Brechiadau

51 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn parhau i gefnogi Hywel Dda a Llywodraeth Cymru i gyflwyno'r rhaglen frechu.

Bellach mae brechiadau yn mynd rhagddynt yn dda ac yn parhau i gael eu blaenoriaethu ar sail y risg o ddod i gysylltiad â Covid-19, yn unol â grwpiau blaenoriaeth cenedlaethol.

Wrth i’r brechlyn gael ei gyflwyno, mae angen i bob un ohonom barhau i ddilyn y rheolau diogelwch a diogelu ein hunain a’n teuluoedd.

Bydd dros 1.5 miliwn o bobl yng Nghymru yn cael y brechlyn yn y cam cyntaf o’i ddarparu, ond bydd yn cymryd amser i ddiogelu pawb.

Mae tri math o frechlyn Covid-19 ar gael. Un a grëwyd gan Pfizer-BioNTech, un a ddatblygwyd gan Oxford-AstraZeneca, a thrydydd brechlyn a gymeradwywyd ar 8 Ionawr 2021 – brechlyn Moderna. 

Wrth i ragor o gyflenwadau o’r brechlynnau gael eu darparu, byddant yn cael eu cyflwyno’n gyflymach a bydd rhagor o glinigau yn cael eu sefydlu yn ystod mis Ionawr. Bydd dros 60 o feddygfeydd ledled Cymru yn cynnal clinigau brechu arbennig o ganol mis Ionawr gan gynnwys meddygfeydd ym mhob un o’n siroedd, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Byddwch yn cael eich gwahodd i gael y brechlyn yn eich tro. Cewch ddewis cael y brechlyn ai peidio. Byddwch yn cael gwybodaeth am y brechlyn i’ch helpu i benderfynu, os oes gennych unrhyw bryderon.

Cael eich apwyntiad brechu

Byddwch yn cael gwahoddiad pan fydd yn amser ichi gael eich brechu. Bydd yn nodi ble y dylech fynd i gael y brechiad. Nid oes angen ichi ofyn am apwyntiad – peidiwch â chysylltu â’ch meddygfa, eich bwrdd iechyd, yr ysbyty na’r awdurdod lleol ynglŷn ag apwyntiad. Gadewch iddyn nhw ganolbwyntio ar eu gwaith pwysig.

Bydd pawb yn cael dau ddos o’r brechlyn ond bydd gennych lefel uchel o amddiffyniad ar ôl y dos cyntaf. Byddwch yn cael eich galw’n ôl am eich ail ddos o fewn 12 wythnos i’r un cyntaf.

Pan fyddwch yn cael eich brechlyn Covid-19, byddwch yn cael cerdyn brechu GIG Cymru, yr un maint â cherdyn banc. Bydd y cerdyn hwn yn fodd o’ch atgoffa o’r ail ddos, a bydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â sut i roi gwybod am unrhyw sgil effeithiau.

Grwpiau Blaenoriaeth

Mae Cyd-bwyllgor annibynnol y DU ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) wedi cytuno ar y rhestr flaenoriaeth ar gyfer y brechlyn ac mae pob un o bedair gwlad y DU yn dilyn y rhestr hon. Mae dau gam:

Yn y cam cyntaf, bydd brechiadau yn cael eu rhoi yn ôl oedran a risg o salwch difrifol os bydd rhywun yn dal y coronafeirws. 

  1. Pobl sy’n byw mewn cartref gofal ar gyfer oedolion hŷn a'u staff gofalu
  2. Pawb 80 mlwydd oed a hŷn a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen
  3. Pawb 75 mlwydd oed a hŷn
  4. Pawb 70 mlwydd oed a hŷn a phobl eithriadol o agored i niwed yn glinigol (sef y grŵp “gwarchod” gynt) – bydd pawb yn y grŵp hwn wedi cael llythyr blaenorol gan y Prif Swyddog Meddygol yn eu cynghori i warchod eu hunain
  5. Pawb 65 mlwydd oed a hŷn
  6. Pawb rhwng 16 mlwydd oed a 64 mlwydd oed sydd â chyflwr iechyd sy’n bodoli eisoes*, sy’n golygu eu bod mewn mwy o berygl o salwch difrifol a marwolaeth
  7. Pawb 60 mlwydd oed a hŷn
  8. Pawb 55 mlwydd oed a hŷn
  9. Pawb 50 mlwydd oed a hŷn

Ar ôl diogelu’r bobl yn y naw categori blaenoriaeth cyntaf hyn, gellir ystyried brechu'r grŵp terfynol o ran y boblogaeth oedolion, sef y rhai 16-49 oed (heb unrhyw gyflyrau iechyd sy’n bodoli eisoes). Hwn fydd yr ail gam.

Disgwylir argymhellion pellach am yr ail gam hwn gan JCVI. Cyn gynted ag y bydd gennym fwy o fanylion am yr ail gam, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Hywel Dda: I gael mwy o wybodaeth am gyflwyno'r rhaglen frechu yn ardal Hywel Dda 

Iechyd Cyhoeddus Cymru: Mae rhagor o wybodaeth am ddiogelwch a chymhwyster ar gael ym

Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cyhoeddir data brechu dyddiol am 12pm bob dydd

 

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Mae rhifyn 34 ar gael i’w ddarllen