Ymgynghoriad ar gynigion i adleoli Ysgol Heol Goffa

14 diwrnod yn ôl

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar y gweill i bobl gael dweud eu dweud ar gynlluniau i adleoli Ysgol Heol Goffa i safle newydd a chynyddu nifer y lleoedd o 75 i 120.

Mae Ysgol Heol Goffa yn Llanelli ac yn ysgol arbennig sy'n darparu ar gyfer 75 o ddisgyblion rhwng 3-19 oed sydd ag anawsterau dysgu difrifol neu anawsterau dysgu dwys a lluosog. Dyma'r unig ysgol arbennig yn Sir Gaerfyrddin sy'n darparu ar gyfer disgyblion ag anawsterau dysgu difrifol ac anawsterau dysgu dwys a lluosog.

Mae mwy o blant yn yr ysgol na’r lleoedd sydd ar gael ac mae mwy o alw am leoedd. O ganlyniad, mae'r cyngor yn datblygu cynllun i gynyddu nifer y lleoedd i 120 drwy ddarparu ysgol newydd ar safle newydd, gyda chyfleusterau sy'n addas ar gyfer yr 21ain ganrif. Mae'r safle newydd arfaethedig gerllaw Ysgol Pen Rhos sydd newydd gael ei chwblhau, sydd oddeutu 3.8 milltir o safle'r ysgol bresennol.

Byddai'r datblygiad yn darparu gofod ychwanegol a gwell darpariaeth ar gyfer dysgu disgyblion ôl-16 oed o ran sgiliau bywyd a sgiliau galwedigaethol yn ogystal â mwy o le, gwell darpariaeth chwarae a gwell amgylchedd dysgu yn gyffredinol ar gyfer plant a phobl ifanc. Byddai'n cynnwys pwll hydrotherapi, ystafelloedd synhwyraidd, ystafelloedd therapi arbenigol ac amgylcheddau dysgu therapiwtig allanol.

Byddai'r cynllun hwn yn cael ei ariannu'n gyfartal rhwng y cyngor a Llywodraeth Cymru, yn amodol ar Lywodraeth Cymru yn cymeradwyo'r achos busnes.

Mae'r cyngor yn ymgynghori'n uniongyrchol ag amrywiol bartïon sydd â diddordeb gan gynnwys llywodraethwyr ysgol, staff ysgol, rhieni, disgyblion, cynghorwyr lleol.

Mae dogfen ymgynghori i'w gweld ar y wefan ynghyd ag arolwg ar-lein i bobl roi eu barn.

Gellir cyflwyno sylwadau hefyd drwy anfon e-bost at aaprma@sirgar.gov.uk neu'n ysgrifenedig at Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB.

Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd adroddiad yn cael ei roi gerbron y Bwrdd Gweithredol i gael penderfyniad yn ei gylch. Bydd yr Adroddiad Ymgynghori yn cael ei gyhoeddi ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin o leiaf ddwy wythnos cyn cyhoeddi'r hysbysiad statudol.

Dyddiad gorffen yr ymgynghoriad: 1 Tachwedd 2020