unigolyn cysgodi a / neu fregus. Bydd gwasanaethau llyfrgell yn parhau i gael eu hadolygu yn unol â'r rhai sy'n dod i'r amlwg.

Am ymholiadau ar ein gwasanaethau parhaus, cysylltwch â'ch llyfrgell ranbarthol leol ar:

 • Rhydaman: 01269 598360
 • Caerfyrddin: 01267 224824
 • Llanelli: 01554 744327
 • Gwasanaeth clymu tŷ: 01554 744315

Cofiwch y gallwch gael mynediad i’n llyfrgell rithwir 24/7.

Ewch i'n llyfrgell ddigidol

Canolfannau frechu dorfol - Sir Gaerfyrddin

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd) yn cyhoeddi bydd llythyrau yn cyrraedd yn y dyddiau nesaf yn gwahodd 20,000 o drigolion Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro rhwng 75 a 79 oed i dderbyn eu brechlyn COVID cyntaf mewn canolfan frechu dorfol.

Bydd y llythyr yn darparu amser apwyntiad yn un o'r canolfannau brechu torfol canlynol:

 • Aberystwyth – Llyfrgell Thomas Parry, Campws Llanbadarn, Prifysgol Aberystwyth
 • Aberteifi – Canolfan Hamdden Teifi
 • Caerfyrddin – Canolfan Gynadledda Halliwell, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Hwlffordd – Archifdy Sir Benfro, Prendergast
 • Llanelli – Theatr Ffwrnes
 • Dinbych-y-Pysgod – Canolfan Hamdden Dibych-y-Pysgod.

Bydd y canolfannau brechu torfol hyn yn darparu amgylchedd diogel, lle i gynnal pellter cymdeithasol wrth ganiatáu i fwy o bobl gael eu brechu mor effeithlon a chyn gynted â phosibl.

Rhagor o wybodaeth

 

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: "Rydym yn falch o allu helpu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i gyflwyno'r rhaglen frechu bwysig hon drwy gynnig defnyddio’r Ffwrnes fel canolfan brechu torfol. Mae'r brechlyn Covid-19 yn cynnig llygedyn o obaith ar ôl yr hyn sydd, ac yn parhau i fod, yn gyfnod anodd a phryderus iawn i bawb."

Brechiadau - Diweddariad

Yn ystod yr wythnos a ddaeth i ben ar 17/01/2021, rhoddwyd cyfanswm o 155,514 dos o'r brechlyn Covid-19 yng Nghymru. Yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda, rhoddwyd 19,103 dos.

RHAGOR O DDATA AM Y BRECHIADAU GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

*data'n gywir am 12pm ar 21/01/2021

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 261.7 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9pm ar 21/01/2021

Newidiadau i gymwysterau wedi’u cadarnhau gan y Gweinidog Addysg Kirsty Williams yn dilyn tarfu pellach ar ddysgu

Bydd dysgwyr yng Nghymru sy'n astudio ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch sy’n cael eu cymeradwyo gan sefydliad Cymwysterau Cymru eleni yn derbyn graddau a bennir gan eu hysgol neu eu coleg, yn seiliedig ar waith maent wedi'i gwblhau yn ystod eu cwrs.

Cadarnhawyd y penderfyniad polisi hwn gan y Gweinidog Addysg Kirsty Williams heddiw (dydd Mercher, Ionawr 20) yn dilyn tarfu pellach ar ddysgu wyneb yn wyneb sy’n cael ei achosi gan bandemig y coronafeirws.

Rhagor o wybodaeth

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

MAE RHIFYN 2 AR GAEL I’W DDARLLEN

£40 miliwn ychwanegol i gefnogi myfyrwyr sy’n wynebu caledi ariannol

Heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi £40m ychwanegol i brifysgolion i gefnogi myfyrwyr sy’n wynebu caledi ariannol. Bydd hyn yn helpu’r myfyrwyr y mae’r pandemig wedi effeithio fwyaf arnynt gyda threuliau megis costau llety.

Gofynnir i brifysgolion roi blaenoriaeth i’r myfyrwyr sydd fwyaf agored i niwed wrth ddyrannu cyllid, yn ogystal â chryfhau’r gwasanaethau cyngor a chymorth i fyfyrwyr.

A’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn astudio gartref ar hyn o bryd, defnyddir y cyllid hefyd i fynd i’r afael â ‘thlodi digidol’ ymhlith myfyrwyr, er mwyn sicrhau gwell mynediad i ddysgu ar-lein, a’r costau sy’n codi yn sgil hunanynysu.

Mae’r cyllid yn ychwanegol at fwy na £40 miliwn y mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi’i ddarparu i helpu prifysgolion y flwyddyn ariannol hon, sydd wedi cynnwys £10m tuag at galedi myfyrwyr, cymorth iechyd meddwl ac undebau myfyrwyr.

Daw’r cyllid o Gronfa Wrth Gefn Covid-19 Llywodraeth Cymru, i gefnogi’r ymateb cenedlaethol i’r pandemig, a chaiff ei ddosbarthu i brifysgolion gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

darllenwch mwy

Brechiadau - Diweddariad

Yn ystod yr wythnos a ddaeth i ben ar 10/01/2021, rhoddwyd cyfanswm o 88,163 dos o'r brechlyn Covid-19 yng Nghymru. Yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda, rhoddwyd 12,292 dos.

 

Rhagor o ddata am y brechiadau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

*data'n gywir am 12pm ar 14/01/2021

Llywodraeth Cymru i gryfhau’r ddeddfwriaeth i sicrhau bod gweithleoedd a siopau’n fwy diogel

Bydd rhaid i fusnesau yng Nghymru gynnal asesiad risg penodol y coronafeirws o dan ddeddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru. Bydd yr asesiadau risg hyn yn fan cychwyn ar gyfer gweithredu’r mesurau rhesymol sy’n ofynnol er mwyn lleihau’r cyswllt â’r coronafeirws mewn eiddo sy’n agored i’r cyhoedd ac mewn gweithleoedd.

Rhagor o wybodaeth

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 309.9 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9pm ar 13/01/2021

Profion Coronafeirws gorfodol newydd ar gyfer teithwyr i Gymru

Mae’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi cadarnhau y bydd yn ofynnol i deithwyr sy'n cyrraedd Cymru o bob cyrchfan ryngwladol gyflwyno canlyniad negyddol i brawf COVID-19 cyn gadael er mwyn helpu i ddiogelu rhag y mathau newydd o coronafeirws sy'n cylchredeg yn rhyngwladol.

O 4am ddydd Llun 18 Ionawr 2021, bydd yn rhaid i deithwyr mewnol sy'n cyrraedd ar gwch, awyren neu drên o wledydd y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin (DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel) gymryd prawf hyd at 72 awr cyn gadael y wlad y maent ynddi, i helpu i ddiogelu rhag y mathau newydd o coronafeirws fel y rhai a welir ym Mrasil, Denmarc a De Affrica.

Rhagor o wybodaeth

Llythyrau am y Brechlyn

Cyn bo hir, bydd pob aelwyd yn Sir Gaerfyrddin yn cael llythyrau am gynlluniau brechu Covid-19. Bydd y llythyrau’n rhoi gwybodaeth am y broses o gyflwyno’r brechlynnau coronafeirws sydd ar gael ar hyn o bryd yng Nghymru. Bydd hefyd yn rhoi gwybod i chi sut y mae’r brechlynnau’n cael eu cyflenwi a sut y byddwch yn cael eich gwahodd i apwyntiad.

Mae pobl yn cael eu hannog i fod yn amyneddgar ac aros eu tro. Gofynnir i chi beidio â chysylltu â’r GIG neu’r gwasanaethau iechyd i ofyn am y brechlyn.

Lawrlwythwch gopi o'r llythyr (.pdf)

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth am y brechiadau

 

 

Dylai ymarfer corff ddechrau a diweddu gartref

Yn unol â chyfyngiadau Lefel Rhybudd 4 ni ddylech yrru i lefydd i wneud ymarfer corff oni bai bod gennych broblemau symudedd. Mae’r rhain yn cynnwys mannau hardd lleol/parciau megis Parc Gwledig Pen-bre.

Dyma’r gyfraith - nid canllawiau’n unig ydynt. Er enghraifft, gall yr heddlu roi dirwy i bobl sy’n teithio tu allan i’w hardal leol i lecynnau harddwch.

 

 • Rydym yn gwybod bod ymarfer corff yn bwysig, ond tra bod Cymru ar lefel rhybudd 4, ni ddylech fod yn gyrru i gyrraedd rhywle i wneud ymarfer corff
 • Y mwyaf o bobl sy'n ymgynnull, y mwyaf fydd y risg o ledaenu'r feirws
 • Y pellaf y byddwch yn teithio o'ch cartref, y mwyaf tebygol ydych chi o ddod i gysylltiad â grŵp ehangach o bobl y tu hwnt i'ch ardal leol, ac o bosibl cynyddu lledaeniad coronafeirws ledled Cymru
 • Mae amrywiolyn newydd o'r coronafeirws sy'n heintus iawn ac yn symud yn gyflym. Mae'n gyffredin mewn rhai rhannau o Gymru, gan gynnwys Gogledd Cymru. Rydym am wneud popeth y gallwn i amddiffyn pobl rhag y math newydd hwn o'r feirws a'i atal rhag lledaenu i fwy o ardaloedd yng Nghymru
 • Mae dechrau ein hymarfer corff o'n cartrefi bob amser yn cyfyngu ar nifer y bobl rydym yn debygol o ddod i gysylltiad â nhw

 

Darllenwch mwy

 

 

Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau - Grant Dewisol ERF

 Am y tro rydym wedi cau grant dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i geisiadau newydd, gan fod y meini prawf o ran bod yn gymwys wedi'u hymestyn i gynnwys busnesau yr effeithiwyd arnynt gan y cyfyngiadau Haen 4 a roddwyd ar waith ar 19 Rhagfyr. Mae'r ffurflen gais yn cael ei diweddaru i adlewyrchu'r newidiadau hyn.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais, NID oes angen i chi wneud cais arall, rydym yn asesu pob cais a dylech dderbyn diweddariad cyn pen 30 diwrnod gwaith ar ôl cyflwyno eich cais.

Gwiriwr Cymhwysedd Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19

Mae pecyn Cymorth Penodol i’r Sector (cost gweithredu) wedi’i dargedu at fusnesau Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden a gwmnïau cadwyn gyflenwi sy’n cael eu heffeithio’n sylweddol, gyda gostyngiad mewn trosiant o fwy na 60% o ganlyniad i’r cyfyngiadau gyflwynwyd ar 4 Rhagfyr 2020 tan y 22 Ionawr 2021.

Ceisia’r gronfa ategu mesurau ymateb i COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Gallwch ddefnyddio'r cyfleuster ar wefan Busnes Cymru i weld a ydych yn gymwys i gael Grant Sectorau Penodol COVID-19 y Gronfa Cadernid Economaidd.

Ar hyn o bryd, disgwylir i'r ceisiadau fod ar agor erbyn 12:00pm ar 13 Ionawr 2021 ac aros ar agor am bythefnos neu hyd nes y bydd yr arian wedi'i ymrwymo'n llawn.

Ewch i wefan Busnes Cymru

Covid-19 - Achosion Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin yw 405.3 fesul 100,000.

Mae gwybodaeth am gyfraddau Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â dadansoddiad o ffigurau ar lefelau lleol.

GALLWCH GAEL GWYBODAETH YMA

*Data'n gywir am 9pm ar 07/01/2021

“Arhoswch gartref i achub bywydau”

Dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw bod rhaid i bawb aros gartref i achub bywydau wrth iddo gadarnhau y bydd cyfyngiadau lefel rhybudd pedwar y coronafeirws yn parhau yng Nghymru.

Bydd y cyfyngiadau symud yn cael eu cryfhau mewn rhai meysydd allweddol er mwyn atal y straen newydd, heintus iawn o'r feirws rhag lledaenu o berson i berson yn y siopau a'r gweithleoedd hynny sy'n parhau ar agor. Ac oni bai fod gostyngiad sylweddol yn yr achosion o’r coronafeirws cyn 29 Ionawr – dyddiad yr adolygiad tair wythnos nesaf o'r rheoliadau – bydd myfyrwyr ysgol a choleg yn parhau i ddysgu ar-lein tan hanner tymor mis Chwefror.

Darllenwch mwy

Cymwysterau Cymru yn canslo ffenestr asesiadau mewnol y gwanwyn ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch

Cymwysterau Cymru yn canslo ffenestr asesiadau mewnol y gwanwyn - oedd i’w cynnal rhwng 22 Chwefror a 23 Ebrill - ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch.

Bydd trefniadau asesu diwygiedig ar gyfer dyfarnu'r cymwysterau hyn yn haf 2021 yn cael eu rhoi ar waith yn fuan.

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog heddiw (8 Ionawr 2021) y bydd y rhan fwyaf o ddisgyblion yn parhau i ddysgu o bell tan 29 Ionawr neu hyd yn oed hanner tymor mis Chwefror o bosibl, mae Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi na fydd asesiadau mewnol y gwanwyn ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch, y bwriadwyd eu cynnal rhwng 22 Chwefror a 23 Ebrill, yn digwydd a bydd trefniadau newydd yn cael eu gwneud.

Rhagor o wybodaeth

 

Lefel rhybudd pedwar y coronafeirws yn parhau yng Nghymru

Ac oni bai fod gostyngiad sylweddol yn yr achosion o’r coronafeirws cyn 29 Ionawr – dyddiad yr adolygiad tair wythnos nesaf o'r rheoliadau – bydd myfyrwyr ysgol a choleg yn parhau i ddysgu ar-lein tan hanner tymor mis Chwefror.

darllenwch mwy

Sgamiau brechlyn Covid-19

Mae pobl sy'n gweithio yn y sector gofal yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu rhybuddio am sgamiau ynghylch brechlyn Covid-19. Mae twyllwyr, sy'n honni eu bod o'r GIG, wedi bod yn anfon negeseuon e-bost at weithwyr gofal yn cynnig cyfle iddyn nhw gael y brechiad. Maen nhw'n gofyn i'r person gofrestru a darparu data personol gan gynnwys manylion banc. Sgam yw hyn.
Peidiwch ag ateb.
I gael rhagor o gymorth a chyngor, anfonwch e-bost at safonaumasnach@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567.
Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi cael eich twyllo cysylltwch ag Action Fraud drwy ffonio 0300 123 2040 neu cysylltwch â Llinell Gymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth drwy ffonio 0808 223 1133.

Covid-19 yn rhoi pwysau ar wasanaethau gofal cymdeithasol

Mae pwysau sylweddol ar wasanaethau gofal cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin yn sgil Covid-19.

Mae cartrefi gofal preifat a chartrefi gofal y cyngor ar draws y sir yn brwydro yn erbyn effaith y feirws ar bobl sy'n agored i niwed y mae angen gofal arnynt, gyda gweithlu llai wrth i nifer fawr o ofalwyr gael eu gorfodi i hunanynysu.

Darllenwch mwy

Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Mae modd gwneud cais bellach i Gronfa Llywodraeth Cymru i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud i gefnogi busnesau y mae’r cyfyngiadau ychwanegol a roddwyd ar waith ar 4 Rhagfyr i reoli lledaeniad COVID-19 wedi effeithio’n uniongyrchol arnynt. Pwrpas y grant yw rhoi cymorth llif arian i fusnesau a’u helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a gyflwynwyd. Mae’r grant yn ceisio ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

 

Darllenwch Mwy

Diweddariad: Ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd ysgolion yn parhau i ddysgu ar-lein tan 18 Ionawr.

Mae'r penderfyniad hwn wedi'i wneud o ganlyniad i gyngor meddygol a gwyddonol, a'r nifer cynyddol o achosion newydd sy'n rhoi pwysau sylweddol ar y gwasanaeth iechyd.

Rhagor o wybodaeth