Ymosodiad oherwydd ei hanabledd: effaith troseddau casineb

14 diwrnod yn ôl

Mae menyw rannol ddall yn ddewr iawn wedi siarad am ddioddef ymosodiad cas yn y stryd oherwydd ei hanabledd - gan roi neges bwerus am effaith troseddau casineb.

Mae'r fenyw o Sir Gaerfyrddin wedi rhannu ei stori yn ddienw fel rhan o'r ymdrechion i godi ymwybyddiaeth o Wythnos Ymwybyddiaeth o Drosedd Casineb, a gynhelir 10-17 Hydref.

Dywedodd Kate (nid dyna ei henw iawn) fod yr ymosodiad yn gwbl ddiachos ac wedi gwneud iddi deimlo'n agored i niwed ac yn ofnus.

Mae'n gobeithio, drwy rannu ei stori, y bydd yn annog pobl eraill sydd wedi dioddef troseddau i ofyn am gymorth.

"Roeddwn i ar fin mynd i apwyntiad, pan yn sydyn iawn roeddwn yn ymwybodol bod rhywun yn fy ngwylio i," dywedodd.
"Roeddwn i'n ymwybodol bod y person hwn yn dod tuag ataf a'r peth nesaf, roedd yn ymosod arnaf ac yn fy llusgo ar hyd y ffordd. Yn ffodus, roedd rhywun yn mynd heibio ac wedi stopio a'm helpu."

Roedd Kate yn defnyddio ei ffyn gwyn i'w helpu ar ei thaith drwy'r dref ar adeg yr ymosodiad, ac mae'n credu dyna pam gafodd hi ei thargedu.

Roedd ei datganiad effaith ar y dioddefwr, a datganiad tyst gan y person a oedd yn mynd heibio ac wedi'i helpu, yn dystiolaeth bwerus yn ystod achos llys ei hymosodwr gan helpu i sicrhau ei fod ef yn y carchar am ddedfryd sylweddol.

Mae Cydlyniant Cymunedol De-orllewin Cymru - sy'n cynrychioli cynghorau Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion, ac yn gweithio gyda phartneriaid gan gynnwys Heddlu Dyfed-Powys a Chymorth i Ddioddefwyr - yn rhannu straeon tebyg i un Kate i godi ymwybyddiaeth o effaith troseddau casineb.

"Mae trosedd casineb bob amser yn annerbyniol - ni ddylai ac ni fydd yn cael ei oddef yn ein cymunedau," meddai Kay Howells, Cydgysylltydd Cydlyniant Cymunedol.
"Rydym yn diolch i Kate am rannu ei stori, mae'n tynnu sylw at effaith wirioneddol ofnadwy troseddu yn erbyn rhywun oherwydd pwy ydynt - nid yw bob amser yn cynnwys trais corfforol, gall gynnwys iaith sarhaus, aflonyddu a chasineb ar-lein hefyd.
“Nawr yn fwy nag erioed, mae'n bwysig bod troseddau casineb yn cael eu trin fel mater difrifol.”

Yn 2019, roedd dros 100,000 o droseddau casineb wedi'u cofnodi yng Nghymru a Lloegr ac mae llawer mwy nad oes neb yn rhoi gwybod amdanynt.

Mae trosedd casineb yn cynnwys unrhyw fath o drosedd, corfforol neu lafar, ar-lein neu wyneb yn wyneb, oherwydd hunaniaeth rhywun, ar sail hil neu grefydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu ryw.

Dylai unrhyw un sy'n ei brofi, neu'n ei weld, roi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau er mwyn cael cymorth priodol.

Riportiwch ddigwyddiad


Mae'r ffilm hon wedi'i chreu gan Dîm Cydlyniant rhanbarthol De a Chanolbarth Cymru, mewn cydweithrediad â Chymorth i Ddioddefwyr, ac maen nhw'n cynnig cyfle i ennill Apple iPad, a phum taleb siopa gwerth £25 i'r rhai sy'n ail. Gwyliwch y ffilm ac ateb ychydig o gwestiynau'n gywir, a byddwch yn cael eich cynnwys yn awtomatig yn y raffl.

Cymryd rhan

Bydd enillwyr yn cael eu dewis ar hap – mae'r telerau a'r amodau arferol ar gyfer cystadlaethau yn berthnasol

#NaiGasineb #HCAW2020 #PoblYdymOll